Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya té com a objecte la identificació de les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

El Registre s’estructura en dues seccions:

a) Persones titulades per exercir com a monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir, que poden exercir de persona dirigent com a membre de l’equip de dirigents d’una activitat d’educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys.

b) Persones titulades per exercir com a director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil; és a dir, que poden exercir de persona responsable d’una activitat d’educació en el lleure en la qual participen menors de 18 anys.

Titulacions vàlides

Es poden inscriure en el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya les persones que tinguin alguna de les titulacions següents:

En la secció de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una comunitat autònoma de l’Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

c) Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural.

d) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

En la secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

a) Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una comunitat autònoma de l’Estat espanyol.

b) Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

c) Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.

d) Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.

e) Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Requisits d’inscripció

Les persones que s’inscriguin en el Registre han de complir els requisits següents:

a) Tenir 18 anys complerts en el moment de fer la inscripció.

b) En cas d’inscripció en la secció de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

 • Tenir alguna de les titulacions vàlides.
 • Haver fet un mínim de 160 hores de pràctiques com a monitor/a en un centre d’educació en el lleure infantil i juvenil.

c) En cas d’inscripció en la secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil:

 • Tenir alguna de les titulacions vàlides.
 • Haver fet un mínim de 120 hores de pràctiques com a director/a en un centre d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Les sol·licituds d’inscripció en el Registre han d’aportar la documentació següent:

a) Còpia digitalitzada de la titulació corresponent.

b) I còpia digitalitzada de la certificació de les hores de pràctiques, si s’escau.

c) Declaració responsable en què es confirmi que les còpies digitalitzades corresponen amb l’original i que la persona sol·licitant compleix els requisits per poder inscriure’s en el Registre. L’Administració pot verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Inscripció automàtica

Si teniu el títol i carnet de monitor/a o de director/a, expedit per la Direcció General de Joventut, ja esteu inscrits/es d’ofici al Registre i no cal que feu cap tràmit.

En els casos d’inscripció automàtica, el número d’inscripció en el Registre correspon amb el que consta al carnet de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, i el carnet esmentat tindrà les funcions de certificat d’inscripció.

Presentació de la sol·licitud

La inscripció en el Registre es duu a terme mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, excepte en els casos que es preveuen més a baix.

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) i a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Registre

El formulari esmentat s’ha de presentar obligatòriament per via electrònica, a través del portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) o de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat). Per presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital vàlid i vigent.

La persona interessada pot fer el seguiment de l’estat de la sol·licitud des de La meva carpeta de l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Descarregueu-vos el formulari amb dades incorporades (cal identificació digital)

formularifam040solc201124092109.pdfDescarregueu-vos el formulari

Preguntes més freqüents sobre els tràmits en línia

Durada, modificació, suspensió i cancel·lació de la inscripció

La inscripció en el Registre té una durada indefinida.

La persona inscrita és responsable de mantenir les dades i les condicions en les quals es va emetre el certificat positiu d’inscripció. Qualsevol modificació o canvi de les dades o condicions inscrites s’ha de comunicar al Registre en el termini màxim de 15 dies a partir del moment en què s’hagi produït.

En cas de condemna que comporti la inhabilitació temporal per a l’exercici de la professió d’educador/a en el lleure, se suspèn temporalment la inscripció, d’acord amb l’abast de la mesura inhabilitant.

Cal tenir en compte, però, que la inscripció en aquest Registre no eximeix ni pressuposa el compliment de l’obligació que estableix l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996 de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. Tampoc acredita la inexistència de condemnes que comportin la inhabilitació temporal per exercir l’activitat professional.

La inscripció s’ha de cancel·lar per les causes següents:

 • Mort de la persona titular
 • Sol·licitud de la persona titular
 • Quan es comprovi que la persona inscrita no reuneix els requisits necessaris per a la inscripció, prèvia audiència a la persona interessada
 • Declaració de nul·litat o anul·lació de l’acte d’inscripció
 • Condemna d’inhabilitació definitiva per a l’exercici de la professió
 • Certificació positiva del Registre central de delinqüents sexuals
  La persona titular de l’òrgan competent en matèria de joventut ha de dictar una resolució en què ordeni la cancel·lació de la inscripció en el Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya, que ha de notificar a la persona titular.

Procediment d’inscripció

Un cop rebuda la sol·licitud d’inscripció amb la documentació, l’Oficina de Gestió Empresarial ha de verificar la veracitat de la documentació aportada sobre titulacions i vetllar especialment per emprar els mecanismes que es preveuen a la disposició addicional segona. Si la documentació presentada és correcta, es procedirà a fer-ne la inscripció en el Registre. Així mateix, s’ha d’emetre i s’ha de lliurar al sol·licitant un certificat positiu d’inscripció. Ambdues actuacions s’han d’efectuar en el termini màxim de tres mesos.

El venciment del termini màxim establert sense que s’hagi emès ni lliurat el certificat positiu esmentat a l’apartat anterior permet entendre la sol·licitud desestimada per silenci administratiu. En qualsevol cas, l’Oficina de Gestió Empresarial pot requerir el sol·licitant que esmeni la falta o aporti els documents preceptius en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre s’ha de lliurar a les persones interessades per mitjans electrònics.

La tramitació de la inscripció en el Registre és gratuïta.

1816847_1_.pdfORDRE TSF/174/2020, de 13 d’octubre, del Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya.

Aquest Registre Oficial té com a finalitat disposar d’una informació actualitzada i veraç sobre els professionals de l’educació en el lleure que hi constin inscrits, atès que la inscripció no és obligatòria per exercir l’activitat.