Telereunió Comitè de Salut Laboral del CEB 11.5.20

La reunió es convoca per les mesures de prevenció durant la preinscripció.

La preinscripció es realitzarà del 13 al 18 de maig de forma telemàtica i del 19 al 22 de maig presencialment als centres educatius.

També totes dues setmanes, la preinscripció es pot realitzar presencialment als punts d’atenció a les famílies.
La preinscripció presencial sempre es realitzarà amb cita prèvia. Només pot anar una única persona a fer la corresponent preinscripció.

L’horari de les preinscripcions presencials és de: 8.30h-14h.


1. Punts d’atenció a les famílies. S’han habilitat 8 punts d’atenció a la ciutat:
L’Ajuntament de Barcelona ha habilitat vuit oficines per donar suport en la preinscripció. Asseguren que les oficines tenen totes les proteccions necessàries
▶️ Ciutat Vella: Placeta del Pi, 2
▶️ Eixample: Roger de Llúria, 1-3
▶️ Sants: Muntadas, 5
▶️ Gràcia i Horta-Guinardó: Mare de Déu de la Salut, 87
▶️ Nou Barris 1: Costabona, 3-5
▶️ Nou Barris 2: Pl Major de Nou Barris, 1
▶️ Sant Andreu: Sant Adrià, 20 (Recinte de Can Fabra)
▶️ Sant Martí: Cristòbal de Moura, 223

2. Resultats enquesta personal de risc.
Han respost 1030 persones, és un 61% de la plantilla. D’aquests, el 34% declara que és personal vulnerable.
El procediment per seleccionar el personal que haurà d’anar a la preinscripció i matrícula serà el següent: La direcció proposarà les persones (dues de l’equip directiu o claustre i dues del PAS), la direcció enviarà la proposta al CEB. Des de Prevenció de Riscos es compararà amb els resultats de l’enquesta i si s’ha proposat alguna personal vulnerable, es comunicarà a la direcció perquè faci una nova proposta. Els majors de 60 anys si volen anar i no tenen cap patologia associada podrien anar de forma voluntària.
La CGT denunciem que s’hagi fet el qüestionari a través de google forms atès que aquesta macroempresa negocia amb les dades dels usuaris. Proposem que s’utilitzin eines més adients de programari lliure fins que no tinguem accés a la intranet.

3. Instruccions per la preinscripció

Entre el 13 i 15 de maig es reparteixen els materials als centres. Hi haurà dos tipus de mascareta disponible: quirúrgica i FFP2.La màscara FFP2 s’ utilitzarà quan no es pugui garantir un distànciament mínim d’ 1.5m amb l’usuari  i no existeixi barrera física.
No hi ha previst control de la temperatura.

Hi haurà disponible cintes per delimitar espais.
S’han enviat dos documents als centres d’atenció:
La setmana vinent sortiran unes altres instruccions per la inscripció presencial als centres.

INTERVENCIONS SINDICATS

4. Com està anant el procés de repartiment d’EPIs?
Els 8 punts per la preinscripció ja estan repartits i preparats. De cara la setmana vinent quan s’han d’obrir els centres al públic és el Departament d’educació qui reparteix els materials als centres. Ara s’estan recopilant a un magatzem centralitzat al Departament entre el 13 i el 15 de maig es repartiran. 2 tipus de mascaretes i mampares facials. Les FPP2 les usaran les persones que faran l’atenció directa.

5. Hi ha previsió de prendre temperatura durant la matrícula presencial?
No, perquè la temperatura no discrimina els portadors sense símptomes. S’han de seguir les mesures de distanciament i higiene.

6. Es demana si es té previst facilitar EPIs pels usuaris.
No està previst. No hi ha cap instrucció que faci obligatori l’ús d’EPIs per part dels usuaris.

7. Els office per fer descans es poden fer servir?
No, perquè el fet de compartir espai comportaria netejar-ho tot cada vegada. Els espais comuns de moment no es poden fer servir.

8. La senyalització i cartelleria es facilitarà als centres?
No ho saben. Les cintes sí les reparteix el Departament.
La part social demana que es prengui nota.

9. Respecte obertura dels centres en fase 0 (consulta feta per mail)
Alguna direcció pregunta si no estan infringint el BOE del 9 de maig, a l’haver d’obrir els centres a partir del dia 13. En aquest es determina que els centres s’obriran per desinfecció i tràmits en la fase 1. Però nosaltres estem en fase 0. Com les direccions són responsables últims, pregunten sota quins principis legals estan cobertes per obrir centres en fase 0.
Resposta: Us informem que el Real Decreto 465/2020, de 17 de març, que modifica el RD 463/2020, de 14 de març permet continuar els procediments que estiguin motivats, que seria a on s’inclou el cas de la preinscripció.

Cuatro. Se modifica el apartado 4 y se añaden dos nuevos apartados 5 y 6 a la disposición adicional tercera, con la redacción siguiente: «4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.» «5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.» «6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial (…)”

Aquesta aprovació l’ha fet el departament a la resolució de preinscripció que ha sortit publicada avui la seva modificació. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf

10. La gent que està de baixa i ha de passar per inspecció mèdica què han de fer?
Si estan de baixa, ja tenen les dades, faran un encreuament amb els formularis. És millor si contesten el formulari.

11. Es demana que es tingui en compte les persones que tenen dificultats de conciliació familiar a l’hora de seleccionar les persones que s’incorporen als centres.
Moltes treballadores no poden deixar els dependents sols si no hi ha escola. Al decret de l’alcaldia del 24 d’abril sobre mesures de prevenció en l’article 10 parla de flexibilitat per motius de conciliació familiar.
Responen que per la preinscripció no és un factor que pugui eximir d’anar a treballar. I es pressuposa que les direccions ho tindran en compte.
La CGT reclamem i insistirem que es tingui en compte la conciliació familiar en els plans de restabliment aquesta situació per la reincorporació a l’activitat presencial mentre l’activitat lectiva no estigui restablerta.

12. La CGT preguntem com s’obrirà la Massana atès que els conserges estan externalitzats i l’empresa ha fet un ERTO.
Enlloc diu que hagin de ser conserges les persones que proposi direcció. I a la Massana hi ha tres conserges municipals.