RESOLUCIÓ DE LA SECRETÀRIA GENERAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER LA QUAL S’AMPLIEN TERMINIS ESTABLERTS A L’ANNEX 1 DE LA RESOLUCIÓ ENS/863/2015, DE 28 D’ABRIL

La Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril, publicada al DOGC núm. 6863, de 4.5.2015, modificada per la Resolució ENS/969/2015, de 7 de maig va establir les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Les bases 3.4, 8.1 i 8.2 de l’annex 1 de la Resolució ENS/863/2015 estableixen els terminis per les quals les direccions dels centres educatius poden formalitzar les propostes de descripció de llocs de treball específics estructurals, la proposta de provisió d’aquests llocs de treball i la seva anotació a l’aplicació PDA.

Atès que les resolucions per les quals s’estableixen els criteris de confecció de plantilles de les escoles i instituts per al curs 2015-2016 s’han fet públiques el dia 10 de juny de 2015, és procedent ampliar els terminis establerts a les tres bases esmentades.

Per tot això,

RESOLC:

– Ampliar el termini de la base 3.4 de formalització de la proposta de descripció de llocs de treball específics estructurals fins el dia 17 de juny de 2015.
– Ampliar el termini de la base 8.1 per emplenar el model de proposta de professorat
fins el dia 23 de juny de 2015.
– Ampliar el termini de la base 8.2 de la formalització de la proposta a l’aplicació PDA
fins el dia 29 de juny de 2015.

La secretària general

M. Jesús Mier i Albert

Barcelona, 11 de juny de 2015

Resolució en pdf