Reincorporació personal vulnerable d’Escoles bressol en FASE 3

Com ja vam informar vam fer múltiples consultes els darrers dies respecte a els informes emesos per la mútua “Quirón prevención” a les educadores d’escola bressol, on donaven dictàmens “d”aptes per la feina habitual” a persones en situació vulnerable (majors de 60 anys, embarassades…) vam enviar la queixa al servei de prevenció de riscos laborals de l’IMEB i a RRHH les quals van respondre que aquest grup vulnerable pot treballar si ho valora el metge de vigilància de la salut.
No s’entén que un metge valori que pot treballar i per un altra banda el Ministeri de sanitat determini unes patologies o casos concrets pel qual es considerin personal vulnerable.
Des de CGT vam demanar a la gerència de l’IMEB que tot el personal considerat vulnerable només realitzi teletreball en aquestes primeres fases i que es traslladi aquesta directriu a les direccions corresponents. Davant d’aquesta demanda no vam tenir resposta.
Fa uns dies l’Ajuntament va enviar a tot el personal a través del correu corporatiu el següent decàleg acordat en mesa general amb sindicats:

DECÀLEG PER IMPLANTAR EL RESTABLIMENT PRESENCIAL DELS SERVEIS DE MANERA EFECTIVA


Us fem arribar el decàleg amb els criteris que hem traslladat als comandaments per planificar la prestació de serveis durant les pròximes setmanes:
1. Tot el personal amb comandament de l’organització ha de garantir l’aplicació dels punts d’aquest document, sobre les persones que tenen als equips, abans de planificar la seva prestació a distancia o presencial.
2. Els torns presencials han de ser determinats dins els límits marcats per l’horari ordinari durant el període d’estiu.
3. Si el treball presencial només es fa durant una part de la jornada diària i la resta es fa a distància, la part presencial s’han d’establir dins els límits establerts al punt anterior.
4. S’han de preveure els sistemes de flexibilitat per afavorir l’entrada i la sortida als centres de treball de manera esglaonada, per evitar així la confluència de persones en les mateixes franges horàries, i tenir en compte les restriccions que es puguin produir en els mitjans de transport públic.
5. En els casos de personal amb mobilitat reduïda igual o superior al 33 %, s’ha de prioritzar el treball a distància. Si és imprescindible la prestació presencial, s’han d’establir de manera individual la flexibilitat necessària. D’acord amb el que es regula en aquest punt, cada departament ha d’autoritzar la flexibilització horària corresponent.
6. Atesa la compatibilitat diària o intermitent de la modalitat presencial de treball i la no presencial, no s’ha de fitxar la jornada.
7. Pel que fa al personal que tingui persones al seu càrrec i es vegin afectades pel tancament dels centres educatius o centres d’atenció a persones a càrrec, s’ha d’intentar facilitar la modalitat de treball a distància. Cal que cada comandament treballi individualment amb aquestes persones la millor manera d’adaptar la seva reincorporació presencial, si aquesta és requerida.
8. En el cas que sigui necessària totalment o parcialment la modalitat presencial per necessitats del servei oi evolució del restabliment del servei, s’ha d’adaptar la prestació horària presencial amb mesures específiques de flexibilitat que es fixaran de mutu acord, tenint en compte l’horari que més s’adeqüi a les necessitats de la persona i a les del servei. Aquestes adaptacions hauran de ser raonables i proporcionades i s’establiran prèvia valoració de les circumstàncies de cada cas.
9. Fins al pas a la fase 3 de desescalament determinada pel Ministeri de Sanitat, el personal inclòs en grups vulnerables no prestarà serveis presencials. Excepcionalment, les persones d’aquest grup que voluntàriament vulguin incorporar-se a tasques presencials ho podran fer només en el cas que disposin de l’informe de valoració del Servei de Vigilància de la Salut.
10. Prèvia anàlisi de la Comissió Tècnica d’Igualtat, es determinarà el sistema per avaluar des d’una perspectiva de gènere l’impacte dels plans de restabliment i especialment l’impacte en termes d’igualtat de les mesures de flexibilitat del temps de treball i la conciliació.
Si tenim algun dubte, podem contactar amb les nostres gerències, amb la persona referent de recursos humans o amb l’Oficina d’Atenció al Personal per mitjà de l’adreça oap@bcn.cat.
Gerència de Recursos
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

Segons el punt 9 el personal vulnerable no es pot reincorporar fins a fase 3, com la resposta de l’Imeb no correspon amb el decàleg de l’Ajuntament, vam enviar un correu a RRHH de l’Ajuntament demanant explicacions al respecte.
La resposta és la següent:
Resposta RRHH Ajuntament:

Hola, bona tarda


Els informes del servei de prevencio son indispensables en el sentit que ens determinen qui es apte o no, o amb quines restriccions per a incorporar-se a la feina
Així si alguna persona no es apta o en te moltes limitacions es impossible que s’incorpori a la feina ho vulgui fer o no
Totes les persones hem de tenir la valoració, si no la tenim no podem anar tampoc ni voluntàriament
Una vegada valorats si tenim l’apte no ens incorporem fins la tercera fase . Tenir en suma l’apte no es sinònim d’anar a la feina ara, sinó en la tercera fase i abans si vols i sol voluntàriament
Sobre el tema EPIS derivo la vostra consulta a IMEB

AMB AQUESTA RESPOSTA QUEDA CLAR QUE UNA TREBALLADORA QUE ESTIGUI CONSIDERADA DE RISC SEGONS ELS CRITERIS DEL MINISTERI DE SANITAT NO S’HA DE REINCORPORAR A LA FEINA FINS LA FASE 3 TOT I QUE LA MUTUA LI HAGI FET UN INFORME D’APTE. A no ser que ho faci voluntariament.
Avui han enviat una graella a les direccions per confirmar l’assistencia o no del personal vulnerable. La treballadora vulnerable tot i que tingui un Apte de la Quiron, decideix si vol reincorporar-se fins la FASE 3.
Amb la resposta de l’Ajuntament hem enviat un correu a salut laboral de l’Imeb demanant que informin les treballadores d’aquest procediment. Esperem que ho facin aviat.
Per altra banda informar que avui com a CGT Ensenyament hem presentat una denuncia a inspecció de treball per reclamar que els centres s’obrin només quan es puguin garantir l’educació i la salut, Alhora hem fet una roda de premsa on també hem exposat el nostre comunicat respecte la obertura de les escoles bressol el proper 8 de juny
Estem treballant amb la comunitat educativa (sindicats, bressol indignades i altres entitats) respecte a la reobertura de centres amb infants en la FASE 2, elaborant un manifest en contra de la tornada als centres al Juny.

No tornem sense garantir l’educació i la salut. L’escola no és un aparcament.