Reunió amb gerència i cap de RRHH de l’IMEB 18.7.18

APUNTS REUNIÓ PDF
PREGUNTES               
1. Oposicions
Segons la gerent, el calendari d’oposicions s’ha endarrerit per la negociació del conveni. Hem pogut extreure molt poca informació al respecte. Algunes qüestions en les que ens donen informacions a mitges son:
-Algunes acadèmies d’oposicions estan advertin a la gent que s’apunta que a la convocatòria d’enguany només es podran presentar les educadores que tinguin carrera universitària i que, per tant, no es podrà presentar la gent que només tingui el cicle formatiu. És cert? Es podran presentar tant la gent que tingui FP com qui tingui el títol de mestre d’infantil? Les acadèmies contesten les preguntes en base a lleis generals. Com que no s’han negociat les bases encara no es sap, però no sembla que hi hagi d’haver canvis en quant a les titulacions d’accés
-És segur que el nou temari general administratiu formarà part de l’examen?
En principi sí perquè la llei no permet modificació al respecte. No sembla que s’hagi d’extendre.
-Com va la revisió del model educatiu de les escoles bressol? Qui són els encarregats de configurar el nou model?  Les educadores que ho volguessin podrien participar-hi? Quan es publicarà el nou model? Serà temari d’oposició? En principi, el nou model educatiu que s’està treballant des del programa Impulsem no serà part del temari d’oposicions, sinó que son orientacions per les escoles.Però s’haurà de veure a les bases.
2. Conveni: s’ha obert la mesa de l’IMEB?
La mesa per negociar l’annex de l’IMEB encara no s’ha obert. Havia de començar el 19 de juliol, però per la signatura del marc general (conveni) s’ha aplaçat.
-Per què al pre-acord les Bressol el complement d’experiència professional és menys d’una quarta part que les companyes de la seva categoria? (a banda de que treballin 32’5 hores)  
Les educadores bressol no tenim complement de carrera professional, en la resta de grups s’ha sumat l’increment al que ja cobren com a carrera professional. S’ha incrementat en totes les categories un 5%. Ens diuen que això s’ha negociat a la mesa general i que l’IMEB no hi té res a veure.
Des de CGT CEB-IMEB creiem que els increments salarials s’haguessin tingut que fer a través de la RLT redefinint els lloc de treball i les retribucions dels mateixos i no com a complement d’antiguitat atès que això provoca una doble escala salarial, diferent salari per la mateixa feina.
3. Impulsem: algunes educadores que han participat en el procés mostren la seva inquietud sobre les conclusions, com per exemple l’escola pilot l’Aurora o la proposta d’incrementar personal que no s’ha concretat si seria personal extern o educadores. Les treballadores reclamen una explicació a tota la comunitat educativa
S’ha fet la primera part de l’Impulsem i hi ha hagut un retorn a les escoles. També les conclusions estan penjades al Bulevar. Al setembre hi ha tres grups de treball on si es demana s’hi pot participar. Respecte l’Aurora, s’obrirà al gener del 2019 i s’ha parlat de les jornades dels infants però no de les treballadores, s’ha de pactar amb els sindicats. Segurament cobriran els horaris de tarda amb la gent nova de la borsa.
4. l’Ajuntament de Barcelona ha interposat una demanda a la Generalitat per la retirada dels pressupostos de la partida d’escoles bressol com han fet altres ajuntaments? 
l’Ajuntament va interposar la demanda dels 42 milions d’euros al març i la Generalitat ha recorregut la sentència en primera instància. S’està a l’espera de la resolució. Tot i que el Bargalló ha dit que es retornaria la partida de Bressol, en els pressupostos de 2018 i del 2019 no està previst. De moment la Diputació està pagant a la resta d’ajuntaments, no al de Barcelona.
5. També ens ha arribat que s’ha fet un grup de treball o similar per modificar l’informe de valoració de les substitucions. Voldríem saber qui forma part d’aquest grup de treball i si hi podem participar. 
No en tenen noticia. L’informe que es passa és el genèric de RRHH de l’Ajuntament i només s’ha de fer en els dos primers contractes de substitució. 
La CGT proposem fer una comissió que elabori un informe invers de les treballadores cap a les direccions. Ens diuen que això hauria de ser una proposta per RRHH de l’Ajuntament
6. El personal de les escoles recent municipalitzades haurà de presentar-se també a les oposicions? Poden perdre la plaça si no les aproven? 
Segons l’acord de municipalització sí. VEURE ACORD
7. Tema reduccions de jornada: abans teníem la possibilitat de fer la reducció de jornada treballant dos terços i cobrant el 80% fins els 12 anys. Ara al cumplir el fill/a 6 anys, podem seguir fent la reducció  treballant dos terços però cobrant el que toca (66% crec que es). Podríem tornar a gaudir d’aquest acord per millorar la conciliació familiar?
Quan l’infant te entre 6 i 12 anys, segons el pre-acord només es cobrarà un 6% més, és dir, fent ½ jornada es cobrarà el 56%, quan s’hagués pogut incrementar fins a un 13% (com abans de les retallades)
8. Com es podria facilitar el canvi de lloc de treball de les interines? 
Les interines no tenen dret a escollir el centre. Hauria de ser per un motiu molt justificat. És una de les diferències entre interines i funcionàries
9. Una segona baixa durant l’embaràs descompte retribucions. 
Amb el nou conveni i segons la ministra de treball del Gobierno, les baixes no descomptaran. VEURE ANTIGUES CIRCULARS IT
10. Respecte el 3.1.3 de l’annex de l’IMEB, on diu “Excepcinalment, atenent a les necessitats del servei i d’acord amb la Direcció del centre, sis dels vuit duies de lliure disposició en el primer paràgraf de l’article 15.2.m de l’acord marc podran gaudir-se durant el curs escolar, amb caràcter recuperable en el mateix curs”, no entenem com s’ha d’aplicar. 
És un permís excepcional i s’ha de justificar el motiu i direcció decideix si el concedeix i com s’ha de recuperar. És un permís vigent.
11. Demanem que prevenció de riscos tingui en compte el mobiliari de les escoles, doncs moltes treballadores tenen malalties laborals pel fet d’haver d’arrossegar mobles. Demanem que s’estandaritzin les rodetes als taburets i mobiliari.
Hi ha previsió de fer un estudi, però la gerent s’ho apunta per posar sol·lucions mentre no es tinguin els resultats.
12. També demanem un retorn de l’estudi de riscos psicosocials. No ha arribat a totes les treballadores.
La gerent es compromet a enviar-nos el retorn
CAS PARTICULAR
Què passarà amb l’EBM Trinitat Nova? La tancaran i s’ajuntaran amb la Llar d’Infants l’Airet que pertany a la Generalitat? Si és així, quan està previst? Què passarà amb les treballadores doncs?
La gerent ens diu que el personal de l’Ajuntament no ha de tenir cap por. En principi no està previst que fusionar-la amb la Generalitat. Però si no estan a Trinitat Nova, tenen feina assegurada en un 99% en un altre centre.
L’EBM Trinitat Nova fa un horari de 8:00 a 14:00 (estan obligades a fer aquest horari perquè l’escola està dins d’un mercat i aquest tanca a les 14:00) i per això només es queden a dinar al centre els dilluns, que és quan fan les reunions. Tot i així, els descompten 82€ de la nómina cada mes en concepte de manutenció, el mateix que es descompta a la resta d’escoles bressol per menjar al centre 5 dies a la setmana. A més, es queixen de la qualitat i la quantitat del menjar. Demanen que no se’ls descomptin els 82€ i prescindir del servei de menjador.
La retribució de manutenció és una retribució en espècies que no es pot canviar. És positiu que sel’s conti perquè computa en la cotització.
            
DEMANDES CONVENI
Atès que estem exclosos tant de la mesa general de negociació com de la mesa de l’IMEB, fem arribar les nostres propostes de conveni per l’annex de l’IMEB
– Cobrir les substitucions des del primer dia.
– Cal un permís per acompanyar persones dependents al metge.
-Subsidi de risc durant l’embaràs també per a les direccions.Actualment no es contempla.
-Poder tancar el curs en condicions i estar uns dies sense infants al juliol.
-Algunes treballadores reclamenr un procés de benefici social  pel tema places a la bressol dels propis fills. Que tinguéssim els 70 punts tant per l’escola on treballem com a qualsevol altre municipal.
-Dret a rebre formació amb contractes de substitució, de ½ i d’⅓ de jornada.
-Reducció de ràtios: 5 lactants, 9 caminants i 15 grans.
-Possibilitat d’adaptació del lloc de treball a partir dels 55.amb  altres funcions de suport pedagògic, formació de formadores, organització…
-Reducció de jornada 55 anys que cotitzi al 100%
-Jubilacions als 60 anys com les companyes de la Generalitat, (la gent s’està jubilant amb 63 anys perdent bastants diners ja que no podem amb el 100% fins els 65 anys.)
-A partir de 6 grups 8 hores d’ajuda a direcció
-Reserva de 2 places per cada alumne NEE i 1 plaça per possible diagnosticats durant el curs.
-Per cada 3 grups, 1 complementària, per centres de 5 grups 1 i ½ complementàries.
-Permisos per reproducció assistida.
-Hores de conciliació familiar per cura a familiars amb dependència no recuperables.
– Contractació de personal administratiu i/o subaltern per completar les tasques de direcció.
-Preinscripcions centralitzades a l’IMEB o més ajuda a direccions
– Pagar a les direccions (a part del plus de responsabilitat) el títol que per normativa han de tenir
-Paguen a les directores per 35 hores setmanals, quan en fan com a mínim 40, doncs durant l’àpat no poden sortir. Fan de 9 a 17.