Inscripció als cursos per a l’exercici de la funció directiva

Termini de presentació: del 25 de febrer al 5 de març. Tenir un certificat que acrediti haver superat un curs de formació per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic és un requisit per poder participar en el concurs de mèrits de selecció de directors.

Aquest certificat s’assoleix quan se supera una formació impartida per les universitats o la formació encarregada a institucions de prestigi o l’organitzada pel mateix Departament. També tenen el requisit de formació els docents amb la categoria de directiu professional docent.

El requisit de formació no és necessari per als directors en exercici, que han accedit per concurs de mèrits i amb avaluació positiva renoven en el mateix centre. Aquells directors que acaben el seu 4rt mandat en el mateix centre, si volen participar en un concurs de mèrits també han de fer la formació d’actualització.

El Departament ofereix dos models de formació una formació inicial i una formació d’actualització per a la funció directiva i el lideratge pedagògic.

Criteris de selecció

A continuació us detallem per ordre de prioritat els requisits per participar en el programa de formació.

Curs de formació inicial

  • Directors i directores que estiguin exercint la direcció amb caràcter extraordinari i no hagin cursat el programa de formació inicial de l’any 2018.
  • Docents que tinguin proposta per iniciar l’exercici de la direcció per nomenament extraordinàri a 1 de juliol de 2019
  • Tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció publica docent, llevat dels docents que en el curs actual estan destinats en algun dels centres descrits en l’article 14.2 del Decret 155/2010.

Curs de formació d’actualització

  • Estar en exercici de la funció directiva i a 30 de juny del 2019 finalitzar el quart mandat.
  • Estar en exercici de la funció directiva durant el curs 2018/2019 i haver de participar en el concurs de mèrits de selecció de directors.
  • Estar exercint un càrrec unipersonal o de govern en un centre públic i haver exercit la direcció anteriorment, durant un mandat complert.

En el cas que hi hagi places disponibles i el nombre de docents que faci la demanda sigui superior, caldrà fer un procés selectiu, a través d’entrevistes a la mateixa seu de la formació.

Col·lectius que han de fer la formació d’actualització de les competències per a l’exercici de la funció directiva, per a poder accedir al concurs de mèrits del 2020

  • Docents que tenen reconeguda l’habilitació per la direcció amb data anterior a 31 de desembre de 2013
  • Docents que han exercit la direcció, com a mínim, d’un mandat mitjançant concurs de mèrits des de l’ant 2005 amb avaluació positiva
  • Aquells que han obtingut l’acreditació per a l’exercici de la funció directiva, a través de formació expedida amb anterioritat a la data 1 de juliol de 2012

Preinscripció

Termini de presentació: del 25 de febrer al 5 de març.