Requisits mínims (instal·lacions, ràtios, …) centres educatius

boe-a-2010-4132-c.pdfReal Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

instalacions_i_ratios_centres_educatius.pdfLa llei estableix que tots els centres docents, independentment de la seva titularitat, han de reunir uns requisits mínims referits a titulació acadèmica del professorat, relació numèrica alumne-professor, instal·lacions docents i esportives, i nombre de llocs escolars, per a impartir ensenyaments amb garantia de qualitat. Per la seva banda, l’article 23 de la mateixa llei condiciona l’obertura i funcionament dels centres docents privats al principi d’autorització administrativa que es concedirà sempre que aquells reuneixin els requisits mínims establerts.

Article 3. Requisits d’instal·lacions comunes a tots els centres.

1. Tots els centres docents que imparteixin els ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional s’han d’ajustar al que estableix la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, en la Llei Orgànica 2/2006, d’Educació i en les normes que les desenvolupen, així com al que disposa el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic d’Edificació.

2. Els centres docents esmentats a l’apartat anterior han de complir, com a mínim, els següents requisits relatius a les instal·lacions:

a) Situar-se en edificis independents, destinats exclusivament a ús escolar, tot i que les seves instal·lacions podran ser utilitzades fora de l’horari escolar per a la realització d’altres activitats de caràcter educatiu, cultural o esportiu. En el cas de centres docents que imparteixin el segon cicle d’educació infantil, tindran, a més, accés independent de la resta d’instal·lacions.

b) Reunir les condicions de seguretat estructural, de seguretat en cas d’incendi, de seguretat d’utilització, de salubritat, de protecció enfront del soroll i d’estalvi d’energia que assenyala la legislació vigent. Així mateix, han de complir els requisits de protecció laboral que estableix la legislació vigent.

c) Tenir, en els espais en què es desenvolupi la pràctica docent ventilació i il·luminació natural i directa des de l’exterior.

d) Disposar de les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres exigides per la legislació relativa a les condicions bàsiques d’accessibilitat universal i no-discriminació de persones amb discapacitat, sense perjudici dels ajustos raonables que s’hagin d’adoptar.

e) Disposar com a mínim dels següents espais i instal·lacions:

Despatxos de direcció, d’activitats de coordinació i d’orientació.

Espais destinats a l’administració.

Sala de professors adequada al nombre de professors.

Espais apropiats per a les reunions de les associacions d’alumnes i de mares i pares d’alumnes, en el cas de centres sostinguts amb fons públics.

Lavabos i serveis higienicosanitaris adequats al nombre de llocs escolars, a les necessitats de l’alumnat i del personal educatiu del centre, així com lavabos i serveis higienicosanitaris adaptats per a persones amb discapacitat en el nombre, proporció i condicions d’ús funcional que la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat estableix.

Espais necessaris per impartir els suports a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

3. Els centres docents que imparteixin l’educació primària, l’educació secundària obligatòria i / o el batxillerat han de tenir, a més amb:

Un pati d’esbarjo, parcialment cobert, susceptible de ser utilitzat com a pista poliesportiva, amb una superfície adequada al nombre de llocs escolars. En cap cas serà inferior 900 metres quadrats.

Biblioteca, amb una superfície, com a mínim, de 45 metres quadrats en els centres que imparteixin l’educació primària, i 75 metres quadrats en els centres que imparteixin l’educació secundària obligatòria o el batxillerat.

Un gimnàs amb una superfície adequada al nombre de llocs escolars.

Tots els espais en què es desenvolupen accions docents, així com la biblioteca, comptaran amb accés a les tecnologies de la informació i la comunicació en quantitat i qualitat adequades al nombre de llocs escolars, garantint l’accessibilitat als entorns digitals de l’alumnat amb capacitats diferents.

4. Els requisits d’instal·lacions podran flexibilitzar d’acord amb el que estableix l’article 20 i la disposició addicional tercera d’aquest Reial decret.

El decret desenvolupa els requisits per les diferents fases educatives.

Ràtios

Educació infantil: Els centres docents que ofereixen el segon cicle de l’educació infantil tindran, com a màxim, 25 alumnes per unitat escolar.

Educació primària: Els centres d’educació primària tindran, com a màxim, 25 alumnes per unitat escolar.

Educació secundària: Los centros de educación secundaria tendrán, como máximo, 30 alumnos por unidad escolar en educación secundaria obligatoria y de 35 en bachillerato.