Uns serveis mínims abusius i sense publicar al DOGC. #VagaEducació

Està convocat tot el personal funcionari i interí del Departament d’Educació i centres educatius de titularitat de la Generalitat i municipal de Catalunya, el personal docent, funcionari i interí, i personal laboral, amb destinació en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el personal laboral (PAS, administratives, conserges, entre d’altres, i PAE, TEEI, TIS, educadores socials, entre d’altres, del Departament d’Educació, i titularitat municipal de Catalunya i el personal docent i labora de llars d’infants i centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya i municipal de Catalunya.

Serveis mínims vagues març 2022, un abús més de l’administració. Els sindicats sotasignats unitàriament considerem que els serveis mínims dictats per l’administració són abusius i no estan justificats. Denunciem les formes de l’administració i el fons dels serveis mínims dictats que dificultaran l’exercici del dret legal a vaga dels treballadors de l’educació de Catalunya durant aquest març de 2022.

A l’acte de conciliació celebrat el dia 9 de març la part social, unitàriament, va demanar que no es dictessin serveis mínims. Hem de denunciar l’actitud del representant del Departament de Treball durant la reunió. El seu paper havia de ser mediar i mantenir, almenys, l’aparença d’imparcialitat. Va quedar clar que l’administració representada pel Departament d’Empresa i Ocupació estava del costat de l’administració representada pel Departament d’Educació.

Tant és així que totes les pretensions del Departament d’Educació van ser ateses i s’han dictat uns serveis mínims per als dies 15, 16, 17, 29 i 30 de març i també per al dia 23 de març consistents en:

 • Una persona de l’equip directiu per cada centre.

A més de la persona esmentada:

 • Per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats o aules.
 • Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres.
 • Per al servei de monitoratge de menjador, per al servei de cuina, per al servei d’acollida, per al servei d’extraescolars i per al servei d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials: 50% de les plantilles dels centres.
 • Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles.
 • Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància.

Volem denunciar, especialment:

 • L’assimilació del servei públic d’educació secundària obligatòria a l’educació infantil i primària: no és el mateix l’alumnat de 3 anys que el de 16 anys.
 • L’increment de serveis mínims educació infantil i primària respecte de la vaga del 8 de març, just una setmana abans del primer dia d’afectació dels presents serveis mínims. No hi ha res que justifiqui aquest canvi de criteri.
 • Els serveis mínims dictats a l’ESO, dels 12 fins els 16 anys, per considerar que aquest alumnat no està en situació d’estar desatès en cas de no assistir al centre.
 • Que aquests serveis mínims són molt superiors als dictats per les vagues educatives anteriors al COVID (maig 2019) i en alguns aspectes fins i tot superiors als dictats en èpoques molt més dures que les actuals de pandèmia (octubre 2020).
 • Que la no diferenciació dels serveis mínims en les Zones Escolars Rurals i la consideració de cada escola de la ZER individualment com a centre porta, de facto, a la conculcació del dret de vaga dels mestres
  d’aquests centres.

Per últim, recordem que els treballadors es poden adherir a tots els dies de vaga, a un o als que consideri, que aquesta voluntat es manifesta anant a treballar o no els diferents dies convocats, sense necessitat d’avisar amb anterioritat ningú i que les direccions han de controlar cada un dels dies qui fa i qui no fa vaga.


ORDRE TSF/ /2022, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els  centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de  Catalunya.

La situació de vaga anunciada pels sindicats indicats al començament d’aquesta Ordre,  que està prevista per als dies 15, 16, 17, 23, 29 i 30 de març de 2019, en els termes que  es formulen en les diferents convocatòries i que afecta tot el personal docent i de serveis,  tant funcionari, interí, laboral fix i temporal dels centres docents que depenen del  Departament d’Educació i del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i de les administracions locals així com del centres docents d’ensenyament privat  concertat de Catalunya, s’entén condicionada al manteniment dels serveis mínims  següents: 

Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les  persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis  o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre. 

A més de la persona esmentada: 

 • Per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per  cada 3 unitats o aules. 
 • Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres. Per al servei de monitoratge de menjador, per al servei de cuina, per al servei d’acollida,  per al servei d’extraescolars i per al servei d’atenció a l’alumnat amb necessitats  educatives especials: 50% de les plantilles dels centres.  
 • Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles. 
 • Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una  persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i  vigilància. 

Aquests serveis mínims els ha de prestar,  preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga. La direcció dels  centres s’han d’assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin  una comunicació formal i efectiva de la designació. 

Les parts han de donar prou publicitat a la vaga perquè la ciutadania en tingui  coneixement.