Proposta de l’Administració sobre la negociació de mesures de flexibilitat horària i de conciliació de la vida laboral i familiar

L’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals s’han reunit aquest matí en el marc de la Mesa General de la Funció Pública. La Generalitat ha presentat un seguit de propostes en matèria de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores públics que caldrà continuar negociant en les properes reunions.

Aquest matí ha tingut lloc la reunió de la Mesa General de la Funció Pública, entre representants de l’Administració de la Generalitat i de les organitzacions sindicals. Aquestes són les propostes que ha fet l’Administració en matèria de flexibilitat horària i conciliació de la vida laboral i familiar. Les organitzacions sindicals s’han compromès a estudiar-les i les dues parts s’han emplaçat a una nova reunió el proper dimarts, 11 de juny.

1. Establir 30 hores l’any d’absències per motius de salut sense descompte en nòmina i possibilitar d’agafar un nombre d’hores que impliqui el gaudi de dos dies consecutius per aquest motiu. Aquesta mesura s’aplicaria a tots els empleats públics de l’àmbit de la Mesa.

2. Compensació horària de les tardes anteriors a les dues festes locals i a la diada de Reis. Aquesta compensació comportaria la incorporació de les 7 hores resultants en una borsa d’hores anuals que es gaudirien com si es tractés d’assumptes personals. Aquesta proposta s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic i al personal laboral que fa horari de funcionari.

3. Ampliació dels 3 dies de vacances actuals perquè es puguin gaudir de manera independent i aïllada al llarg de l’any. Aquesta proposta s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic, a tot el personal laboral i al personal estatutari.

4. Supressió de la durada mínima de 10 dies per al gaudiment de la llicència per assumptes propis sense retribució. Aquesta mesura afectaria el personal funcionari d’administració i tècnic, el personal docent i el personal estatutari. El personal laboral no està afectat perquè actualment ja no té aquesta restricció.

5. Establir que les 2 hores i 30 minuts d’horari flexible diari pugui ser objecte de recuperació en còmput setmanal. Aquesta mesura s’aplicaria al personal funcionari i interí d’administració i tècnic amb horari normal, i al personal laboral que fa horari de funcionari.

6. Ampliar els supòsits de flexibilitat horària diària d’entrada al matí en horari de permanència obligada, que ara es cenyeix al personal que té fills menors de 12 anys, per motius de conciliació de la vida laboral i familiar.

7. Establir un nombre determinat d’hores anuals de permís recuperable per a assumptes personals sense justificació supeditades a les necessitats del servei. Aquestes hores s’haurien de gaudir com els assumptes personals. Aquesta mesura afectaria el personal funcionari d’administració i tècnic i el personal laboral.

8. Incrementar a 20 dies el termini durant el qual es pot gaudir del permís per naixement, adopció o acolliment permanent o preadoptiu d’un menor i el permís per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d’un familiar.

9. Inclusió d’un permís per cirurgia major ambulatòria d’un familiar fins al primer grau de consanguinitat i també de la parella legal o de fet inscrita conforme a la normativa vigent. Aquesta mesura s’aplicaria a tots els empleats públics.

10. Interpretació del permís per cura de fill amb càncer o una altra malaltia greu per tal que, en cas de malaltia greu diferent del càncer, es consideri com a ingrés hospitalari de llarga durada la continuació del tractament o cura del menor posterior al diagnòstic.

Cliqueu

* Document presentat a la Mesa amb les propostes de la Generalitat i els treballadors de l’Administració que cobrarien la paga extra sencera

image_pdfimage_print