Modificació del Pla de contingència del Departament

Les mesures en matèria de salut pública per a la contenció de brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, i la publicació de la Resolució PDA/2554/2020,​ de 16 d’octubre, sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat cal adaptar algunes de les mesures establertes amb anterioritat a les circumstàncies concretes del moment actual i, en especial, la situació dels empleats i empleades públiques amb fills o filles menors o persones en situació de dependència a càrrec afectats per la Covid-19.

pla-contingencia-represa-departament-educacio.pdfEn compliment de la nova normativa escau modificar el Pla aprovat per la Secretària General en data 8 de juliol de 2020, davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

Aquesta modificació del Pla té efectes des de l’endemà de la publicació de la Resolució PDA/2554/2020, de 16 d’octubre, sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, sent vigent fins que es dicti una nova resolució que modifiqui o deixi sense efectes l’esmentada resolució.

modificacio-pla-contingencia.pdfModificació del Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa aprovat en data 8 de juliol de ​2020, davant del rebrot de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya​ (21.10.2020) ​​

El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar servei presencial quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.

Activitats i serveis públics que s’han de prestar presencialment.

a) A les unitats administratives:
– Els serveis d’atenció al ciutadà i registre.
– Els serveis relatius a les actuacions de manteniment i neteja dels espais, al control de persones que accedeixen a les instal·lacions i a la seguretat de les instal·lacions administratives.

b) Als centres i serveis educatius:
– Els serveis vinculats a la gestió administrativa
– Els serveis vinculats al suport i a l’atenció de l’alumnat
– Els serveis vinculats a la vigilància, manteniment i neteja dels espais i al control de les persones que accedeixen a les instal·lacions.

c) Al Complex Educatiu de Tarragona:
– Els serveis de control d’accés en les franges de matí i tarda.
– Els serveis de manteniment.
– Els serveis de la prestació de l’assistència sanitària.
– Els serveis de gestió de les residències pel proper curs 2020-2021 “
– Els serveis de menjador

Treballadores vulnerables

Els empleats públics que, com a resultat de l’avaluació individualitzada del risc prevista per l’autoritat sanitària, un cop valorats pels serveis de prevenció de riscos laborals, tinguin la consideració de personal especialment sensible davant la infecció per SARS-CoV-19, prestaran serveis mitjançant la modalitat de teletreball.

Quan aquest empleats estiguin adscrits a serveis que s’han de prestar presencialment, en funció de l’informe de valoració, es reincorporaran al seu lloc de treball amb les mesures específiques indicades pels serveis de prevenció.

Si això no és possible, s’habilitarà el teletreball mitjançant fórmules especial com:

atribucions temporals de funcions diferents a les pròpies del lloc ocupat per reforçar altres unitats o serveis o mecanismes de posada a disposició com encàrrecs de funcions concrets i específics tot i que no siguin propis dels llocs que s’ocupen, sempre que siguin funcions adequades al seu cos, escala o categoria, i sense minva en les retribucions.

En darrer cas, s’informarà confidencialment a la personal afectada de la situació d’aïllament a efectes laboral i ‘informarà al sistema públic de la salut per tal que passin a la situació d’incapacitat temporal, que serà considerada com a assimilada a accident de treball als efectes de la prestació econòmica d’incapacitat temporal, o la que correspongui d’acord amb la normativa de la Seguretat Social.

Menors a càrrec

Els empleats públics amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials habilitats a la Instrucció 6/2020 de 30 de juny.

Contagi i aïllament

Els empleats públics que han estat contagiats amb la COVID-19 i els que hagin de fer aïllament domiciliari restaran en situació d’incapacitat temporal amb la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.

Amb menors a càrrec

Els empleats públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys o persones en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb la COVID-19, prestaran serveis en règim de teletreball amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials.

La situació d’aïllament preventiu de la persona en situació de dependència o del menor s’acredita mitjançant comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d’infants o bé amb la declaració responsable de la persona interessada. Aquesta circumstància podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables del personal i per la Inspecció General de Serveis de Personal.

En el cas que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes.

Si tot i així no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, s’autoritzarà el permís per conciliació. Aquest permís es concedirà prèvia declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona que pugis fer-se càrrec dels fills o de es persones dependents. A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció general de Serveis. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament la persona en situació de dependència o el menor a càrrec. En cas d’incompliment dels requisits s’haurà de requerir la recuperació horària de les jornades no treballades, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut incórrer.”