[Borsa de treball docent] Incorporació a la borsa 24-25

S’obre la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

El termini per presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats és del 2 de juliol de 2024 al 5 de febrer de 2025.

Més informació a la web del Departament.

Requisits

Requisits generals

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
   
 2. Tenir divuit anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
   
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
   
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adoslescència davant la violència.
   
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d’acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d’octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.

  Estan exemptes d’aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya a partir de l’any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
   
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
   
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.

Mirar requisits específics

Cossos i especialitats convocats

La directora general de Professorat i Personal Docent convoca els concursos de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. La convocatòria roman oberta durant el curs escolar, en les dates que aquesta determini.

La llista d’especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats a cadascun dels serveis territorials, es fa pública al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials. La llista d’especialitats per a les quals s’accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d’un dels serveis territorials, el termini s’entén prorrogat al dia hàbil següent.

En aquest apartat es poden consultar les especialitats dels cossos docents que requereixen disposar de candidats en cadascun dels serveis territorials.

L’accés estarà disponible a partir del 2 de juliol de 2024.

Inscripció i instruccions per emplenar la sol·licitud

Abans d’accedir a la sol·iicitud, consulteu les especialitats convocades als serveis territorials que us interessen. Podeu realitzar la consulta a l’apartat Cossos i especialitats convocats. Aquestes especialitats es poden modificar els dies 1 i 15 de cada mes.

Per fer la inscripció a la borsa es necessita estar donat d’alta al sistema idCAT Mòbil. Podeu donar-vos d’alta per internet a l’adreça electrònica  https://idcatmobil.seu.cat o, presencialment, demanant cita prèvia en una oficina de registre. Les persones que tingueu codi de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), el podeu fer servir.

Un cop hàgiu accedit a la sol·licitud, heu d’emplenar les dades de cada pestanya i anar desant les dades. A cada pestanya podreu consultar l’apartat d’ajuda en cas que tingueu dubtes.

La pestanya Doc./Avisos/Exclu.” és informativa, i us indica la documentació que haureu d’adjuntar a la sol·licitud.

Quan arribeu a la pestanya Tramitació, trobareu, a baix a la dreta, el botó Tramitar sol·licitud i adjuntar documentació. Si cliqueu aquest botó, us sortirà un avís que us permet continuar endavant o no, i estareu fent el primer pas per tramitar la sol·licitud (per veure l’avís cal que desactiveu el bloquejador de finestres emergents).

 • Si no cliqueu D’acord, podreu seguir modificant les dades de la sol·licitud.
 • Si cliqueu D’acord, les dades de la sol·licitud ja no es podran modificar, i haureu fet el primer pas per tramitar la sol·licitud.

A continuació, trobareu diferents botons. En aquest moment, el que cal fer és:

 1. Adjuntar la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud. En el moment en què cliqueu la pestanya per adjuntar un tipus de documentació us sortirà un nou avís que us dirigirà a l’aplicació per adjuntar-la. Cal que premeu D’acord, i posteriorment adjunteu la documentació corresponent i premeu Finalitza. Haureu de fer aquest procediment amb cada un dels botons per adjuntar documentació.
 2. Un cop adjuntada tota la documentació, l’aplicació us retornarà a la sol·licitud i heu de clicar a Finalitzar procés de documentació, pas 2 de la tramitació. Amb aquesta acció tramitareu definitivament la sol·licitud i es considera presentada davant de l’Administració. A partir d’aquest moment, només us sortirà el botó Consultar documentació.
 3. El servei territorial que heu sol·licitat com a preferent, pot requerir-vos mitjançant el correu electrònic que heu indicat a la sol·licitud, la presentació de nova documentació. Si és el cas, podreu accedir a la vostra sol·licitud, on trobareu els botons per adjuntar-la. És molt important que un cop heu adjuntat tota la documentació cliqueu el botó “Finalitzar revisió de documentació”. En aquest moment, podreu consultar la sol·licitud i la documentació adjuntada, però ja no podreu realitzar cap canvi i el vostre servei territorial podrà continuar amb la gestió de la sol·licitud.

Si teniu consultes de tipus informàtic, adreceu-vos al Servei d’Atenció a l’Usuari del Departament d’Educació, per telèfon al 900 828 282 (opció 4) o per correu electrònic a sau.tic@pautic.gencat.cat.

Si teniu dubtes de tipus administratiu, consulteu tota la informació publicada a la pàgina web Borsa de treball de personal docent. Així mateix, a la sol·licitud d’incorporació a la borsa disposeu d’unes ajudes que expliquen el procediment d’inscripció pas a pas. No obstant això, si tot i aquesta informació heu de consultar dubtes amb l’àrea territorial preferent, us hi podeu adreçar presencialment sol·licitant cita prèvia (seleccioneu Educació i després Borsa de treball), mitjançant el correu electrònic dels serveis territorials que correspongui, o telefònicament dintre de l’horari d’atenció telefònica de cadascun dels serveis territorials.

Consulta la teva sol·licitud

Si has tramitat la teva sol·licitud d’incorporació a la borsa de treball de personal docent i vols consultar-la, pot fer-ho:

Accés a la consulta

Normativa