Retorn 34,42% paga extra del 2012

El Departament ha anunciat que la devolució d’aquesta part de la paga, que estava prevista que fos inclosa a la nòmina del març, finalment es faci efectiva a la nòmina del mes d’abril. Justifiquen aquest retard en que els pressupostos no estaven encara aprovats per incloure-la a la nòmina del març (un argument qüestionable ja que al novembre se’ns va retornar una altra part amb els pressupostos prorrogats).

Restarà un 20,77% que poden retornar fins a la primera meitat del 2018 i el retorn de les pagues del 2013 i del 2014 pels quals encara no hi ha data fixada.

L’abonament i l’acreditació d’aquest import s’efectuarà de la següent manera:

1. D’ofici per part de l’Administració:
– Per a tot el personal, estigui o no en situació de servei actiu, que va percebre la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.
– Per a tot el personal en servei actiu o en situació assimilada en el mes d’abril de 2017, sempre que el mes de desembre de 2012 prestessin serveis en la mateixa Administració, ens, organismes o entitat.

2. A sol·licitud de les persones interessades:
– Les persones que no estiguin prestant serveis el mes d’abril de 2017, així com les persones que hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits, llevat que ja haguessin percebut la segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.
– Les unitats de personal comunicaran a aquestes persones el seu dret a sol·licitar l’abonament. En cas de defunció de la persona beneficiària, la sol·licitud correspon als hereus.
– El model de sol·licitud estarà disponible en el portal ATRI i a la web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (a l’apartat “Administració i Funció Pública”).

+ Recuperació (parcial) de la paga del 2012