Resolució de 16 de març de 2015, del procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics

.
En conseqüència de la Resolució,

-1 Implantar als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental, la prova pilot del procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per a la substitució que es produeixin durant el curs escolar i la selecció de personal interí docent per ocupar-los, per part de les direccions dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament. La implementació del nou procediment telemàtic està prevista de manera progressiva: A partir del 17 de març de 2015 l’aplicació informàtica està a l’abast de les direccions dels centres docents públics adscrits als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental. Si la valoració de la utilització d’aquest procediment resulta positiva, la implantació gradual finalitzarà amb la seva generalització a tots els centres educatius públics dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i al Consorci d’Educació de Barcelona.

-2 Els directors dels centres educatius públics han d’accedir a l’aplicació informàtica de Propostes dels directors, mitjançant usuari i contrasenya, per a la comunicació als Serveis Territorials dels llocs de treball per als quals cal el nomenament d’un interí o substitut, per absència del titular del lloc, i especificar, si escau, els llocs de treball que es preveu cobrir amb valoració de mèrits i proposta de candidats, pel procediment que es descriu als punts 5 i 6.

-3 Els llocs de treball a cobrir s’han d’informar mitjançant les dades identificatives del lloc (centre, especialitat, jornada), les dades de la incidència en el cas de substitucions, així com la data d’inici del nomenament i la data fi prevista.

-4 Els Serveis Territorials han de validar les dades introduïdes per les direccions dels
centres, d’acord amb els criteris per al nomenament de substituts establerts a la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de 26 de juny de 2014, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball del personal docent per al curs 2014-2015, o els que s’estableixin pel curs que correspongui. Els llocs de treball a cobrir mitjançant el procediment telemàtic massiu s’incorporen automàticament a aquell procediment una vegada validats pel Servei Territorial.

-5 Per a la formalització de nomenaments a proposta de les direccions dels centres,
la direcció del centre ha de fer la selecció automàtica dels candidats de la borsa de
treball del personal interí docent que estiguin en situació de disponibilitat i que
tinguin informades peticions coincidents amb les dades de la vacant o substitució.
Entre els candidats que acreditin els requisits per ocupar els llocs de treball, pot
seleccionar aquells que millor s’adeqüin a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu de centre, per acreditar experiència impartint l’especialitat del lloc de treball o formació permanent que estigui relacionada o acreditar experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d’acollida, les unitats de suport a l’educació especial o els llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat, o en centres de màxima complexitat. Es visualitza la relació dels 20 candidats que acrediten aquests requisits del lloc de treball, segons l’ordre de prelació de la borsa de treball del personal interí docent que el Departament d’Ensenyament fa pública cada any. En cas de vacant, els candidats han d’acreditar haver prestat serveis un mínim de 12 mesos. Si el nombre
de candidats seleccionats es inferior a 20, s’incorporen a la selecció els primers candidats disponibles segons l’ordre de prelació de la borsa de treball fins a completar el nombre de 20.

-6 El director ha de valorar els mèrits dels candidats d’acord amb el barem que s’estableix a la Resolució ENS/425/2015, de 9 de març, i convocar, com a mínim, els 3 candidats amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal. L’entrevista és opcional si el director te prou elements de judici per valorar el candidat, pel fet d’haver prestat serveis en el centre o haver-lo entrevistat prèviament. En aquest cas, el director ha de comunicar-ho a l’interessat .En ambdós supòsits, el director ha d’atorgar una puntuació, tal com s’estableix a la Resolució ENS/425/2015, i comunicar telemàticament als Serveis Territorials el nom i cognoms de la persona o persones designades, fins a un màxim de 3, ordenades de major a menor puntuació.

– 7 Els Serveis Territorials han de comunicar el nomenament al primer candidat
seleccionat mitjançant un SMS i un correu electrònic al número de telèfon mòbil i
l’adreça electrònica que consten informats en el registre informàtic del personal docent del Departament d’Ensenyament. El candidat ha d’acceptar el nomenament accedint a la pàgina web dels Serveis Territorials /actes telemàtics de nomenaments, en el termini d’una hora a partir de la comunicació. En cas de no acceptació, per haver rebutjat el nomenament o per manca de connexió, es comunica el nomenament successivament al segon i al tercer candidat, si n’hi ha, pel mateix procediment. A la pàgina d’internet dels Serveis Territorials s’ha de donar publicitat de les franges horàries en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament.

-8 En el moment en què el candidat accepti el nomenament, deixa d’estar disponible per a les adjudicacions de llocs de treball que es realitzin amb posterioritat. Ha d’imprimir la credencial de nomenament per tal d’incorporar-se al centre adjudicat en la data que consti a la credencial i lliurar-la a la direcció del centre.

-9 La no acceptació de la destinació adjudicada comporta la seva exclusió de la
borsa de treball de personal interí docent, llevat que al·legui i justifiqui davant els
Serveis Territorials algun dels motius previstos en els Criteris per a la gestió de la
borsa de treball del personal interí docent que es fan públics per cada curs escolar.
Si resulta exclòs i vol tornar a ingressar, ho pot fer participant en alguna de les
convocatòries per formar part de la borsa de treball que es publiquin el curs escolar
següent o en cursos posteriors .

-10 Un cop formalitzat el nomenament del candidat, el Servei Territorial ha de
publicar el resultat de l’adjudicació a la seva pàgina d’internet.

-11 El director del centre signa la proposta i arxiva en el centre l’expedient
administratiu que conté les dades del procés de selecció fins a la proposta de
candidats.

-12 La direcció del centre ha de comunicar telemàticament als Serveis Territorials,
mitjançant la mateixa aplicació informàtica de propostes dels directors, la proposta
de no continuïtat del professorat substitut per tal que no sigui nomenat de nou en el
centre durant el curs escolar, pel mateix procediment establert a l’article 26.5 i
d’acord amb el que disposa l’article 28.6 del Decret 39/2014, de 25 de març.

-13 Aquest nou sistema d’adjudicació telemàtica de nomenaments no modifica el funcionament del procediment telemàtic massiu de nomenaments previst a la base 6.1 de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de 26 de juny de 2014, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

* Resolució adjunta. Cliqueu