Publicació al BOPB i al DOGC de les Bases d’oposicions de Primària

  VEURE BASES
  RESUM BASES
  DOGC

1. Inscripció dintre de 20 dies naturals a partir de la publicació al DOGC a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/convocatoria/mestrea-0
2. Programació s’ha d’entregar dintre de 30 dies naturals a partir de la publicació al DOGC
FULL D’AUTOVAREM
3. Ordre de les proves: primer prova escrita (tema i cas pràctic), després programació didàctica i presentació unitat didàctica). Són eliminatòries. 

Com a CGT CEB-IMEB vam registrar instància demanant modificacions a les bases per tal que afavorissin el personal interí que ja treballa a les escoles, però les han obviat, aquesta ha sigut la seva resposta: 
Bona tarda,

En relació al seu escrit de 6 de febrer de 2019, amb registre d’entrada núm. 0601/4292/2019, sobre el concurs oposició per mestres, l’informo que les bases han estat subjectes al procés de negociació amb la part social a la corresponent mesa de seguiment municipal, i que un cop finalitzat s’han remés a la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació i posterior publicació als butlletins oficials.


Atentament,


Àrea de Recursos Humans i Organització

recursoshumans.ceb@gencat.cat
Consorci d’Educació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona