Reunió Mesa CEB 19.11.20 (oposicions, assignació de matèries, borses docents, pla digital)

APUNTS DE LA REUNIÓ

19.11.20 de 9.30 a 12.30
Assistents: Administració, CCOO, UGT, CGT, I-CSC, CSIF

1. Informació curs 2020-2021

L’administració ens informa que al curs 2020-21 hi ha unes 530 persones nomenades entre vacants, reforços i substitucions, i funcionaris en pràctiques en categoria de mestres. 

Dades sobre la incidència que està tenint la pandèmia a la ciutat de BCN (centres públics Generalitat, Ajuntament i concertats):

Els centres introdueixen les dades al TraçaCovid i l’empresa Prevengraf es posa en contacte amb el centre, i decideixen si s’ha de fer PCR o no.

La CGT podem constatar que està sent un curs molt caòtic i que tot el personal estem ja esgotat. Ens hem mobilitzat, incloent-hi dos dies de vaga, per reclamar baixada de ràtios i mesures efectives de seguretat sense cap resposta per part de l’administració. 

2. Estat actual oposicions 

SUBALTERNS
Estan presentant aquesta setmana la documentació, s’han cobert totes les places (80 que ja estaven a l’Ajuntament i 2 de “fora”).
MESTRES
Ja tenen el nomenament de funcionaris en pràctiques. Oferta pública amb 121 places i només se n’han cobert 87 (s’hauria arribat a 112 però hi ha hagut 25 renúncies). Dades places ofertades/cobertes: infantil 22/21, primària 33/24, música 6/1, anglès 10/8, educació física 5/5.
Hi ha marge suficient per a fer el mínim avaluable de 3 mesos durant el curs (per passar primer any). 

Els Funcionaris en pràctiques. No han signat cap document. → No ens confirmen si cal signar algun document o no, ho han de preguntar a l’Ajuntament. Els nomenaments els té el Toni Gallardo i al llarg de la setmana vinent tothom rebrà el decret de nomenament, i en principi no s’haurà de signar (en cas de signar-lo es faria mitjançant signatura electrònica per evitar desplaçaments).
SECUNDÀRIA
No hi ha cap previsió, però com a molt d’hora seria pel curs 2021-22, però s’ha d’acabar de decidir si s’endarrereix més. Pot ser fer-les esglaonades. Abans de final d’any es farà una reunió per tractar aquest tema en concret.
La CGT demanem si s’han redactat les bases i que es puguin fer propostes per afavorir la gent que està treballant.

No hi ha bases redactades, només esborranys. Les bases segueixen el model que fixa la funció pública, i ara com ara seria el mateix que les darreres de primària. 


La CGT fem referència a les instàncies presentades per molts docents interins demanant el concurs de mèrits davant el frau de llei per l’abús de temporalitat i adverteix que s’estan mobilitzant. 


La CGT no vàrem signar la proposta d’oferta pública a la mesa general de negociació i en conseqüència no estem d’acord en la convocatòria d’oposicions al CEB pel frau de llei per l’abús de la temporalitat en l’administració pública i la sentència europea. Però la majoria sindical la va signar. Per tant pensem que com més tard es convoquin les oposicions millor atès que podria donar temps que sortissin més sentències favorables a les interines. En detriment, i en cas que no s’aconseguís aturar la convocatòria, proposem que les bases afavoreixin la gent que fa anys que treballa. 

L’administració respon que les bases vénen marcades per la normativa i mentre no hi hagi un canvi seguiran l’estructura de la Generalitat. I que els interins que s’han presentat han aprovat. 

3. Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023

– Com es gestiona la compra i distribució de l’equipament informàtic per a professorat/alumnat? Es compra i distribueix als centres per part de la Generalitat o es transfereix una partida econòmica extraordinària a cada centre educatiu, i direcció s’encarrega de la selecció, compra i distribució?

Els criteris de repartiment de les eines informàtiques: a tot el personal que ocupa una vacant a partir de mitja jornada. Sí a la plantilla, però no als reforços eventuals. 
L’ordinador és nominal i va associat al correu Xtec (si s’està de baixa, s’ha de passar a la persona substituta).
Disponible al web del Departament d’Educació: enllaç

4. Assignació matèries professorat 

– Quin percentatge màxim de la teva jornada pots fer d’una especialitat diferent de la qual estàs contractada? –> Majoritàriament un PS ha de fer PS i un PT ha de fer PT. La UGT aporta que de PS a especialitat PT és un màxim d’entre un 25% i un 30% i que un PT no pot fer de PS; i a les instruccions d’inici de curs es diu que no estàs obligat a acceptar les matèries que no són de la teva especialitat, el problema és que de vegades amenacen amb que no tindran la feina. 
-S’ha posat ordre, com ens vàreu dir, en l’assignació de matèries corresponents a PT i PS? S’ha fet cap comunicació a les direccions? –> S’ha parlat amb les direccions dels centres perquè posin ordre. 
-Es pot assignar unilateralment per part de la direcció o ha de constar als criteris d’elaboració d’horaris? → Els criteris han d’estar aprovats pel claustre. Està a les instruccions d’inici de curs. La determinació del catàleg i doncs de la plantilla és potestat del centre a causa de l’autonomia de centres. 
L’assignació la revisa inspecció (matèries i horaris), i si detecten alguna cosa que no està funcionant ho comuniquen al centre. Si detectem males pràctiques: la persona interessada es queixa a direcció i, si no està conforme amb la resposta, s’ha d’adreçar al CEB (rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat), adreçat a la Gerent (Mercè Massa). A partir d’aquí el CEB demana un informe a inspecció i aquesta valida o no l’assignació. 
La CGT exposa el cas d’un centre, a on s’han eliminat places d’una especialitat. Qui controla les direccions? 
L’administració contesta que un centre no fa la norma i que inspecció està al cas. La direcció te potestat per reestructurar les places, sempre que la plaça no l’ocupi un funcionari. 
5. Concurs de trasllats personal docent
La CGT sempre demanem que surtin a concurs totes les places. I demanem el procediment per determinar quines places surten.
S’intentarà convocar al desembre, i si no al gener. Se’ns enviarà l’esborrany de la convocatòria quan estigui enllestit perquè el puguem revisar.
Abans de decidir quines places surten a concurs, es fa una anàlisi del personal interí als centres, i s’estableix el percentatge de places que poden no sortir a concurs (per personal interí que estigui a càrrecs directius, etc.)
Enviaran l’esborrany de la convocatòria i si cal es convocarà una reunió. 
6.  Altres temes
– Signatura del nomenament, molta gent no ha rebut cap notificació, hi ha gent que tampoc ha signat el del curs passat. → No és un contracte laboral, no s’ha de signar res (Miquel Garcia). Durant aquesta setmana s’aniran enviant, encara no se sap per quina via… Per a donar d’alta a l’e-valisa els directors han de facilitar el compte de Xtec dels docents, i en principi la idea és que tots els docents municipals i el PAS estiguin d’alta a l’e-valisa i fer aquest tipus de comunicació per a aquest canal. S’està treballant actualment amb la gent de sistemes i no se sap quan estarà. 

Els nomenaments s’estan enviant per correu electrònic als substituts directament i als interins s’enviaran a les direccions, i aquestes els faran arribar a tot el personal docent. 


La CGT fa temps que reclamem tant al CEB com a l’Ajuntament un sistema de comunicació amb l’administració i no s’ha solucionat. Pensem que és molt greu i que s’incompleix la llei. 
Demanem que es faci una comunicació a les direccions perquè donin d’alta a tot el personal. 
– Retard en l’ingrés de la nòmina → Al cobrament de les tutories hi ha hagut endarreriments (no irregularitats, segons el CEB).
-Concurs direcció: hi haurà aquest curs, cap al gener.
-Concurs de trasllat de subalterns –> no durant el curs, i no se sap si es farà.
CCOO ha fet una instància perquè surtin concurs de trasllats als CRPs 
La CGT vam fer instàncies fa temps respecte de les places als Centres de Recursos Pedagògics. Donem suport a la proposta de CCOO
UGT demana concurs de trasllats per educadores. 
També hi donem suport
L’administració diu que van molt saturats i prioritzaran el trasllat docent. 
-EduSalut BCN → es va crear amb 4-5 persones de diferents àmbits, segueix constituïda, però s’ha desvirtuat la seva funció. 2/3 cops per setmanes el Carles Arias es reuneix amb aquest equip per parlar temes Covid, etc. Quan un centre informa el TraçaCovid, les funcions de metge del treball (Rosa Robert està de baixa) les fa l’empresa Prevengraf.
-Incorporació d’integradors socials als centres → s’ha de crear la categoria: o bé s’utilitza una categoria genèrica (complicaria molt unes futures oposicions) o bé es crea una categoria d’integrador social. Ho estan treballant amb l’Ajuntament.
-Estat actual de les borses (personal docent i personal d’atenció educativa) → “no tenen recursos per donar-li voltes al tema”. Es troben amb molta falta de personal a moltes especialitats. Des del CEB es creu que la solució seria fusionar les dues borses (Generalitat i Ajuntament).
-Errors al nombre de dies treballats.→ Al CEB tenen constància de 4-5 persones que han comunicat errors als dies. Esperen que a principis del 2021 es pengin les llistes actualitzades.
-Llistes esgotades: Per què no s’obren les llistes i totes les especialitats? No poden, perquè no tenen capacitat per a gestionar-ho des del CEB (falta de recursos humans).
– Ve personal de la Generalitat, aquestes persones a quina administració pertanyen, s’afegeix a la borsa de l’Ajuntament? → Sí.
– Si treballes d’una altra especialitat, et posen a les borses de l’especialitat que treballes? O s’ha de sol·licitar? → En principi no és automàtic.
La CGT demanem treballar en la normativa pròpia de borses i convocar la comissió que ho treballa perquè no tenir-la crea una indefensió pel treballador/a. A més cal més transparència perquè es pugui saber fins a quin número s’han fet nomenaments. 
Tot el que no està explícit en l’última resolució, s’aplica com als centres de la Generalitat. De tota manera es posarà sobre la taula
La CGT demanem una convocatòria de la comissió del grau de Massana. Hem demanat les plantilles de les escoles d’art i encara no les hem rebut. Les tornem a demanar. 
L’administració diu que si aquesta comissió està al conveni i la resta de sindicats hi està d’acord es farà la convocatòria. Però que a ell li han dit que si està dins de conveni, només hi ha els sindicats que han signat el conveni. 

La CGT fa temps que reclamem estar a les comissions que poden generar nous acords, atès que no són objecte de seguiment del conveni.  Requerim a l’Ajuntament que aclareixi aquesta qüestió. I demanem a les companyes de CCOO i UGT que no hi hagi inconvenient en treballar plegades.