Salut Laboral IMEB: personal vulnerable i EPIs

Les escoles bressol comencen la seva activitat presencial per la preinscripció i matrícula. Davant les múltiples consultes els darrers dies respecte els EPIs rebuts als centres i els informes emesos per la mútua Quirón prevención, us fem arribar les preguntes enviades al servei de prevenció de riscos laborals de l’IMEB. Esperem resposta.

Bon dia, 

us volem traslladar algunes qüestions respecte salut laboral en aquests moments tant complicats: 
  • Sobre els informes que està emetent la mútua Quirón prevención. Hi ha treballadores que es consideren personal vulnerable i han rebut un informe de la mútua dient que “poden romandre al seu lloc de treball habitual”
1. S’emetrà només un informe que servirà per totes les circumstàncies? o es preveu distingir entre l’activitat presencial sense infants i amb infants i doncs s’emetrà un segon informe?
2. Moltes treballadores de més de 60 anys estan rebent informes on diu que també es poden incorporar al lloc habitual. Atès que a partir dels 60 es considera, segons legislació, personal vulnerable, sota quins supòsits i amb quina justificació la mútua està fent anar a treballar a aquest colectiu vulnerable?
3. Quin procediment han de seguir les persones que no estan d’acord amb l’informe? han d’aportar la documentació mèdica de la seguretat social? on l’han de presentar? 
Com a CGT demanem que les persones que formen part d’un grup de risc estiguin exemptes d’anar als centres. Com heu vist ens han arribat casos en els quals la mútua Quirón Prevención, després de fer la valoració de les persones que pertanyen a un grup vulnerable, ha comunicat a les treballadores que podien incorporar-se al al seu lloc de treball habitual (tot i que encara estiguem a la fase 0 del procés de desescalada). Des de CGT demanem a la gerència de l’IMEB que s’acordi que tot el personal considerat vulnerable només realitzi teletreball en aquestes primeres fases i que es traslladi aquesta directriu a les direccions corresponents. Aquesta mesura ja s’ha fet a altres sectors de l’Ajuntament, com per exemple l’IMSS.
  • Sobre la distribució d’EPIs a les escoles bressol:
Ens arriben queixes respecte els EPIs que estan arribant a les escoles, en alguns casos ens comuniquen que els contenidors dels EPIs estaven oberts, la quantitat no és suficient i no hi ha mascaretes fpp2. Adjuntem fotografies. 
1. Quin número i tipus de mascaretes s’han distribuit a les escoles? 
2. Hi haurà més distribucions? 
3. Solicitem si ens podeu facilitar el pla de distribució d’EPIs i el calendari de repartiment i que també s’informi d’aquest als centres.
Moltes gràcies per la vostra comprensió. 
CGT CEB-IMEB
Per altra banda la CGT vam fer consulta respecte la possibilitat d’estar infringint el BOE del 9 de maig per part de les direccions, a l’haver d’obrir els centres a partir del dia 13. En aquest es determina que els centres s’obriran per desinfecció i tràmits en la fase 1. Però nosaltres estem en fase 0. Com les direccions són responsables últims, pregunten sota quins principis legals estan cobertes per obrir centres en fase 0.
Resposta del cap de rrhh del Consorci d’Educació: 
Us informem que el Real Decreto 465/2020, de 17 de març, que modifica el RD 463/2020, de 14 de març permet continuar els procediments que estiguin motivats, que seria a on s’inclou el cas de la preinscripció.


Cuatro. Se modifica el apartado 4 y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 a la disposición adicional tercera, con la redacción siguiente: «4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.» «5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.» «6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial (…)”


Aquesta aprovació l’ha fet el departament a la resolució de preinscripció que ha sortit publicada avui la seva modificació. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf

Resposta de la cap de rrhh de l’IMEB: 
Per donar cobertura legal com us vam comentar a les reunions mantingudes el pla de contingència s’ha modificat, afegint al que ja hi era (càlcul del pagament de nòmines, serveis informàtics, comptabilitat, etc) també com a serveis essencials els processos necessaris per assegurar la preinscripció i matrícula. Per això els centres s’obriran per permetre realitzar únicament aquestes tasques.