Reestructuració del Departament d’Ensenyament

DECRET 296/2016, de 20 de setembre, de modificació del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament.

Fruit del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en els àmbits de l’autonomia dels centres docents, el paper i les competències de les direccions dels centres i la provisió de llocs de treball docents a escoles i instituts, un dels reptes més transcendents és la redefinició de la funció directiva dels centres docents del país.

Amb aquest marc normatiu es transita d’un model de presa de decisions centralitzades a un nou model on cadascun dels centres escolars del país elabora i executa, en el marc dels objectius generals que estableix el Departament d’Ensenyament, el seu propi projecte educatiu a partir d’utilitzar eines veritables d’autonomia en la seva gestió. Així, la funció directiva esdevé un pilar fonamental de la política educativa i fa necessària la creació d’una subdirecció general específica adscrita a la Secretaria de Polítiques Educatives.

D’altra banda, es proposa adscriure la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme a la Direcció General d’Educació Infantil i Primària.

Així, doncs, i per tal de fer front a aquests nous reptes que es planteja el Departament derivats del desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, de l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per avançar en la implantació de l’administració electrònica, tant en procediments administratius com acadèmics, és important adaptar l’organització a una estructura que ho faciliti.

DECRET 296/2016, de 20 de setembre, de modificació del Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament d’Ensenyament.