Situació dels contractes del personal d’atenció educativa vinculats al programa PROA+

Què és i com s’inicia el programa PROA+.

El Departament d’Educació a través de la Resolució EDU/2694/2021, de 30 d’agost, regula el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la covid-19.

D’altra banda, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha aprovat el Programa de cooperació territorial per a l’orientació, l’avenç i l’enriquiment educatiu PROA+, en el marc del component 21 “Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l’educació primerenca de 0-3 anys”, amb caràcter plurianual, 2021-2024.

Atesa la coincidència entre el PMOE i el PROA + (2021-2024) en relació amb els seus objectius, destinataris i catàleg d’actuacions, es considera adient integrar el Programa del Ministeri d’Educació i Formació Professional PROA+ en el PMOE.

El Pla té com a destinatari l’alumnat d’educació infantil, primària, secundària i formació professional de grau bàsic, dels centres del Servei d’Educació de Catalunya amb més complexitat educativa derivada de les condicions socioeconòmiques desafavorides de l’alumnat, d’acord amb el darrer estudi de complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu elaborat l’any 2020.

Atès que aquest és el darrer any de la implementació d’aquest programa hem preguntat al Departament pels contractes de les professionals vinculades a aquest. La resposta que hem rebut és la següent: 

El programa ara acaba un període,  però en comença un altre i estem pendents que es publiqui una resolució i la convocatòria corresponent per al nou període.

Els contractes de personal educatiu no els efectua el programa sinó que és el mateix Departament qui fa la contractació del personal que creu necessari per complir amb els objectius del programa. 

Així consta en la resolució EDU/1931/2022 del 17 de juny;

Els centres educatius formalitzen la seva participació en el PMOE PROA+ mitjançant la subscripció d’un acord de corresponsabilitat amb la direcció dels serveis territorials d’Educació corresponents. Els acords de corresponsabilitat inclouen:

a) El document de l’acord de corresponsabilitat. Els acords de corresponsabilitat es formalitzen en el document model que inclou la resolució.

b) El pla estratègic de millora. Les direccions dels centres educatius despleguen l’acord de corresponsabilitat subscrit a través d’un pla estratègic de millora, el qual concretarà cada curs les seves actuacions en la programació general anual (PGA) de centre. Les PGA han d’incloure les actuacions previstes per al desplegament del PMOE PROA+ en els diferents àmbits per l’assoliment dels objectius generals i específics objecte d’aquesta resolució. Durant els cursos d’aplicació del PMOE PROA+, entre els mesos de maig i juny, la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, a través dels serveis territorials, comunica a cada centre educatiu participant la proposta d’assignació de recursos per al curs següent, per a l’aplicació del seu acord de corresponsabilitat.

L’assignació dels recursos econòmics als centres la determinarà la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa prenent en consideració l’índex de complexitat i el nombre d’alumnes matriculats de cada centre.

CONCLUSIONS:

Tot i no tenir clar, per manca d’informació, quin impacte de contractació de personal genera aquest programa apuntem les següents qüestions: 

El fet és que estem a 22 de maig i encara no tenim la resolució ni la convocatòria per al pròxim període i, per tant, queden en l’aire el nombre de places que s’haurà de cobrir.

Atès a la quantitat de burocràcia que requereix aquesta adhesió dels centres educatius creiem que el personal d’atenció educativa contractat aquests darrers cursos pot veure perillar la seva plaça per la manca de previsió i temps per realitzar les gestions corresponents.

Tanmateix, valorem que el procediment en general, i els tempos que es preveuen en particular, impedeixen als centres petits i amb menys recursos administratius adherir-se aquest tipus de programes, per exemple moltes de les escoles de les zones rurals, impedint una veritable igualtat d’oportunitats a tot el territori.