Taules de retribució del personal docent

Estan congelades i són idèntiques a les de 2014 en aplicació del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.