Documents d’organització i gestió del centre 2019-2020

resolucio_doigc_19_20.pdfResolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2019-2020

Cerca o fes-te el teu llibre a l’XTEC. A baix de tot tens tots els PDFs.

Principals novetats dels documents per a l’organització i la gestió dels centres del curs 2019-2020

Cultura digital del centre

S’ha canviat el nom del document, que abans es deia “Tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement”, fet que comporta una visió adaptada a la seva rellevància.

Documents de gestió del centre

S’inclouen les orientacions del contingut del projecte educatiu del centre (PEC), en què s’afegeix el projecte lingüístic. Es concreten els documents que han d’estar publicats al web del centre i els que són de la comunitat educativa però que no s’han de fer públics perquè poden contenir dades sensibles.

Objectius prioritaris del sistema educatiu

Es concreten els objectius prioritaris del sistema educatiu amb el desplegament estratègic.

Participació de la comunitat educativa

S’inclou la coeducació en tots els processos educatius i el foment de la igualtat de gènere, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de la UNESCO.

Cicles esportius LOGSE i LOE

Els centres que ho considerin oportú poden fer crèdits o mòduls en llengua estrangera, si això significa millorar la capacitació professional dels alumnes.

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària

Es posa en marxa un pla per ajudar els centres educatius a potenciar i visualitzar la igualtat de gènere i la coeducació. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO

S’incorpora l’avaluació de la llengua oral a les proves de competències bàsiques de quart d’ESO. Es concreten els àmbits transversals. S’inclouen orientacions referides a les activitats d’aprenentatge fora de l’horari lectiu (deures).

Cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Es crea la doble titulació de batxillerat i cicle formatiu de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny; s’especifica el procediment per a l’exempció de mòduls formatius determinats i de la Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) per la correspondència amb l’experiència laboral, i s’introdueix l’avaluació compartida dels alumnes que participen en un conveni de col·laboració.

Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació

Document nou en què es concreta el desenvolupament i l’aplicació dels itineraris formatius específics (IFE).

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS d’Arts del Circ i CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral

S’incorpora el nou títol de CFGS en Tècniques de Direcció Coral.

Ensenyaments de les escoles de música i dansa autoritzades

Es tracta d’un nou document que recull les necessitats organitzatives de les escoles de música i les escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació.

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació

Es concreta l’autonomia organitzativa per assignar funcions i responsables de coordinació d’acord amb els criteris recollits a les normes d’organització i funcionament i al projecte del centre; s’incorporen els estudis d’itineraris específics (IFE); s’especifiquen instruccions per als instituts escola, i s’adapta l’escala per grups als cicles formatius.

Personal docent

Es concreten les funcions i tasques dels professors de suport intensiu a l’audició i el llenguatge (SIAL).

Directrius per a l’organització i gestió dels serveis educatius

S’actualitza el document i es fa més accessible: s’hi afegeixen les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius amb informació relativa al serveis educatius CREDA.

Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques

S’especifiquen els objectius de la formació, i els factors clau derivats; s’inclou la formació en relació amb els professors dels centres de formació d’adults i del personal dels serveis educatius, gestionats des dels plans de formació de zona, i
s’afegeix un nou apartat explicatiu de la formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques.

Protecció de dades

S’hi concreten les recomanacions de com els centres educatius han d’aplicar les polítiques de protecció de dades: publicació de llistes, ús d’imatges, videovigilància, tractament de les dades, etc.

Transparència i accés a la informació pública

Nou document en què es detalla la informació que han de tenir publicada els centres educatius del Departament en matèria de publicitat activa, i com els centres han de gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública que rebin.

 

>>Tornar al cercador
 


Projecte educatiu de centre

Currículum

Organització del centre

Gestió del centre

Avaluació del centre .pdf

Cicles de formació professional. Curs per a
l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior .pdf

Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius .pdf

Actuacions del centre en diversos supòsits .pdf

Convivència i clima escolar .pdf

Cicles esportius LOGSE i LOE .pdf

Organització de les llars d’infants .pdf

Aspectes específics amb relació als alumnes dels centres de formació d’adults .pdf

Cultura digital del centre .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària .pdf

Organització del temps escolar.pdf

Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal .pdf

Documents de gestió del centre .pdf 

Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat .pdf

Òrgans unipersonals de direcció i de coordinació  .pdf

Formació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques .pdf

El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic .pdf

Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO .pdf

Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa .pdf

Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa .pdf

Innovació pedagògica .pdf

Currículum del primer cicle de l’educació infantil .pdf

Personal docent .pdf

Gestió del personal de les llars d’infants .pdf

Objectius prioritaris del sistema educatiu  .pdf

Currículum dels ensenyaments d’idiomes .pdf

Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER .pdf

Gestió del personal docent  .pdf

Participació de la comunitat educativa .pdf

Ensenyaments artístics superiors .pdf

 

Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes .pdf

 

Ensenyament de la religió .pdf

 

Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament .pdf

 

Ensenyaments  de dansa de grau professional .pdf

 

Prevenció de riscos laborals.pdf

 

Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades .pdf

 

Protecció de dades personals .pdf

 

Ensenyaments  de música de grau professional .pdf

 

Recollida i tractament de dades a efectes estadístics .pdf

 

Ensenyaments en els centres de formació d’adults .pdf

 

Salut escolar en els centres educatius .pdf

 

Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars  .pdf

 

Situacions específiques dels alumnes .pdf

 

Formació professional en alternança (dual i simple).pdf

 

Transparència i accés a la informació pública .pdf

 

Itineraris formatius específics: desenvolupament i aplicació .pdf

 

Ús social dels centres .pdf

 

L’educació bàsica als centres d’educació especial .pdf

  
 

Programacions i recursos didàctics .pdf

  
 

Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació .pdf

  
 

Servei d’assessorament i servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges a la formació professional .pdf

  
 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música .pdf

  
 

Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa .pdf

  
 

Títols propis: CFGM d’Animació en Circ, CFGS en Arts del Circ, CFGS en Tècniques d’Actuació Teatral i CFGS en Tècniques de Direcció Coral .pdf

  
    

 

Data d’actualització: 21 de juny de 2019