Riscos psicosocials

L’OMS defineix el concepte de “salut” de manera integral, considerant-lo com un ‘estat complet de benestar físic, psíquic i social i no només com l’absència de malaltia dels treballadors i treballadores com a conseqüència de la protecció davant el risc’. Així, la salut s’entén des del vessant més integral del terme.

Des d’aquesta visió integral del concepte de “salut”, convé tenir en compte el concepte de factors psicosocials, definit com el ‘conjunt de condicions presents en una situació laboral i que estan directament relacionades amb l’organització, el contingut de la feina i la realització de la tasca, i que es presenten amb capacitat per afectar tant el desenvolupament del treball com la salut (física, psíquica i/o social) del treballador o de la treballadora’.

Trobareu informació sobre la metodologia FPSICO per avaluar els riscos psicosocials adaptada al Departament d’Ensenyament en els documents següents:

Protocol d’assetjament psicològic en l’àmbit laboral

Des del gener de 2015 és vigent el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina.

A la reunió de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals del 14 de desembre de 2016, es va aprovar una addenda al Protocol.

Les principals novetats de l’addenda són les següents:

Cal garantir que els delegats de prevenció estiguin informats de tots els casos d’activació del protocol. Per aquest motiu, hi ha dos formularis “3”:
– El formulari 3a, mitjançant el qual la Direcció General de Funció Pública informa d’un cas no admès a tràmit a la Secretaria General.
– El formulari 3b, que informa sobre un cas que sí s’ha admès a tràmit i que, per tant, es constitueix la comissió d’investigació.

Es pot interposar un recurs potestatiu de reposició contra les resolucions del director o directora general de la Funció Pública. Aquest canvi s’ha incorporat d’acord amb els informes elaborats per la Subdirecció General d’Ordenació Jurídica i d’Inspecció General de Serveis de Personal de la Direcció General de la Funció Pública, arran de dos recursos d’alçada que es van interposar.

En la mesura del possible, la Direcció General de Funció Pública ha entrevistar (presencialment o telefònicament) totes les persones proposades pels interessats.
Cal dur a terme o actualitzar l’avaluació de riscos psicosocials de la unitat a què estan adscrites els afectats.

>> Accés al tràmit

Altres protocols

Protocol d’assetjament sexual en l’àmbit laboral

Les sol·licituds d’intervenció s’han d’ajustar al Protocol per a la prevenció, detecció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat sexual, que està en vigor des d’agost de 2015.

>>Accés al tràmit

Protocol de prevenció, detecció i actuació davant situacions de violència envers treballadors del Departament

Podeu consultar el protocol, circuit i models que permeten recollir la informació necessària per facilitar les actuacions de les diferents instàncies, i una gestió eficaç i eficient de les situacions de trencament greu de la convivència en el centre.