Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius

1808642.pdfACORD GOV/103/2020, de 4 d’agost, pel qual es crea el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la COVID-19

Aquest Acord preveu desplegar un programa que permeti l’adopció de mesures per fer front a la crisi educativa de la covid-19, en especial per a l’obertura dels centres educatius, i perquè el curs escolar 2020-2021 es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat possible, mitjançant una sèrie d’actuacions dirigides a evitar grups estables de convivència que siguin gaire nombrosos, i a reforçar l’atenció a l’alumnat, atès que la situació de pandèmia ha comportat una dificultat afegida en els processos d’aprenentatge dels i de les alumnes.

En concret, un dels àmbits que requereix un reforç prioritari és el de la concentració d’alumnes per sobre de la ràtio establerta, que és de 25 alumnes a les escoles i 30 alumnes als instituts.

Així mateix, aquest Programa ha de garantir també el model d’escola inclusiva, ja que l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i necessitats d’educació especial, requerirà, en la fase de la represa, esmerçar esforços per detectar el suport que es necessiti en les diferents situacions que es puguin produir durant el curs. Alhora, cal reforçar el personal de suport educatiu en els grups dels centres d’educació especial, en els quals els plans individualitzats dels alumnes esdevenen cabdals per al seu desenvolupament i generació d’oportunitats.

Pel que fa a les actuacions del pla de millora d’oportunitats educatives contra les desigualtats, el tancament dels centres educatius durant el darrer trimestre del curs ha incrementat les desigualtats educatives i ha impactat de forma diferent en el procés formatiu dels infants en funció de la situació personal i familiar. En aquest sentit, els centres educatius amb més complexitat educativa, derivada de la concentració d’alumnat socioeconòmicament vulnerable, són els que hauran de fer front a un increment més gran de necessitats i desigualtats educatives en el retorn a l’activitat lectiva, requerint un suport addicional per donar resposta a les demandes que es derivaran del reajustament organitzatiu, metodològic i de reforç docent que s’hauran de dur a terme.

Finalment, les llars d’infants, que són centres que revesteixen algunes particularitats per la franja d’edat d’alumnes que engloben, també caldrà reforçar-les pel que fa al personal, per poder garantir els grups d’infants estables i les mesures específiques d’intensificació dels processos de neteja i desinfecció, tant pel que fa als espais com als estris.

Acord:

-1 Crear el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19.

-2 La finalitat del Programa és la de garantir el dret a l’educació i a la protecció dels infants fent que l’obertura dels centres educatius i el curs escolar 2020-2021 es desenvolupin amb la màxima normalitat possible, en l’escenari de la situació d’emergència educativa, i d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19.

-3 Les tasques que s’exerceixen en el marc del Programa estan vinculades a l’adopció de mesures que permetin actuacions d’atenció, reforç i suport a l’alumnat en l’actual context de crisi educativa de la covid-19, en funció els diferents àmbits dels centres educatius.

-4 La durada d’aquest Programa és per a tot el curs 2020-2021, de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021.

-5 Incorporar al Programa

  • 3.464,5 dotacions de personal docent, de les quals 180 són substitucions i,
  • 1.004 dotacions de personal d’administració i serveis, de les quals 70 són substitucions.

-6 Les necessitats de personal d’aquest Programa seran objecte de cobertura mitjançant els sistemes de provisió previstos en la normativa vigent i de les previsions contingudes en l’Acord del Govern vigent sobre nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

-7 El finançament d’aquest Programa anirà a càrrec als Fons COVID-19 generats a la secció pressupostària corresponent al Fons de Contingència.