Reunió Grup de treball del CEB


Assistents: caps del Consorci, representants de l’Ajuntament i part social.
Tema: Oferta pública1. Processos d’oposició
-Subalterns
Es van publicar fa una setmana la relació de mèrits, ara estan en fase d’al·legacions, pendents de revisió i publicació de mèrits definitius i proposta de nomenaments, dins el mes de juliol. Podran començar a 1 de setembre.
-Mestres.
Van publicar mèrits provisionals, hi ha hagut 5 al·legacions, 4 a desestimar, una sí per aportació de mèrits. Entre divendres i dimarts es podran validar i fer proposta de nomenaments, dins primera setmana juliol amb proposta de nomenaments.
-Infantil:
PLACES: 22
APROVATS: 25
RENUNCIES: 3
PLACES COBERTES: 22
-Primària,
PLACES: 33
APROVATS: 34
RENUNCIES: 7-10
PLACES COBERTES: 23-27
-Ed especial
PLACES OFERTADES: 32
APROVATS: 26
RENUNCIES: 4
PLACES COBERTES: 22
-Anglès.
PLACES: 10
APROVATS: 12
RENUNCIES: 2-3
PLACES COBERTES: 9
-Educació física
PLACES: 5
APROVATS: 5
RENUNCIES: 0
PLACES COBERTES: 5
-Música
PLACES: 6
APROVATS: 2
RENUNCIES: 1
PLACES COBERTES: 1
-Audició i llenguatge
PLACES: 13
APROVATS: 8
RENUNCIES: 0-6 han aprovat al departament
PLACES COBERTES: ?
En resum:
De 121 places ofertes, només 90-95 seran cobertes. Només es cobrirà el 75%.
La UGT demana reflexionar sobre el motiu de les renúncies i demana a l’Ajuntament que ho traslladin als caps. Demana que es millorin les condicions del conveni per compensar la manca de mobilitat i el preu de l’habitatge.
El CEB diu que les renuncies són per la manca de mobilitat. I proposen penalitzar d’alguna manera el personal que no es presenti a oposicions.
La part social: opina que més que penalitzar cal motivar el personal perquè es presenti. També demanen alguna mesura pel personal més gran.
La CGT pensem que el personal interí no es presenta a les oposicions perquè fa 10 anys que no es convoquen i estan contractats en frau de llei, que hi ha una sentència del TSJE que insta als Estats a fer aquest personal fixe o bé indemnitzar-lo i que es mouran coses judicialment, com el cas de la treballadora de l’Ajuntament d’Alacant, que a través de la CGT va interposar denúncia i de moment li han donat la raó amb la fixesa.

També proposem que la manera que no suposés un greuge pel personal interí seria amb un concurs de mèrits, i, en detriment, modificant les bases d’oposició perquè les proves no fossin eliminatòries i que contés més l’experiència.

-Secundària

Estava calendaritzada per inicis del curs vinent. S’hauria d’haver fet. Amb el confinament no s’ha pogut. Diuen que han recollit les peticions de CGT i altres sindicats d’ajornar les oposicions per la conjuntura. En principi proposen fer-les el curs 20-21 (convocar al desembre, executar-les al juny-juliol) i ampliarien el nombre de places.
La part social proposa ajornar-les fins al curs 21-22. Ens emplacem al setembre per acabar de concretar la proposta.
La CGT debatrem i consultarem la proposta.
La CGT insisteix que la manera d’incentivar el personal interí a què es presenti és fer unes bases on es prioritzi l’antiguitat i proposa concurs de mèrits. I que com a personal de l’Ajuntament tenim cert marge.
El CEB respon que les bases responen al model de selecció de la funció pública docent determinada per l’Estat. I es pot traslladar a tot arreu. I a la docència ja conta un 40%, mentre a l’Ajuntament conten el 30%.
La part social pregunta què passa quan s’aproven dues oposicions (Departament i Ajuntament). L’aspirant ha de renunciar a una plaça?
El CEB respon que són funcionaris en pràctiques i que aleshores és com no presentar-se a cap examen. Aleshores han de renunciar a una de les places. Tan sols es poden conservar les dues places essent funcionari de carrera.
La CGT pregunta per les oposicions de TEEI
Els caps del CEB diuen que no han fet cap previsió.
2. Finalització dels nomenaments del personal interí docent
Hi ha 3 finals: els substituts que acaben el 30 de juny, les persones que compleixen els criteris per un nomenament extraordinari del mes de juliol, i els de 31 d’agost.
La majoria de personal docent te concedida una bestreta de la paga extraordinària del 2013 a conte de quan es pagui. Si es dóna de baixa a la persona, aquesta ha de retornar la bestreta i s’ha de fer una altra bestreta. El que es farà és que el 31 d’agost no es farà una baixa formal del nomenament, sí que el canviaran. En principi no han de notar res. Els interins que passen a funcionaris en pràctiques tampoc, perquè el conte de cotització és el mateix i per tant no cal liquidar ni fer baixa ala seguretat social. El nomenament sí serà per curs.
La part social demana si es poden contar cursos fets durant el confinament pel juliol.
El CEB respon que no, que s’han de fer al juliol.
La CGT demana quins temes s’han de tractar en aquest grup de treball, perquè molts temes es tracten a la mesa de seguiment del conveni, on la CGT no hi és perquè no l’hem signat. Per exemple la previsió de dotacions als centres o el funcionament de borses.
El CEB respon que ha de ser l’Ajuntament qui ho determini. No sap a quina mesa ha de tractar-se la qüestió de plantilles i altres temes.
La CGT passarem una llista dels temes que voldriem tractar per tal d’esclarir on es tracten.