Signa el manifest contra la reforma low-cost de l’FP

Signa el manifest (cal correu xtec)

Manifest per imprimir A4 A3

Davant la reforma curricular express de la FP prevista a Catalunya per ser aplicada el curs vinent i sorpresivament anunciada pel Departament d’Educació en les darreres setmanes, la comunitat docent i sindical llencem el següent manifest:

1.- No s’ha comptat amb la opinió del professorat per quins són els continguts a reduir o mantenir, ni quines modificacions s’haurien d’incorporar. Dubtem que la premura per implantar aquesta reforma, la manca de transparència en el procés, i l’absència de debat entre els i les responsables del desenvolupament dels currículums d’una banda, i professors i professores amb implicació en el desplegament d’una altra, hagi permès la suficient profunditat d’anàlisi que porti a la impartició dels temaris adequats que requereix el nostre alumnat.

2.- La reducció d’hores lectives suposa una merma de la qualitat de la formació per a l’alumne, ja amb prous carències de coneixements, i escurça cada cop més del seu temps de preparació enfront de la que serà la seva llarga futura vida laboral i personal.

3.- Es produeix un buidat en els continguts específics de cada ofici que fa que l’alumnat arribi a l’empresa amb menys coneixements elementals per desenvolupar la seva carrera, i posa més difícil que es converteixi en un treballador qualificat amb possibilitats de progressar en el seu sector.

4.- L’increment de les hores de pràctiques a empreses planteja problemes en trobar llocs addicionals on poder fer la FCT amb garanties, en poder dur a terme la consecució d’aquestes en els terminis establerts, i propicia l’augment de les tasques burocràtiques i administratives i en dificulta les de control per part del professorat.

5.- La reforma representa una pèrdua de capacitat de maniobra dels instituts per adaptar la distribució de l’horari a la seva realitat social i organitzativa, i amb la pèrdua de les hores de lliure disposició es perd la capacitat d’innovació i de renovació periòdica dels currículums a cada moment. No veiem viable en molts casos la pretesa igualació de continguts curriculars, que l’únic que farà és restar-nos adaptabilitat i encorsetar-nos, i que, en cas d’aplicació, hauria d’anar lligat a converses i renovacions de continguts permanents, consensuats de forma democràtica pels diferents centres.

6.- No es garanteixen que les hores de professorat puguin mantenir-se en un futur, posant en joc l’equivalent en hores acadèmiques suprimides, més d’un 5%, al desnaturalitzar-lo de la feina docent que li és pròpia, per anar-lo substituint en càrrecs d’observador, de comercial, i de visitador casual de les empreses.

7.- Que la gran majoria de les empreses participants en el nou model, no podran assegurar prou tutorització i que l’aprenentatge aconseguit no sigui parcial, específic, i destinat a la consecució urgent de les necessitats de cada companyia. No creiem que l’alumnat aprengui el mateix a l’empresa que a l’escola i, per tant, no poden substituir-se unes hores per les altres.

8.- Continuaran havent disfuncions organitzatives al mantenir dos models educatius en paral·lel. No creiem que l’esforç d’equiparació de condicions hagi de recaure tan sols en la part educativa, i, que en cas d’aplicació de la reforma, la part empresarial hauria d’equiparar les pràctiques duals i les de formació en centre de treball, posant de la seva part una remuneració per a les FCT i assegurant que l’alumnat en pràctiques no es converteix en mà d’obra barata.

9.- Percebem amb l’experiència que tenim amb dual, per la priorització que en fa la Generalitat de Catalunya per fomentar-la, i els processos selectius de les empreses, que aplicar els canvis de la resolució portarà també a que es produeixi una separació entre l’alumnat que opti per una modalitat i una altra, que el segregui en estudiants de primera i de segona classe, i que, per tant, es renunciï a la funció d’equiparació que hauria de fer l’escola pública.

10.- Finalment, i després de tots els punts anteriors, considerem que aquesta reforma no va encaminada en millorar el sistema de formació reglada, sinó tan sols a fomentar i facilitar la transició encoberta de la formació professional ordinària tradicional cap al model dual, plantejant ja, aquesta, altres problemàtiques que caldria abordar.
Volem deixar clar que tot això s’està fent tenint com a referència l’alternança dual, sobre la que no s’ha fet cap valoració de l’experiència portada a terme fins el moment, i no entenem perquè s’està intensificant la promoció d’un model que no té cap tipus de control ni avaluació rigorosa ni científica.

Cartell Concentració Mesa 11 de juny (PDF)

cartell_mesa_1106.jpg

Cartell Assemblea 6J – PDF

assemblea_fp_6j.jpg

Cartell en PDF
photo6006073965010858194.jpg

photo6001474828130955529.jpg

Signa el manifest (cal correu xtec)