Resum Mesa sectorial 28/06/24

Des de CGT Ensenyament volem denunciar la desconsideració a la Mesa de Negociació per part de l’Administració cap a les seves representants sindicals i, per extensió, a tot el personal docent. Seguint la línia, la Mesa és un pur formalisme de traspàs d’informació de decisions ja preses unilateralment. Es deixen els punts més vergonyosos pel final, per tal de tallar les intervencions sindicals amb l’excusa que no hi ha temps per estendre’s. I, com ja és habitual, se suprimeix el torn obert a canvi de comunicació per correu. Denunciem el silenci administratiu davant les propostes i queixes. Responen a les preguntes que els van bé (les tècniques sobretot i altres amb respostes partidistes) i es passa al següent punt sense dret a rèplica.

S’estén un curs (fins a juny 2025) el compromís per cursar el Màster (simplement cal un comprovant de preinscripció). Denunciem la falta de places a les universitats públiques. L’Administració respon que depèn del Departament d’Universitats i que s’estan oferint places a la UOC. CGT Ensenyament denunciem que la UOC no és 100% pública i que mentre faltin places, la situació de docents sense la formació de Màster s’anirà allargant. La nostra proposta és o bé que l’experiència docent de 3 anys asseguri plaça a la universitat 100% pública que es triï o bé que es convalidi el requisit d’obtenció de Màster sense haver-lo cursat.

CGT Ensenyament exposem que ens sentim ofeses davant l’expressió “situació excepcional de manca de professorat”, quan portem 7 cursos i, per això, trobaríem més adequat dir-ne “nova normalitat”. Exposem que la mesura de la nova borsa estable no acabarà amb el problema de manca de personal substitut i no s’està abordant el problema des de l’arrel: millorar les condicions laborals, dignificar i empoderar el personal docent. Denunciem també que curs rere curs està augmentant la burocratització a dins dels centres: Senseis, tutors de senseis, tutors de pràctiques, gestió de personal de la borsa d’interins, gestió de personal dels grups estables, concurs de trasllats, implementació de nous currículums…

La mesura ens sembla positiva en la mesura que afavoreix estabilitat d’un curs sencer per cobrir substitucions, però (un cop més) la mesura està presa unilateralment pel departament. A més, seguirà la precarització de les interines en abús de temporalitat (que es veuran obligades a inscriure-s’hi per continuar treballant amb contracte de vacant, tot i que itinerant, d’un sol any, allargant així l’abús de temporalitat). Observem també que en la Resolució no hi ha un topall a la temporalitat dels aspirants ni com a requisit previ ni en el nombre de nomenaments anuals continuats dels participants (tal com estableix l’EBEP). 

S’ha establert un número determinat de docents substituts estables, però no s’ha compartit el criteri per determinar aquesta quantitat. Hi ha comarques que no tenen cap dotació de mestres de primària, per exemple. Sembla que un dels criteris és la petició dels centres a ser centre de referència per cada aspirant, però cal ressaltar que un cop comencin la primera substitució, els centres de referència deixen de tenir sentit i no veuran cap millora en la dotació de personal perquè la persona interina ja no hi tornarà més. Per tant, el sistema i terminologia ens sembla absurd i enganyós. Afegim que cal detallar les funcions que tindrà el personal estable mentre esperi nova substitució (cal que siguin com a docents i no altres que puguin dictaminar-se des d’un suposat abús de poder de la direcció).

Des de CGT Ensenyament, hem insistit que el personal estable pugui cobrir substitucions de difícil cobertura de mitja jornada i un terç de difícil cobertura, així aquests centres se’ls veurien incrementades les plantilles, ja que estarien a jornada completa.

CGT Ensenyament demanem també un complement d’itinerància donada l’enorme extensió d’algunes comarques. 

RESPOSTA DEL DEPARTAMENT:

2 de juliol: prevista la publicació provisional d’adjudicacions d’estiu.

3-4 de juliol: reclamacions

10-12 de juliol: publicació definitiva d’adjudicacions d’estiu

11-12 de juliol: modificació de dades de la borsa

Del 16 al 21 de juliol es podrà fer la sol·licitud a la borsa estable. La llista de seleccionats sortirà la següent setmana (24 o 25 de juliol), per número de barem. S’ha previst que hi hagi novells en alguna especialitat.

El 29 d’agost serà el primer dia de nomenaments per a substitucions (a començar el dia 1 de setembre).

No es tornarà al centre de referència per petició dels sindicats. L’extensió comarcal és l’àmbit territorial que ja existeix i sembla més oportú.

Els aspirants només faran substitucions de jornada sencera i tindran nomenament fins a 31 d’agost al centre de referència.

No s’infringirà l’EBEP perquè en tot moment faran substitucions (i cobreixen una persona titular).

La nova borsa serà grup preferent als nomenaments telemàtics (abans dels ordinaris) però es faran ambdós al mateix dia (quedarà diferenciat). El grup estable no participa en el segon algoritme (només a la seva comarca), només poden anar a una comarca i a una especialitat a jornada completa.

No hi haurà llista d’espera per entrar a la borsa estable. Si algú en renuncia, es cobrirà per nomenaments ordinaris.

Davant la proposta unitària dels sindicats de no posar en marxa la borsa de grups estables per manca de consens, es proposa una mesa tècnica virtual per la pròxima setmana en què es valorarà si caldrà ajornar a setembre de 2025 el funcionament de la nova borsa estable.

Manifestem l’arbitrarietat del curs obligatori per candidates amb menys de 6 mesos d’experiència i demanem que el curs sigui optatiu per a la resta i que els materials siguin consultables i públics.

Denunciem la sobrecàrrega que comportarà que 20.000 docents durant el primer trimestre estiguin en fase de pràctiques. Ens preocupen especialment les hores extres sense retribuir que comportarà per tutors de pràctiques, directors i inspectors.

Peticionem l’exempció de les pràctiques com es va fer al Concurs de Mèrits per tot aquell aspirant en abús de temporalitat (ho veiem com a greuge comparatiu donat que ambdós processos formen part dels mal anomenats “d’estabilització” emanats de la llei 20/2021).

RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ:

El procés selectiu requereix unes mínimes garanties i la fase de pràctiques ve regulada des de l’Estat.

La fase de pràctiques es podrà ajornar en aquells casos que a 1 de setembre hi hagi permisos o baixes de maternitat, malaltia, conciliació familiar, pràctiques a l’estranger… no es considerarà ajornament sinó permís i se’ls tindrà en compte per antiguitat, triennis… la gent que demani ajornament sí que se’ls penalitzarà pel que fa a antiguitat. El permís i la baixa són servei actiu. Són només les renúncies les que hauran d’esperar a més endavant.

En el cas d’avaluació de “No apte”, si no hi ha noves oposicions al següent curs, es farà una regulació d’una nova fase de pràctiques (com es va fer el curs passat). Se’ls garanteix que el tutor detecti les dificultats que si no es recondueixen es comuniquen a la comissió avaluadora (direcció i inspecció), i aquesta haurà d’elaborar un pla de millora, amb dificultats detectades i recomanacions per corregir-les).

Els tutors tindran certificació, no compensació econòmica ni horària. Les direccions tindran al juliol la informació (vetllaran perquè les tutores tinguin el nombre mínim, que no es pot concretar perquè la realitat de cada centre és única). Ens podem trobar que no hi hagi personal capaç de fer la tutoria. No es pot assignar tutoria si no és funcionari de carrera i com a mínim del mateix càrrec o superior. Inspecció és ideal, però el centre hi ha el suport i l’acompanyament. 

Sobre el concurs de trasllats: s’ha ampliat un segon període de pràctiques fins al juny perquè a 1 de setembre de 2025 puguin prendre possessió de plaça per concurs de trasllats. Els funcionaris en pràctiques tenen dret preferent al concurs de trasllats.

3 mesos i mig és el temps mínim de serveis prestats per ser funcionari de carrera, per això hi haurà gent fins al 20 de desembre i altres el 31.

Estaran exempts només aquells que tinguin experiència d’1 any de funcionari de carrera previ.

Com sempre, demanem que la part social (els sindicats) puguem formar part de les comissions d’avaluació com a observadors i que se’ns tingui en compte a l’hora de realitzar la selecció. 

Denunciem la falta de consens i el menysteniment al col·lectiu interí. L’estabilització de places i no persones ha fracassat veient que han quedat més de 4000 places desertes en el darrer concurs. Falten docents al sistema i no s’estabilitza les que ja hi ha. És un contrasentit. Exigim un nou concurs de mèrits restringit per estabilitzar totes les interines que actualment fa 3 cursos que estan en vacant.

Volem recordar que en la mesa del 21 de desembre vam demanar que no es fes l’increment de places del CO a 9.344 avisant que moltes quedarien desertes.

Si totes les places estructurals estaven correctament definides, com és possible que hagin quedat 500 persones amb més de 7 anys d’un mateix cos sense superar el Concurs de Mèrits?

No ens queda clar aquest percentatge dels índexs de temporalitat que ens donen. El nombre total d’aprovats no eren places estructurals en frau de llei, perquè eren les 16.875 places. Demanem que s’especifiqui exactament el detall del divisor i el dividend de la fórmula.

S’indemnitzarà a les docents que portin més de 3 anys seguits en vacants (al mateix o a diferents centres) i finalitzin el seu nomenament el 31 d’agost?

Quantes docents hi ha actualment actives a la borsa amb més de 3 anys de serveis prestats en places vacants?

A quantes docents heu calculat que indemnitzareu, en quina data i amb quina quantitat? En la mesa del 21 de desembre de 2023 es va dir que les indemnitzacions recaurien segons diu la llei a totes les docents en abús que estiguessin ocupant places estructurals.

En quina situació queden a efectes de nous nomenaments les docents amb 3 anys seguits nomenats en la mateixa vacant?

Quan un docent rep un nomenament a la borsa temporal, es considera que supera un procés selectiu que respecta els principis d’igualtat, mèrit i capacitat?

RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ:

Continuen dient que no parlaran dels criteris d’indemnització i que només presenten les dades. Defensen que han intentat fer un procés d’acord amb el que els permetia la llei. Comenten que ens faran arribar noves dades. 

Les dades d’antiguitat són comptades des del 31 d’agost del 2024. Insisteixen que la taxa de temporalitat ha baixat i que això és positiu.

Les places identificades en el CM van estabilitzar persones sense plaça estructural pel criteri de l’antiguitat establert per Decret Estatal.

Sobre el TJUE comenten que només tenen la valoració preliminar de funció pública, comenten tenir moltes incògnites.

Tornen a encetar el discurs de places i no persones, diuen que han ofert un nombre superior de places a les quals eren estructurals.

Després de més de 5h de mesa, en què dubtem enormement de la seva utilitat pels treballadors i treballadores de l’educació pública, el temps s’ha acabat i les preguntes i esmenes a la totalitat que teníem apuntades queden al tinter. Ens comuniquen que enviem les preguntes a la secretària de la mesa, i així hem procedit. Les preguntes concretes són les següents i esperem tenir-ne resposta. 

 1. Segons la Llei d’Educació (article 122) la selecció del personal interí s’ha de fer per convocatòria pública i respectant els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. De fet, així és com es fa normalment, mitjançant un concurs de mèrits tal com titulen sempre les resolucions, com per exemple la darrera “RESOLUCIÓ EDU/1872/2024, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació”. Tanmateix, el Decret 133/2001, de 29 de maig que regula les condicions d’accés a la borsa de treball deixa ben clar que la treballadora que ocupa una vacant, a més d’acreditar uns requisits, ha de superar un procés d’avaluació que pot suposar la seva expulsió del sistema si no el supera, per tant, és un PROCÉS SELECTIU EN TOTA REGLA que respecta el Dret Intern. El TJUE ha deixat molt clar en la seva darrera sentència el següent:

PRIMER. Que la legislació actual no ha transposat la Directiva Europea.

SEGON. Que la fixesa d’un temporal en abús sí que constitueix una mesura adequada.

TERCER. Que es pot aplicar fins i tot contra la jurisprudència contrària del Tribunal Suprem Español.

QUART. Que es pot aplicar mentre no sigui “contra legem”.

El personal temporal en abús ja ha superat com hem vist un procés selectiu en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat en accedir a la borsa temporal i treballar amb nomenaments consecutius, i la Constitución Española no determina que aquesta condició s’hagi de complir per accedir a la funció pública EN CONDICIONS DE FIXESA NI TEMPORALS, no ho especifica.

A més, la llei permet un concurs selectiu restringit en determinades condicions tal com confirma la jurisprudència: Sentències del Tribunal Constitucional 27/1991, 16/1998, 126/2008 i 130/2009

Es podria haver convocat un CM mitjançant tramitació de llei parlamentària amb acord per aprovar-la per part dels grups parlamentaris que eren majoritaris. Ara tornem a estar al punt de sortida, a partir d’aquí no entenem per què tenint un procediment exprés com vam insistir en múltiples meses amb l’article 217 del RDL 5/2023 no es va convocar un concurs de mèrits en lloc de multiplicar per 3 les places d’un concurs ordinari lliure, obert i en concurrència que ha deixat milers de places vacants i que agreuja encara més la situació dels que no han superat cap dels processos, que com ha dit el TJUE no transposen la Directiva Europea i no són sanció a l’abús. Ha quedat claríssim que es pot fer un Concurs de Mèrits sempre que es necessiti, seguint les regles evidentment, i s’ha de fer i de forma restringida per les docents que encara estiguin en abús de temporalitat.

 1. CASOS ASSETJAMENTS 

Què pensa fer el departament davant l’allau de denúncies de casos d’assetjament, abús de poder per part d’algunes direccions?

De moment està fent cas omís i permeten que continuïn sense posar fil a l’agulla a aquestes actituds que es creuen emparades per un decret de direccions que les converteix en la representació de l’administració/departament. ERC s’està posant de costat, ni media conflictes ni protegix a les víctimes.

 1. CALENDARI ESCOLAR

Enguany hi ha 3 dies lectius de més (15 hores de primària i 18 a secundària, segons ens han fet arribar alguns centres). Però el curs que ve, seran dos dies i hi ha alguns centres de secundària que estan dient que restaran 10 hores lectives perquè en el calendari escolar han dit que la reducció d’1 hora diària es començarà a aplicar a partir del 9 de juny, i surten 10 hores.

 1. XEC ESCOLAR

Que serveixi per la matrícula a tots els centres educatius! Hi ha centres que no deixen i hi ha centres que sí.

 1. Fa més d’un mes que es va enviar consulta a la mesa sobre la situació d’un delegat sindical de CGT que treballava a presons. Quan penseu donar resposta a aquesta consulta?
 1. Es posa en marxa la reclamació administrativa del deute dels estadis, demanem que no s’hagi d’arribar a la via jurídica i que s’obri una comissió de negociació per abordar la problemàtica d’aquest col·lectiu.
 1. Esperem que les funcions d’inspecció estiguin ben determinades i es compleixin, ja que més sovint del que ens agradaria inspecció educativa mira cap a un altre costat quan hi ha conflictes amb direccions que fan abús del seu poder, i hi ha signes de possible assetjament a les treballadores del centre. Agrairíem que fos un servei al servei precisament de totes les treballadores i no només al servei del departament i les direccions. 

Què pot fer inspecció davant de cada vegada més casos de violència cap a les docents? O és que potser no té competències? 

Què pot fer inspecció educativa davant dels casos denunciats públicament d’assetjament? És que potser no ha de ser un agent mediador? Però de veritat, no ajuntant la part afectada (víctima) i la part acusada a la mateixa sala… Això ha passat i això no és una mediació tal com diuen els protocols…

Els docents estan desemparats perquè veuen que inspecció educativa es un ens inaccessible. 

 1. Per què els nomenaments de les persones que cobreixen les reduccions de jornada d’1/3 o 1/2 que són fins a 31 d’agost obligatòriament (ja que han de finalitzar després d’unes vacances) s’estan considerant com a substitució en comptes de vacant? S’estan nomenant tot el curs, però només fins a 30 juny.
 1. Davant de les declaracions de la conselleria d’haver acabat amb les retallades, requerim la data d’inici de la recuperació de la remuneració de les colònies i altres sortides amb pernoctació per part del personal docent.
 1. Requerim les mesures preses per no tornar a repetir l’enèsima vegada en què els sistemes Esfera i Saga s’han saturat a finals d’avaluació, per tal d’agilitzar la burocràcia i la minimització d’hores extres no retribuïdes. Demanem explicacions pels errors que hi ha hagut a l’hora del càlcul de notes numèriques.
 1. Peticionem les següents dades:
 • Nombre de docents sense màster que hi ha actualment a la borsa de substitucions (per especialitat).
 • Comparativa del nombre de línies de cada nivell per centre i municipi (públiques, concertades i privades separadament) definitives pel curs 24/25 en relació amb els darrers tres darrers cursos.
 • Comparativa entre la previsió de plantilles pel curs 24/25 en relació amb els últims tres cursos (per centre i municipi).