[Bases i criteris de gestió] Borsa de treball docent 2018-2019

Resolucions de Bases (encara per publicar) i criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

borsa_de_treball_docent_bases.pdfRESOLUCIÓ ENS/XXXX /2018, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.

borsa_de_treball_docent_resolucio-criteris-2018.pdfResolució de 5 de juliol de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

Manteniment i baixa de la borsa, durada dels nomenaments, proves d’idoneïtat, durada dels permisos i llicències, modificació de dades, etc.

Destaquem dues novetats:

Tot i que no es poden separar com a col·lectius, cal remarcar que a secundària primer es nomenarà qui compleixi el requisit del màster, després les persones que van entrar a la borsa abans que el màster fos obligatori, a continuació qui ha entregat la matrícula per treure-se’l i finalment qui es comprometi a treure-se’l abans de l’1 de setembre de 2021.

Congelació. Abans d’obtenir un nomenament pots demanar no ser nomenat. No cal al·legar-hi cap motiu.

Congelació. Durant aquest curs el Departament, posa en funcionament una aplicació per autogestionar-se la disponibilitat.

Tant la no disponibilitat com la disponibilitat de nou tindran efectes l’endemà de la petició. Mentre l’aplicació no estigui operativa, la sol·licitud de disponibilitat o no es farà mitjançant una instància en paper.

Bases Borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019

1. Confecció d’una llista única a Catalunya. El Departament d’Ensenyament confecciona per al curs 2018-2019 una llista única de personal candidat a cobrir llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions en centres educatius de titularitat del Departament, formada, per ordre de prelació, per:

a) El personal que hagi prestat serveis com a interí d’algun cos docent no universitari a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquest personal s’ordena en funció del temps de serveis prestats, sota qualsevol règim contractual, que comporti docència o atenció directa a l’alumnat en el context de les activitats pròpies de l’aula, en centres educatius no universitaris de la Generalitat de Catalunya o titularitat d’altres administracions amb plenes competències educatives.

Els serveis prestats es computen fins al 31 d’agost de 2018.

En el cas d’haver estat baixa de la borsa, per tal de poder ser inclòs en aquest primer apartat preferent, s’hi ha d’haver ingressat novament mitjançant una convocatòria pública i haver prestat serveis amb posterioritat al nou ingrés en la borsa.

b) A continuació, s’hi afegiran les persones que hagin superat la fase d’oposició prevista a la Resolució ENS/2742/2017, però que no hagin estat seleccionats i que no hagin prestat serveis com a personal interí o substitut docent. Aquest col·lectiu s’ordena en funció de la puntuació global obtinguda en el procés selectiu i a continuació de les persones que han superat la fase d’oposició de convocatòries de concurs-oposició d’anys anteriors.

c) Les persones que hagin format part de la llista d’admesos d’alguna de les convocatòries de concurs públic que ha realitzat el Departament d’Ensenyament des del mes de setembre de 1996, per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent i que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés a les llistes de candidats. Aquestes persones s’ordenen segons l’any de la darrera convocatòria en què van participar i, dintre d’aquest, segons el número d’ordre assignat d’acord amb el barem establert en cada convocatòria.

Les persones que formen part d’aquest bloc de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/763/2018, de 12 d’abril, han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2018-2019, en el termini comprès entre el dia 24 de maig i el 7 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Per manifestar aquesta opció cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament.
Les persones que no manifestin la seva opció continuen formant part de la borsa de treball de personal interí docent a partir del curs 2018-2019, però no podran ser nomenades fins que no donin aquesta conformitat.

-Les persones que durant el curs 2017-2018 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 8 de juny de 2018 deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2018-2019.
Les persones que no ho hagin fet amb anterioritat, han d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’essers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i una autorització expressa per comprovar la veracitat de la declaració, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Per acreditar aquest requisit, cal entrar a la consulta i modificació de les dades del personal interí docent de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament. Les persones que no presentin aquesta declaració han de presentar, abans del 30 de juny de 2018, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

d) Finalment, les persones que hagin estat admeses en les convocatòries que s’obrin durant el curs 2018-2019, ordenades segons el barem establert a les convocatòries.

2. Publicació de la llista.

2.1 El dia 24 de maig de 2018 estarà a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona, la llista provisional de totes les persones que en aquella data formin part de la borsa de treball docent per al curs 2018-2019, ordenada alfabèticament i per barem, d’acord amb l’apartat 1.1.

A la llista esmentada hi figuraran el temps de serveis prestats a qualsevol nivell educatiu no universitari, computat en anys, mesos i dies, i el número d’ordre que correspon a cada persona candidata. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d’acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 21 de maig de 2018.

La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a la pàgina d’internet, ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà des del 24 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos, mitjançant el model de reclamació que es troba a l’adreça d’internet esmentada anteriorment.

2.2 Durant la primera quinzena del mes de juliol estarà a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona la llista única a què fa referència l’apartat 1, amb la mateixa informació prevista per a la llista provisional. El càlcul del temps de serveis prestats es farà d’acord amb la informació que hi consti al registre informàtic el dia 22 de juny de 2018.
La consulta individual d’aquestes dades es pot fer a la pàgina d’internet ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades.

3. Distribució territorial de la borsa de treball.

La llista se subdividirà funcionalment segons els àmbits territorials sol·licitats com a preferents a finals de juliol, una vegada realitzada l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d’interinitat, per tal de possibilitar que els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona gestionin simultàniament aquesta borsa, per evitar que una mateixa persona candidata sigui proposada per a dos llocs de treball el mateix dia.

-4. Procediment de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí docent.

4.1 Des del dia 24 de maig al 7 de juny de 2018, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, mitjançant l’aplicació que té a la seva disposició en la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament: ensenyament.gencat.cat, apartat Borsa de treball de personal docent, Consulta i modificació de dades, pot consultar i modificar algunes dades personals registrades a la borsa de treball, així com les dades referents a les especialitats, els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Ensenyament i del Consorci d’Educació de Barcelona per treballar a jornada sencera i a les diferents jornades reduïdes. També pot consultar i demanar prestar serveis en llocs de treball específics i actualitzar les peticions dels llocs de treball i centres amb característiques especials. En acabar aquest termini, el personal que forma part de la borsa no podrà modificar les seves dades, a excepció de les personals, fins que s’obri un nou termini de modificació.

Al llarg del curs 2018-2019 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14,15,16 i 17 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

4.2 Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal les pot actualitzar, tenint en compte que s’han de sol·licitar almenys dues àrees territorials, en el cas d’optar a fer substitucions a les comarques de Barcelona (inclosa l’àrea territorial demanada com a preferent), els dos serveis territorials a Tarragona i a les Terres de l’Ebre, en el cas d’optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d’escollir les comarques de Girona o Lleida.

Una vegada escollida l’àrea territorial preferent, es poden demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d’Educació de Barcelona districtes), comarques o l’àrea territorial, sense que sigui necessari completar tot el territori.
Finalment, s’ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona, si escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l’àrea territorial demanada com a preferent.

4.3 Les peticions dels llocs de treball específics i dels llocs o centres amb característiques especials es poden actualitzar en el sentit següent:

Llocs de treball específics:

 • Lloc específic amb perfil lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany).
 • Lloc específic de competència digital docent.
 • Lloc específic d’atenció a la diversitat de l’alumnat.
 • Lloc específic de gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
 • Lloc específic de lectura i biblioteca escolar.
 • Lloc específic d’immersió i suport lingüístic.
 • -Lloc específic d’educació visual i plàstica.
 • Lloc específic de metodologies amb enfocament globalitzat.

Llocs o centres amb característiques especials:

 • Aula d’acollida.
 • Audició i llenguatge amb coneixement del llenguatge de signes.
 • Aula hospitalària.
 • Atenció domiciliària.
 • Llocs que comporten itinerància en zones escolars rurals i agrupaments rurals.
 • Centres de recursos per a deficients auditius.
 • Centres de recursos per a deficients visuals.
 • Equips d’assessorament psicopedagògic.
 • Centres penitenciaris del Departament de Justícia.
 • Centres de protecció de menors.
 • Centres i aules de formació de persones adultes.

Les persones que sol·licitin ser destinades a llocs de treball específics han de reunir els requisits establerts a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

5. Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat.

El personal que a data 31 d’agost de 2008 havia prestat 4 anys o més de serveis, i a data 31 d’agost de 2012 tenia complerts 55 anys, en el cas que a 31 d’agost de 2018 no tingui nomenament per al curs 2018-2019, pot demanar durant el mes de setembre, com a màxim el dia abans de cada acte de nomenament, els canvis d’àmbit territorial, amb la finalitat d’obtenir un nomenament.

Per poder acollir-se a aquesta mesura, el personal ha d’haver participat a l’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball vacants en règim d’interinitat que es resol el mes de juliol de 2018, sol·licitant destinació en un mínim de 20 comarques.

-6. Sol·licituds de no nomenament per al curs 2018-2019

Cada curs les persones sense nomenament vigent poden demanar, amb antelació a l’oferiment d’una vacant o substitució, no ser nomenades.

Es mantindrà el número d’ordre de la borsa de treball, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Amb caràcter excepcional, que han de valorar els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament o el Consorci d’Educació de Barcelona, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent.

Les persones que vulguin no ser nomenades per a tot el curs 2018-2019 ho han de sol·licitar abans del 13 de juny de 2018 al servei territorial demanat com a preferent o, si escau, al Consorci d’Educació de Barcelona.

Aquesta petició suposarà no participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

Durant del curs 2018-2019, les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent podran demanar no participar en els nomenaments telemàtics mitjançant una aplicació que permetrà autogestionar la disponibilitat. La no-disponibilitat i la nova disponibilitat tindrà efectes el dia següent de fer la sol·licitud. Fins que s’informi una data de finalització de la no-disponibilitat aquesta estarà vigent.