[Protocol] Gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut contemplades en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

protocol-gestio-casos-rev.pdfGestió de casos COVID-19 als centres educatius. Document complet

Mesures complementàries al Pla d’actuació
– 9 de setembre

Comunicació a les famílies per cas positiu en covid-19 al grup estable – Model de carta

La mascareta serà d’us obligatori a tots els centres, a totes hores i en tots els casos, a partir dels sis anys, amb l’excepció del moment que estiguin junts els membres del grup estable. Per tant, només quan un docent sigui considerat membre d’un grup estable podrà fer classe sense la mascareta i sense tenir en compte la distància de seguretat. Els especialistes, doncs, hauran de fer classe amb mascareta i distància de seguretat, i els professors també l’hauran de dur posada quan siguin a la sala de docents o en una reunió de coordinació o de claustre. El mateix criteri regeix per les activitats extraescolars, en les quals no hi ha grups estables.

Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació que es comunicaria als centres, com la recomanació de mascaretes dins de l’aula a partir de l’educació secundària, tot i estar en el grup de convivència estable i sempre que no hi hagi contraindicació.

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre educatiu és el/la director o directora, la qual cosa vol dir que seran els qui han de saber què fer en cada cas i a qui comunicar-ho. Els equips directius rebran una formació específica per aplicar aquest document.

Comunicació a les famílies per cas positiu en covid-19 al grup estable – Model de carta

El centre educatiu ha de tenir disponible un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents grups estables de convivència del centre pel cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.

El Departament d’Educació i el Departament de Salut es comprometen a fer arribar a tots els gestors COVID implicats el directori de tots els centres educatius de Catalunya amb els telèfons de contacte i amb la direcció de cada un d’ells per tal de facilitar la traçabilitat de contagis.

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.

gestio_casos_covid19.png

Si un infant té símptomes de coronavirus, el que ha de fer és anar al seu CAP perquè allà es valori si justifiquen la realització de la prova PCR. En cas que sí, en les 24-48 hores que han de passar mentre se li fa i se n’espera el resultat, un gestor Covid (més conegut com a rastrejador) d’aquell ambulatori ha d’obtenir les dades de tots els contactes estrets d’aquell infant, entre els quals la resta d’alumnes del “grup estable de convivència” de la seva escola o institut, que seguiran anant a classe amb normalitat. Però si el resultat és positiu, no només s’haurà d’aïllar la persona en qüestió, sinó la resta dels seus companys, que s’hauran de quedar a casa durant 14 dies i als quals se’ls farà també la prova PCR.

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els contactes del grup de convivència estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa.

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà d’abandonar el centre i posarse en contacte amb el seu centre d’atenció primària el més ràpidament possible.

taula_de_simptomes.png

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible, en les primeres 24 hores des de l’inici dels símptomes.

Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica, faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si necessita agafar la baixa laboral.

Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu.

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres símptomes.

guia_actuacio_colaboracio_serveis_prevencio_riscos_laborals_fer_front_pandemia_covid19_2020.pdfSi la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets, tal com indica la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19.

L’aplicació Traçacovid

El protocol d’actuació elaborat pels Departaments de Salut i Educació inclou també una nova aplicació, anomenada Traçacovid, a fi que qualsevol cas o sospita sigui ràpidament notificada a tothom que ho ha de saber (els serveis territorials, la inspecció, els serveis centrals dels dos departaments, etc). Els directors seran els responsables d’avisar la família, la inspecció i d’introduir al Traçacovid les dades de qualsevol incidència relacionada amb l’epidèmia que tingui lloc als seus centres, començant per qualsevol cas sospitós en el qual s’ha valorat la realització del test PCR.