Serveis mínims vaga 9 d’octubre

Serveis mínims abusius amb argumentari masclista, desfasat i contradictori (més sobre els Serveis Mínims)

sm_21_20_55_ensenypubliccatala.pdfORDRE TSF/ /2020, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre.

A més de la persona esmentada:

-* Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): dos docents per cada 4 unitats.

  • Per a l’ensenyament secundari (de 12 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats.
  • Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres.
  • Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles.
  • Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.

La direcció dels centres, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l’article anterior, exclòs el del Comitè de Vaga. Aquests serveis mínims els ha de prestar, preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga.

La direcció dels centres s’han d’assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin una comunicació formal i efectiva de la designació.

L’article 4 diu que Les parts han de donar prou publicitat a la vaga perquè la ciutadania en tingui coneixement.