RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

L’article 117.2.f) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon a la consellera d’Ensenyament la definició de les plantilles docents dels centres educatius.

– L’article 102.2 de la Llei esmentada estableix que l’Administració educativa fixa la plantilla de personal de cada centre públic a proposta de la direcció del centre.
– L’article 9 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014) estableix que en el procediment per formular les plantilles docents dels centres es tindran en compte, entre d’altres, els principis següents: estabilitat, requisits d’especialitat docent, flexibilitat i polivalència de les atribucions docents en l’educació bàsica, coresponsabilitat dels centres educatius públics en la definició de la plantilla docent i suficiència de dotacions assignades a la plantilla docent.
– L’article 10 també preveu que les plantilles de professors dels centres educatius públics s’han d’aprovar d’acord amb la programació de l’oferta educativa, les necessitats d’escolarització, la disponibilitat pressupostària i les propostes de les direccions del centres.
– En l’article 2.2 es preveu que la direcció intervé en la definició dels requisits
específics exigits per ocupar determinats llocs de treball de la plantilla docent del
centre, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció, i que n’informa al claustre de professors i al consell escolar del centre.
– El procediment per formalitzar la descripció de llocs de treball específics estructurals s’ha establert a la base 3.4 de l’annex 1 de la Resolució ENS/863/2015 de 28 d’abril (DOGC núm. 6863, de 4.5.2015).
– Els criteris generals de confecció de plantilles de professors de les escoles per al
curs 2015-2016 són els mateixos que els establerts per Resolució de 22 de maig de
2014 per al curs 2014-2015.
– S’ha portat a terme el tràmit previ de consulta i participació amb els representants sindicals de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari d’acord amb la normativa vigent.

Per tal d’assolir els objectius esmentats, i a l’empara del que estableix l’article 114 de la Llei d’educació,

Resolc:

Clica per accedir a la Resolució en pdf