Resum Mesa Sectorial del Personal Docent – Criteris plantilles – 17 maig 2024

Assisteixen a la reunió com a organitzacions sindicals USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT i UGT. Per part del Departament d’Educació es presenta Dolors Collell, Enric Trens i Jesús Moral. Com a la resta de meses, l’esma de negociació o de modificació de les polítiques plantejades és mínima i irrisòria, igual que l’increment de recursos destinats als centres públics. Informació, de negociació, res. La privatització i la mercantilització de l’educació pública és ja un fet i en aquesta mesa sectorial es continua corroborant amb els temes que es parlen en relació amb els criteris de plantilles i la nova normativa de Formació Professional. 

A continuació, fem un resum amb els conceptes més destacables i les novetats de les resolucions que ha presentat el departament seguint l’ordre del dia: 

 • Els punts 2 i 3 de la mesa es refereixen als criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles, comença la intervenció per part de l’administració Enric Trens, Subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines. Com ja es preveia, pràcticament res a modificar dels documents dels cursos anteriors, es parla del topall econòmic marcat per la pròrroga dels pressupostos. Les concessions són pràcticament res, sense cap intenció de revertir la manca de recursos sistemàtica que es pateix a la pública: ni increment de plantilles ni personal PAE, ni reducció de ràtios, ni garantir els desdoblaments marcats per la normativa, entre moltes altres mancances que ja venen d’altres cursos endarrera.
 • Escoles cícliques: baixa la ràtio de 15,5 a 14,5.
 • CEE amb 20 o més grups: s’afegeix una dotació sencera (no mitja com fins ara).
 • Es dificulten les mitges dotacions: han eliminat alguns paràgrafs que donaven l’opció de fer catàlegs de mitja més mitja, en lloc de sencera.
 • Aules d’acollida: aquest any totes les aules comptaran com a mínim amb una dotació sencera i, malgrat que a la resolució consta el topall de dues aules d’acollida per centre, si hi ha justificació per tres o més aules ho acceptaran (diuen).
 • Escoles amb menys de 9 grups que no són ZER: desapareix el paràgraf que permetia fer mitges jornades. Han de ser senceres totes. Com ja deien, es dificulten les mitjes dotacions, el màxim de places han de ser senceres.
 • Perfils: no se’n poden incorporar de nous.
 • Instituts: quan parlen dels cicles formatius han incorporat els nous currículums a 1r, però els de 2n van amb l’antic, per tant, hi ha nomenclatura que no coincideix. També han incidit en les mitges dotacions (és complicat a FP on diuen que ho acceptaran si no hi ha altre remei), preferiblement tot a sencera i màxim un 5% de mitges jornades de tota la plantilla a cada centre.

Que aquests criteris de plantilles deixen de banda unes necessitats evidents dels centres públics per una manca de recursos ja enquistada i que estem totalment en contra de les resolucions, en tant que tornen a desenvolupar en el Decret de plantilles i en el d’autonomia de centres. Demanem la seva derogació.

Cal blindar l’escola pública i no fer cap tancament de línies, si es dona reducció de natalitat, deixar imposar cap reducció de plantilles, portant a terme una reducció de ràtios. La Dolors Collell (Directora general de Professorat i Personal de Centres Públics) contesta que cal mirar el tancament de línies al llarg dels darrers cursos i que és similar a la pública que a la concertada. Demanem dades d’aquesta informació.

Cal reduir ràtios en tots els nivells educatius als centres públics, tant obligatoris com postobligatoris. Demanem que en cap cas hi hagi pèrdua de plantilla de centre.

Insistim en demanar la derogació del decret de plantilles i en la supresió de les places perfilades que han fet perdre la democràcia als centres, juntament amb el decret de direccions i d’autonomia de centres.

És necessari augmentar la contractació de Personal d’Atenció Educativa davant la diversitat d’alumnat als centres educatius que permeti el desplegament de l’escola inclusiva amb garanties reals.

Cal garantir el desdoblament del 100% dels Mòduls Professionals a FP que es marca per normativa (com a mínim). Actualment, s’han de reduir a partir de 20 alumnes, el que dificulta la impartició dels mòduls tècnics. Es demana que es redueixi aquesta xifra substancialment.

Prou tancaments a les ZER.

Cal augmentar les Aules d’acollida i els recursos asignats.

Més dotacions i recursos REALS als centres públics amb índex de complexitat, en comptes de mantenir la 6a hora que ja s’ha evidenciat que no és cap solució per a la millora dels aprenentatges ni una eina eficaç envers la segregació ni les situacions de risc social.

Augment de les hores de coordinacions als centres educatius. Aquestes hores les distribueixen les direccions dins del decret de direccions i sovint no es distribueixen de manera adequada entre el claustre.

 • La mesa sectorial continua amb un punt,  a petició dels sindicats, sobre la Formació Professional i la nova normativa que s’ha d’aplicar a partir de setembre de 2024. Per part de l’administració hi ha un canvi i hi assisteixen Mercè Chacón (directora general FP), Miriam Delgado (Subdirectora general d’Ordenació d’FP Inicial i Ensenyaments de Règim Especial), Marta Nel·lo Ruiz (Cap del Servei d’Ordenació de l’FP Inicial), Olga Adroher Boter (Cap del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial).  La directora d’FP Mercè Chacón, curiosament, és també ex-directora de la Fundació Bankia per a la Formació Dual), ens explica cap a on van dirigides les polítiques privatitzadores en relació amb l’FP.  Mercè Chacón fa una valoració de la formació Professional a Catalunya com a positiva, enriquidora i coordinada amb resta de comunitats autònomes i Madrid. Afirma que la reforma portarà molts èxits a la nova FP i se’n beneficiaran centres educatius, alumnat i empreses. I marxa. Seguidament, intervé Miriam Delgado, subdirectora d’Ordenació FP per informar que hi havia irregularitats en l’aprovació dels decrets estatals, que encara no estaven validats i hi havia hagut modificacions sense tenir en compte a organitzacions sindicals ni les administracions autònomes. Es preveu canvis complicats i amb molt poc temps, però que la moratòria no és possible, ho han demanat al Ministeri. 
 • És un moment complex per l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2022, que suposa moltíssims canvis. S’està treballant amb altres comunitats autònomes. No hi ha els decrets bàsics que despleguen els graus mitjà, superior, etc. Treballen amb el Reial decret estatal 659/2023 que cal implementar a 1/09/24.
 • Els nous currículums ja estan actius en el sistema, en l’Xtec hi ha les explicacions de com organitzar els nous mòduls. I han publicat les orientacions bàsiques amb el desenvolupament curricular de totes les famílies professionals.
 • Hi haurà més bossa d’hores perquè mantenen la plantilla per entomar els nous programes que el sistema demana.
 • Estan a punt els aplicatius informàtics per garantir el pas de SAGA a ESFERA per a la matrícula i l’avaluació. Es farà una formació d’ESFERA.
 • Un equip docent tenia fins ara uns determinats mòduls professionals, això es mantindrà en essència, excepte les 2h d’anglès, que és l’única variable que pot provocar algun efecte col·lateral en les plantilles. Han introduït que es pugui seguir fent com fins ara, equiparat al B2, aleshores no suposaria canvis de la plantilla.
 • Les especialitats docents no estan posades als documents d’orientació amb intenció. Estan pendents de la publicació dels decrets estatals. En principi en els esborranys no es preveu cap canvi destacat. Aquesta setmana acabaran de pujar la documentació de les orientacions de tots els graus (bàsics, mitja, superior) falta algun detall i publicar també els referents als cursos d’especialització.
 • De la part nova (català professional, digitalització i sostenibilitat) es faran formacions primer per als docents que les han d’impartir i després obertes.
 • Estada en empresa. El reial decret obliga que tot mòdul tingui una part a l’empresa, fins ara es feien 132h a l’aula i després se seguia un mòdul d’estada a l’empresa. Han optat per fer que els resultats d’aprenentatge es facin íntegrament al centre. Han agafat el mòdul d’estada a l’empresa i l’han trossejat en els diversos fragments de cada mòdul. La nota serà per al 10% de la nota dels mòduls que tenen estada a l’empresa, se segueix avaluant en equip docent i se segueix amb el funcionament del QBID.
 • Noves coordinacions i altres càrrecs: Fins al 2024 els centres que volien fer internacionalització o més dual no tenien més hores, el reial decret preveu que cal promoure això, s’hi podran destinar les hores que es guanyaran amb el manteniment de plantilles. Més hores per a seguiment a l’empresa, més hores per a internacionalització. Hi haurà instruccions específiques als DOIGC.
 • Ràtios: han baixat a 31. Això tindrà impacte positiu als centres més tensats.

Des de CGT Ensenyament es preveu que sigui una nova reforma caòtica de la Formació Professional, ja que aquesta redueix, privatitza i mercantilitza de manera directa la formació de l’alumnat en benefici de les empreses, sense temps per organitzar-se ni reaccionar. A més a més de convertir els centres educatius en ETT que formen mà d’obra per a l’empresariat, pràcticament gratis i molt menys formada, menys crítica i amb menys oportunitats de progressar laboralment.

CGT demana que aquesta llei es derogui de manera immediata. La situació és greu, donat que  s’evidencia una manca de capacitat de protegir el sistema educatiu públic. Es demana moratòria per poder derogar-ho a posteriori.

Sembla que les plantilles, per ara, es mantenen per curs vinent, però i el següent curs i d’aquí a dos cursos? No s’enganya a ningú, hi ha una retallada de la pública per afavorir centres concertats i privats.

La clau és de quin  model d’FP estem parlant. Quin tipus de formació professional? Es volen formar joves que treballin com a professionals, tècnics mitjans i superiors, sense una formació adequada, amb menys temps de preparació i d’estudis especialitats? Aquí se segueixen criteris capitalistes i lliberals, al servei de les grans d’empreses.

S’entreveu que l’aliança per a l’FP interessa moltíssim a tot el món empresarial i capitalista, propiciant l’explotació del nostre jovent, tornant als antics aprenents de les fàbriques d’inici del s. XX.

CGT valora com a positiu fer pràctiques als centres de treball, però no en detriment de la formació tècnica de l’alumnat als centres educatius. Aquí CGT entreveu una altra intencionalitat i és posar a disposició de les empreses mà d’obra barata. Com l’alumnat, jove estudiant, pot formar-se igual, amb menys hores de formació al centre educatiu? És impossible que pugui rebre la formació adequada a una empresa que tan sols s’encarregui d’un vessant tècnic parcialitzat d’un cicle formatiu (recordem que l’objectiu de l’empresa, per definició, és guanyar diners a costa de les seves treballadores).

I quina opció de millora personal, laboral i humana estem oferint als joves?  Si aquest és el model que volem, ens ho hem de fer mirar. Si es considera que reduir la qualitat de l’educació és una opció, des de CGT ens hi neguem i encara amb més força si és en detriment de l’alumnat per benefici de grans macroempreses i del capitalisme, No som cap ETT.

Això és el millor per a la qualitat de la formació professional? Per a persones joves que iniciaran la seva vida laboral a empreses que les podran manipular com vulguin sense que se’ls hi hagi facilitat una formació digna per a fer aquest pas al món del treball com a tècnics i especialistes?? Clar, els fills i filles de les obreres que no serveixen per estudiar, que vagin a treballar … Mà d’obra sense coneixement i manca d’oportunitats que estem creant perquè estiguin al servei d’empreses i del lliure mercat.

Al torn obert de paraules l’administració demana que s’enviïn dubtes i peticions per escrit, no volen allargar la Mesa sectorial. Dubtes que respon l’administració: 

 • Estadis: cal acabar de definir si caldrà sol·licitud o es farà d’ofici. Ho farà la normativa. En tot cas, només caldrà complir el requisit d’antiguitat, no els altres 4 punts. Si algú fa demà els 9, 15 o 21 anys, que el demani. Es preveu que es cobri més enllà del mes d’agost. Efectes a 1/1/2024, es regularitzaran, com a molt d’hora, el novembre d’aquest any. Primer de tot, s’ha de modificar l’ordre dels estadis. En resum, cobrament al  novembre 24 amb caràcter retroactiu des de gener 2024.  (Han de publicar si serà automàtic o no. )
 • Cobrament de PT que integren a PS i retroactivitat. Funcionaris de Carrera: es començarà a cobrar a nòmina de maig des que van fer la sol·licitud (abans de setembre de 2023 o a posteriori segons els casos).  L’equiparació FP de les persones interines tindrà efectes des de gener del 2024.

 • Les UF (Unitat Formatives) desapareixen i s’avalua per RA, si no se supera, la unitat mínima és el mòdul professional, estarà explicat. Internament poden fer recuperacions. No hi ha manera d’especificar com surt la nota d’estada a l’empresa.
 • Certificats de professionalitat: tindran un impacte petit (algun mòdul, igual que la gent que repeteix o no ocupa la plaça). Són 2 places per grup reservades i s’aniran regulant les ràtios. L’alumnat hi tindrà accés tot i no tenir la titulació corresponent.

 • Alumnat indocumentat que no es pot donar d’alta a la SS: la setmana que ve sortirà una resolució perquè puguin titular aquest curs (menys de 160 alumnes afectats a Catalunya). El Ministeri i la seguretat social no han donat resposta i totes les CA, pel seu compte, s’han posat d’acord en resoldre la situació de la mateixa manera aplicant una sentència del constitucional segons la qual tota persona té dret a qualificar-se.

S’acaba la mesa.

Formació professional:

Preguntem a Enric Trens pel cobrament retroactiu del cos PT integrat a PS que sí compleixen els requisits de titulació i que no els hi afecta, per tant, l’acord d’equiparació salarial. CGT està revisant que la retroactivitat, segons la normativa, tant de funcionàries com nomenaments d’interines ha de ser des de l’aplicació de la llei d’integració dels cossos. Es demanarà per escrit.

Concurs oposició

1. Es dona la situació que en el mateix procediment d’accés a un cos del mateix grup, en diverses especialitats hi ha més persones que han superat el procediment que places disponibles; per altra banda, de la mateixa especialitat, pel torn lliure, han quedat places desertes. Es peticiona que les places que hagin quedat desertes del torn lliure puguin ser traspassades a l’altre procediment d’accés a un cos del mateix grup, donat que la normativa no ho nega en cap cas.

2. Ens està arribant informació contradictòria (pels cossos de secundària) pel que fa a si es pot o no es pot portar material addicional a la defensa de la presentació (caixes d’aprenentatge, mapes, rúbriques, bastides…). Si pels cossos de mestres es permet portar material auxiliar, en el de secundària també sense generar cap greuge comparatiu.

Petició de dades 

1. Dades relacionades amb l’edat del col·lectiu docent: per especialitat, per centres públics i privats; en el cas de funcionaris especificar juntament amb l’edat si són de classes passives o seguretat social.

2. Quantes places vacants s’ofereixen a les adjudicacions d’estiu? Per:

– SSTT

– Especialitat

– Centre

– Especificar si les places són perfilades (amb quin tipus de perfil) o no.

3. Amb relació a la borsa estable de substitucions, hi ha esborrany de la normativa? Quantes places s’oferiran, de quines especialitats, quins centres i quins seran els criteris per fer-ho?