Retorn IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa com a doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social.

ATENCIÓ!!

La sentència no afecta als permisos de maternitat i paternitat de les funcionàries i funcionaris que cotitzen a través de mútues com MUFACE. Però divendres 28 de desembre, el govern va realitzar la modificació de la Llei que a més de declarar expressament exemptes les prestacions per maternitat o paternitat satisfetes per la Seguretat Social, estén l’exempció a les prestacions percebudes per altres col·lectius, com els empleats públics integrats en el mutualisme administratiu, fins al límit de la prestació màxima que la Seguretat Social reconeix per tal concepte.

Aquesta exempció s’estén als exercicis anteriors no prescrits, de manera que el col·lectiu indicat que hagués tributat en l’IRPF en relació amb aquestes prestacions i exercicis, podrà sol·licitar la corresponent devolució.

En l’aplicació d’aquesta doctrina es poden distingir els següents supòsits:

1. Prestacions percebudes o que es perceben durant l’any 2018:

En la propera campanya de renda dels contribuents només hauran de confeccionar i presentar les seves declaracions utilitzant les dades fiscals que se’ls ofereixin.

El programa d’ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant aquestes prestacions com rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles.

Després el coneixement de la sentència del Tribunal Suprem, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha deixat de practicar retencions sobre les prestacions abonades, per tractar de rendes exemptes.

2. Prestacions percebudes en els anys 2014, 2015, 2016 i 2017:

Els contribuents podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d’IRPF en les que haguessin inclòs aquestes rendes.

Si les rendes van ser percebudes en més d’un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d’IRPF de cada any.

S’ha habilitat un formulari específic per facilitar la sol·licitud dels anys 2014 i 2015, disponible a la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), en el qual la persona perceptora de la prestació haurà d’indicar en quins d’aquests anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seva titularitat, on s’abonarà la devolució que sigui procedent.

Al gener de 2019 estarà disponible el formulari que permetrà sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

No cal adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat / paternitat percebudes, ja que en cada cas l’AEAT de demanar directament de la Seguretat Social tota la informació precisa per a la resolució del procediment.

El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@vePIN o certificat electrònic.

El nombre de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l’AEAT a Internet indicant les següents dades:

  • Número de DNI i la data de validesa.
  • Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d’algun compte bancari en què l’interessat figuri com a titular, si no va presentar declaració de la renda del 2016.

formulario_maternidad.pdfAlternativament, es pot utilitzar el formulari en paper per a la seva presentació a qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT, si bé no és vàlid l’ús d’aquest formulari per fer constar dades no contemplats en el mateix, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d’aquestes dades addicionals. En aquest supòsit haurà de substituir l’ús d’aquest formulari per un escrit en el qual es descriguin detalladament les circumstàncies concurrents, acompanyat, si escau, de la corresponent documentació.

3. Sol·licituds prèviament presentades que es trobin pendents de resolució d’un recurs o reclamació.

L’aplicació de l’exempció correspon a l’òrgan que conegui del recurs o reclamació, sense que sigui necessària la presentació de cap sol·licitud addicional.