RESOLUCIÓ ENS/1015/2015, de 13 de maig, per la qual s’estableix la data fins la qual els funcionaris dels cossos docents poden desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària que tinguin data d’efectes fins al 31 d’agost de 2015.

D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de Classes Passives, aprovat pel Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, els funcionaris acollits al règim de classes passives es podran jubilar voluntàriament, quan compleixin 60 anys d’edat i tinguin reconeguts 30 anys de serveis efectius a l’Estat.

El procés de jubilació, s’inicia a petició de la persona interessada, al menys tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada, i en el cas dels funcionaris docents mitjançant un escrit adreçat a el/la director/a dels Serveis Territorials o al Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

El personal docent que reuneix els requisits per jubilar-se voluntàriament al llarg d’un curs escolar, es jubila, en un elevat nombre, quan aquest finalitza. Els llocs de treball vacants a 1 de setembre de 2015, com a conseqüència de les jubilacions voluntàries dels funcionaris dels cossos docents, s’assignen en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals de llocs de treball al personal docent del mes de juliol.

Per tant, per evitar que els desistiments de les peticions de jubilacions voluntàries quan finalitzi el curs escolar 2014-2015 afectin al procés de les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2015-2016, regulat per la Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril (DOGC núm. 6863, de 4.5.2015), per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics, és necessari establir la data màxima fins la qual, els funcionaris dels cossos docents, podran desistir de les seves peticions de jubilació voluntària.

Mitjançant la Resolució de la consellera d’Ensenyament de 2 de gener de 2015, es va designar com a suplent de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, durant el temps que estigui vacant, la secretària general.

Per tot això,

Resolc:

Establir que l’últim dia per desistir de les sol·licituds de jubilació voluntària amb efectes fins al 31 d’agost de 2015, és el 3 de juliol de 2015.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa del
seus interessos.

Barcelona, 13 de maig de 2015

M. Jesús Mier i Albert
Secretària general

(15.138.047)

Resolució en pdf

image_pdfimage_print