Prova de capacitació per especialitat

El Departament d’Ensenyament estableix la superació d’una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o una substitució per impartir determinats crèdits als cicles formatius de formació professional o determinats crèdits o matèries corresponents als cossos d’arts plàstiques i disseny o del cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Les proves es realitzaran en els centres on s’hagi de cobrir la vacant o substitució amb anterioritat a la data d’inici del nomenament.

Si no es supera la prova, el nomenament no tindrà efectes i la persona candidata quedarà exclosa de la borsa de treball per aquesta especialitat.

Cicles formatius de formació professional (professors d’ensenyament secundari i professors tècnics)

La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts. La primera és de tipus test sobre continguts conceptuals i la segona és un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en els currículums dels crèdits assignats a l’especialitat docent (http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp)

A fi de tenir l’exempció de la prova, les persones participants que tinguin una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent han d’acreditar documentalment l’experiència i la formació esmentades davant la comissió de selecció el mateix dia de la prova.

Cal que aportin la documentació següent:

Les persones que han treballat com a assalariades

un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on consti l’empresa i el grup de cotització, i
un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les tasques desenvolupades, el CIF de l’empresa i el nom, el DNI i el càrrec de la persona que certifica.

Les persones que han treballat com a autònomes

un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui, la liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda on consta la descripció, el tipus i el grup d’activitat, i una declaració personal de les activitats que realitzen.

Una vegada valorada per la comissió avaluadora la documentació acreditativa de l’experiència que hàgiu presentat, en el cas que no hàgiu estat declarat exempt o exempta de la prova, caldrà fer-la.

Escoles d’arts plàstiques i disseny (professors i mestres de taller)
La prova té caràcter teòric i pràctic i s’estructura en dues parts. La primera és de tipus test sobre continguts procedimentals i conceptuals i la segona és un exercici pràctic sobre les tasques i els processos implicats en la docència i en la gestió de l’aula.

Estan exemptes d’aquesta prova les persones que acrediten sis mesos d’experiència docent en llocs de treball de la mateixa especialitat en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.

Escoles oficials d’idiomes

La prova consisteix en una entrevista oral, en la qual cal demostrar la competència lingüística suficient per impartir classes de l’especialitat corresponent, i una prova escrita, en la qual s’ha de demostrar el coneixement dels objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d’idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l’idioma com a segona llengua.

Estan exemptes d’aquesta prova les persones que acrediten sis mesos d’experiència docent en llocs de treball de la mateixa especialitat en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament.