Publcació del FAS

Avui s’ha publicat el FAS a la Gaceta Municipal

Per aquesta convocatòria de l’any 2017 s’ha establert un import màxim de 350.000€ amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament de Barcelona i organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’esmentat Acord de condicions de treball, a distribuir en els programes següents:
1. Ajut per pròtesis oculars
2. Ajut per pròtesis auditives
3. Ajut per pròtesis ortopèdiques
4. Ajut per tractaments odontològics
5. Ajut per intoleràncies alimentàries
6. Ajut per Escola Bressol curs 2016-2017
7. Ajut per a tractaments de trastorns específics de l’aprenentatge
8. Ajut per a tractaments de trastorns de la comunicació
9. Ajut per a tractaments de trastorns generalitzats del desenvolupament
10.Ajut per tractaments sanitaris no coberts per la Seguretat Social.

Sol·licituds i termini
Les persones interessades hauran de presentar via telemàtica una única sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es trobarà disponible a Ia Intranet Municipal a l’inici del termini de presentació de les sol·licituds establert en el punt 8.3. En el moment de la presentació via telemàtica s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut.

El personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que no disposen d’accés a la Intranet Municipal podran recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació. Les sol·licituds en suport paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius registres.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal. Les sol·licituds s’han de presentar dins d’aquest termini acompanyades de la documentació exigida en les bases.