Reunió mesa tècnica CEB 2.3.21. Concurs de trasllats, direccions, oposicions, borses, planificació escolar…

1. Creació categoria Tècnic/a d’integració Social
 
La proposta de l’administració és crear-la amb el grup C1 perquè treballen de manera homòloga al dept. d’educació, i allà és C1. Consideren interessant tenir la B, amb totes les reticències municipals que es troben, però la seva proposta és crear la categoria d’integrador/a social com a C1.
La CGT insistim que la categoria C1 no correspon a un lloc de treball al qual es demana una titulació d’accés de tècnic/a superior, hauria de ser una B.
2. Concurs de direccions
Han anul·lat el procés i no hi ha continuïtat. Està previst que al llarg de la pròxima setmana es convoqui el concurs de direcció pel curs 2021-22.
Hi ha petites modificacions degut a l’aplicació de la LOMLOE. Els representants de l’administració es redueixen a 3 i el consell escolar augmenta d’1 a 3. La part del claustre es manté igual. Els requisits d’accés dels candidats/es no canvien.
La CGT pensem que el procés no hauria de començar de nou, que s’hauria de continuar amb el procés que es va iniciar el curs anterior, és afegir costos a un procés quan no tenim recursos.
No es dóna explicació per part de l’administració, només se’ns repeteix que el darrer procés va quedar sense efecte. S’amplia la llista de centres incorporant les noves vacants.
3. Concurs de trasllats
No hi ha novetats respecte concursos anteriors, pel que fa a funcionament. Fins a 1/3 de les vacants dels centres es poden “protegir”, i des del CEB ho justifiquen perquè hi ha interins que formen part d’equips directius i estan desenvolupant projectes singulars.
La CGT demanem que surtin a concurs el màxim de places i tenir l’esborrany abans que es publiqui.
Concurs de trasllat de subalterns: (portem 7 anys sense fer-lo i s’hauria de fer cada 3 anys) En principi el CEB no té previst fer concurs de trasllat de subalterns de manera immediata.
4. Situació borsa personal subaltern
Actualment hi ha diferents borses. Com s’estan gestionant? (en haver diferents borses, com pot saber un/a treballador/a quin lloc ocupa dins de la borsa? Quins criteris s’estan fent servir per adjudicar vacants o substitucions d’una borsa o l’altra) Es preveu que s’ajuntin per formar una única borsa?
Hi va haver una reunió amb la Maria Asensio de borses de l’Ajuntament per coordinar-se la darrera setmana. Sembla que van treballant una mica sobre demanda, no estan treballant en “posar-hi ordre”. Des del CEB es considera que abans d’incorporar persones noves a la borsa s’hauria d’afegir les persones que van entrar per la borsa d’urgència. Volen tenir 10-15 persones sempre en espera (no moltes més) per tenir cobertes les necessitats. I s’anirien incorporant petits paquets de persones en comptes de molta gent de cop.
Com poden saber els que estan aprovats sense plaça en quina posició estan? No hi ha un número únic, perquè hi ha dues borses. Treballen amb un Excel, no un aplicatiu. Qui vulgui ho ha de preguntar (rh_atencioprofessionals.ceb@gencat.cat) i li donen la informació, no ho poden fer d’una altra manera per falta d’eines.
5. Situació de la plantilla del Ferran Tallada arran de l’eliminació de 2 grups de 1r d’ESO:
Passarà a ser un INS de postobligatòria (aquest curs perd dos grups d’ESO, els de 1r curs). Serà progressiu fins que desaparegui l’obligatòria. Al final es tindrà BATX. en 3 grups amb doble titulació + FP família serveis socioculturals a la comunitat.
Encara no se sap com quedarà el professorat, no tenen dades concretes.
L’oferta educativa de BCN es decideix al consell de direcció (l’Ajuntament de BCN hi és, amb CEB i Generalitat), no l’aprova la Generalitat només.
La CGT transmetem la preocupació i tristesa del claustre del Ferran Tallada. En primer lloc hem de pensar que quan s’eliminen cursos als centres municipals hi ha pèrdua de llocs de feina perquè tenim una xarxa limitada de centres municipals i no podem treballar a centres del Departament. En segon lloc constitueix la pèrdua de l’únic institut del barri del Carmel, on l’alumnat de l’ESO té més facilitat a l’hora de continuar els estudis postobligatoris per la familiaritat de poder quedar-se al mateix centre. I en tercer lloc, no ens sembla ètic integrar escoles concertades a la xarxa pública mentre es van tancant línies de les escoles que ja són públiques. Demanem els motius pels quals s’ha pres aquesta decisió, però no responen.
6. Situació de les borses per especialitats (problemes manca de candidats)
Els problemes no són només a l’FP, sinó cada vegada més a les generalistes. Si no troben ningú i hi ha disponibilitat d’interins a la Generalitat, es contracten.
CGT tornem a reclamar una normativa de borses, més transparència i que les persones interines puguin saber en quina posició es troben i puguin planificar-se laboralment. Demanem que se’ns convoqui a la comissió de borses, però CCOO i UGT ens diuen que els seus caps diuen que no hi podem ser. Estem en desacord i parlarem amb els responsables de l’Ajuntament.
7. Accés intranet
Estem igual que fa 5 anys. Hi ha hagut una reunió per part del CEB amb l’IMI (Institut Municipal d’Informàtica) per tirar-ho endavant. És possible que d’aquí a poc tinguin notícies i es pugui tirar endavant el projecte, però no ho saben i ja ens diran alguna cosa.
8. Vacunes covid, recuperació del temps.
A alguns centres se’ls està fent recuperar les hores de desplaçament i vacuna, les direccions estan fent recuperar aquest temps. Des del CEB se’ns assegura que és igual que una visita mèdica i no es recupera. Demanen exactament quines direccions per a trucar-les i parlar-ne.
9. Escola Massana
El CEB tindrà una segona reunió amb la direcció del centre aviat, i després convocaran mesa (la primera reunió va ser la setmana passada).
Demanem de nou estar a la comissió de Massana i rebre tota la informació i documentació que es generi al respecte. (Per part del CEB no hi ha cap inconvenient, CCOO i UGT diuen que hi estan d’acord, però que els seus caps els diuen que no).
CEB: S’ha de buscar quin és el model, dimensionar la plantilla, tipologia de contractació, etc.). “Hem d’intentar anar compactant”, excepte les especialitats a les quals no sigui possible, en general a l’escola. Al grau universitari se li ha de donar un tractament diferent, perquè diuen que des de fa temps ja veuen que no funciona.
Qui decideix aquest model i quin serà el procés? 1r han de mirar el tema pedagògic dels estudis de grau i mirar quins recursos es necessiten. El grau universitari s’ha d’autofinançar. Al final qui decidirà serà el CEB, encara que pugui parlar amb el professorat.
La Núria Fernández (Intersindical Massana) exposa el fet que la necessitat del CEB s’està capitalitzant des de la direcció de Massana, per a afavorir/perjudicar part del professorat, sense estar justificat per criteris pedagògics/docents.
La CGT donem suport a la intervenció de la Núria.
10. Vacants centres de recursos pedagògics
Aquestes places passen a dependre del dept. d’ensenyament, desapareixen de l’ajuntament perquè es considera que no és competència seva. Serà progressiu a mesura que es vagin tenint necessitats d’aquests professionals.
CGT no hi estem d’acord, en aquesta eliminació de places pels professionals municipals.
11. Quan està previst que els centres rebin els ordinadors que el departament es va comprometre a lliurar?
Es van començar a repartir els dispositius al novembre i està previst finalitzar durant el mes de març. Sembla que hi ha un aplicatiu que es diu INDIC que permet als centres veure com està el lliurament de dispositius.

12. Professorat PT amb titulació universitària?

No existeix, l’han de fer. Caldria tenir una fotografia del professorat tècnic d’FP, per saber com quedaria la seva situació amb el que planteja la LOMLOE.

13. Oposicions secundària. Calendari i bases?

Places: FP (63), secundària (156), arts plàstiques i disseny (21), mestres taller (9), TEEIS (10). Es podria convocar la de PTs d’FP i després convocar la de secundària.

La CGT demanem endarrerir les oposicions per intentar estabilitzar les persones interines que estan en abús de temporalitat, aprofitant els moviments socials/polítics actuals al respecte, fem esment a la multitud d’instàncies que han registrat molt personal docent interí reclamant el concurs de mèrits.

El CEB diu que per ells no seria un problema, però que l’oferta pública ve determinada per l’Ajuntament de Barcelona.

14. Expedients disciplinaris i contradictoris

Expedients disciplinaris → S’informa de la incoació (només a efectes informatius al sindicat, no hi podem intervenir) i de la proposta de resolució. Abans de la incoació no s’informa els sindicats.

Dels contradictoris es dóna vista de l’expedient a la comissió de seguiment (igual que als centres de la Generalitat).

15. Jubilacions

A la concertada es podran jubilar parcialment a partir dels 62, ens sembla un greuge comparatiu. Es va voler acordar alguna cosa semblant (quan es va signar conveni) per les funcionàries però sembla que per algun motiu no va ser possible.

A la mesa general de negociació es va obrir una comissió sobre jubilicions, però va quedar aturada amb l’excusa de la pandèmia. Esperem que es continuin les negociacions el més aviat possible.