Suport de la Mesa d’Adults a l CFA de Girona

La Mesa d’Educació de les Persones Adultes de Catalunya dóna suport a les demandes de l’alumnat i professorat del Centre de Formació de Persones Adultes Girona.

El Departament d’Educació es nega a revisar l’oferta educativa autoritzant nous grups dels ensenyaments inicials i a ampliar la plantilla del CFA Girona per aplicar l’oferta autoritzada, reconeixent que hi ha hagut una errada administrativa per part dels SSTT i no compleix els compromisos adquirits amb el centre el mes de juny de revisió d’oferta.

No podem acceptar de cap de les maneres que, a hores d’ara, el Departament es negui a fer efectiva l’autorització d’aquest curs al•legant tan sols un problema de dates, que ja coneixia abans de l’estiu, i ignorant que:

– L’Escola d’Adults de Girona des de fa més de 30 anys treballa amb un model d’escola oberta a la ciutat – cursos als barris, cursos des d’ensenyaments inicials a la preparació de proves d’accés, horaris flexibles de matí a vespre, col•laboracions amb entitats, treball comunitari … -, com a servei públic de qualitat i al servei dels treballadors i treballadores que desitgen millorar la seva situació professional i personal a través de l’educació.

– L’oferta de cursos que ha anat dissenyant l’escola d’adults de Girona al llarg d’aquests anys ha permès a moltes persones l’oportunitat d’integrar-se al sistema educatiu, completar i finalitzar els seus estudis inacabats, integrar-se a la societat amb l’aprenentatge de les noves tecnologies i idiomes, acostar la llengua catalana a l’entorn proper de les persones nouvingudes, fer-ho compatible amb els horaris laborals, … i, en moltes ocasions, ha promogut cursos que el Departament de Benestar Social abans i el Departament d’Educació ara no inclouen a l’oferta general, retallant d’aquesta manera l’extensió del servei públic enfront a l’oferta privada.

– Es va presentar per part del CFA Girona i consensuada amb l’Ajuntament de Girona una oferta ampliada el mes de maig-juny per al curs 2007-08 – cursos que amplien continuïtat del nivell adquirit (català, idiomes, informàtica, …) i cursos en els barris de la ciutat -, i no va ser acceptada pels Serveis Territorials (SSTT) de Girona sense donar cap mena d’argument. Més tard, es reconeix que hi ha hagut errades però no es volen resoldre.

– El CFA Girona inicia el curs amb una reducció de 2 hores lectives per professor, fruit de l’aplicació de l’acord signat pel Departament d’Educació i els sindicats d’ensenyament, fet que significa un total de 45 hores dedicades a tutories; aquesta reducció d’hores lectives havia d’anar acompanyada d’una ampliació de la plantilla de professorat, fet que només s’ha complert en part (1 mestre de francès); faltaria completar a jornada completa el 0,5 mestre que té el centre per fer efectiva l’oferta autoritzada. Tampoc hi ha l’augment d’1 professor de secundària de l’àmbit de ciències sol•licitat pel centre – és el centre públic que més grups té autoritzats de proves d’accés de tot Catalunya – per l’ampliació de grups a l’oferta educativa i poder atendre els diversos grups que s’han inscrit.

– A Girona només es compta amb un sol centre i, per tant, no hi ha cap raó per “acusar” el centre pel nombre de professorat amb què compta.

– El Director dels SSTT afirma, el dijous, 4 d’octubre, a l’equip directiu que no té prou professorat per destinar-ne al centre, ja que són prioritaris altres ensenyaments.
Aquests tipus d’actuacions del Departament ens reafirma en el convenciment que la seva política no està orientada en el sentit de l’aplicació dels acords signats el maig de 2006 en els quals es comprometia a donar un impuls substancial a l’ensenyament públic de persones adultes. Tan sols aquesta manca de voluntat pot explicar el fet d’impedir, a Sant Boi o a Girona, el creixement de l’oferta dels CFPA en contra de les demandes de l’alumnat, professorat i ajuntaments, o que es permeti que hi hagi llistes d’espera sense cercar les solucions per atendre-les.

Demanem:

– que el Departament d’Educació garanteixi que les persones inscrites a les escoles d’adults que s’interessen per una formació inicial, bàsica i general puguin obtenir una plaça pública amb el professorat i l’espai suficients.

– que el Departament d’Educació articuli els mecanismes per la revisió de l’oferta educativa del CFA Girona – nombre de grups i nombre de persones inscrites – que tot centre i aula té el dret d’exigir, tal com es va pactar amb els sindicats d’ensenyament i la direcció General de Formació d’adults en el marc de la Comissió de seguiment de l’Acord de les condicions laborals que es desprenen del Pla d’acolliment de l’educació de persones adultes al Departament d’Educació, per tal que s’autoritzin els nous grups que des dels SSTT es van comprometre a incloure, i es faciliti la plantilla que s’ajusti a l’oferta educativa aprovada i ampliada.

Barcelona, 5 d’octubre de 2007

MESA D’EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES DE CATALUNYA