Resolució, de 12-9-13, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014

Normativa

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.

Nous criteris de substitucions

El Departament amplia els supòsits per cobrir les baixes del personal docent amb una Resolució que modifica l’apartat 4 dels criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-14.

El redactat de la nova resolució quedarà de la manera següent:
“No es nomenarà personal substitut fins que no hagin transcorregut 10 dies lectius des de l’inici de la situació que justifica el nomenament a exepció de certs supòsits, sempre que la baixa o incidència a substituir tingui una durada de 10 dies lectius”

Els supòsits d’excepció són els següents:

COBERTURA DE BAIXES DES DEL PRIMER DIA

– Mestres de centres amb necessitats d’atenció individualtzada que mantenen l’ampliació horària (CAEPS i escoles en entorns socials i ecònomics desfavorits) y ZER.

– Mestres d’audició i llenguatge.

– Mestres i professors d’USES (Unitats de Suport d’Educació Especial)

– Mestres de les escoles d’educació especial.

– Tutors d’educació infantil.

– Professorat Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) dels cursos intensius.

– Quan en un mateix centre hi hagi simultàniament diverses baixes d’una durada superior als 10 dies lectius no cobertes per substituts i que es prevegi que seran de mes de 5 dies lectius, se substituirà la segona baixa simultània a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

– Nomenament de substitut en baixes de llarga durada del personal que realitza tasques directives.

– Baixes o incidències del personal substitut, per tal d’evitar que una mateixa baixa comporti un període de 20 dies lectius sense docent.

– Baixes o incidències d’un titular en reducció de jornada .

– Substitució en cas d’incidències consecutives d’un mateix docent (matrimoni, assumptes propis,etc.) es tindrà en compte la durada total de la absència.

– Assumptes propis de durada superior als 10 dies.

– Substitució de professorat de PQPI no ubicats en centres educatius públics.

– Substitució de professorat de 2n. curs de Batxillerat , durant el darrer trimestre del curs. En aquelles especialitats docents del batxillerat que només tinguin assignat un únic profesor de plantilla.

COBERTURA DE BAIXES DES DEL SISÈ DIA LECTIU

– Tutors d’educació primària

– Especialistes de primària d’anglès, música i educació física.

– Tutors d’educació secundària obligatòria.

– Totes les especilitats de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) no intensius.