TEEI: Jornada i horari de treball del personal tècnic especialista en educació infantil 

Jornada

La jornada ordinària del personal tècnic especialista en educació infantil és de 37 hores i 30 minuts setmanals i s’ha de desenvolupar entre les 8h i les 18h, amb la distribució següent:

 • Atenció directa a l’alumnat: 25 hores 
 • Participació en les activitats no lectives del centre: 5 hores (reunions de cicle, nivell i claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials, etc.)
 • Col·laboració en l’acollida dels alumnes a l’inici i a la finalització de la jornada escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals en el temps de migdia: 5 hores
 • Preparació de material i participació en activitats de formació externa: 2 hores i 30 minuts, que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. 

El pla de treball dels tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general anual dels centres. 

Funcions a i3

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques.

Corresponen al personal tècnic especialista en educació infantil les funcions de:

 • Participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, és a dir, organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions.
 • Col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes.
 • Dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la mestra tutora.
 • Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants.
 • Participar en processos d’observació dels infants.
 • S’han de garantir les reunions de cicle, nivell i claustres.

Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Funcions a escola rural

El tècnic o tècnica especialista en educació infantil pot desenvolupar les funcions de col·laboració amb els mestres tutors en les escoles rurals on s’implanti el primer cicle de l’educació infantil

Quan l’organització de l’etapa d’educació infantil ho requereixi, en funció del nombre d’infants del primer i del segon cicle, el tècnic o tècnica especialista en educació infantil pot assumir la funció de tutor o tutora del grup del primer cicle en les escoles rurals.

En aquest cas, se suma a les funcions que s’estableixen per a la categoria professional, la següent:

 • Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants i proporcionar-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
 • Comunicació de forma habitual amb les famílies intercanviant informacions sobre el desenvolupament dels infants.
 • Realització de reunions periòdiques per explicar a les famílies i fer-les partícips del projecte d’escola, i del dia a dia al centre.
 • Elaboració dels informes prescriptius.

S’ha de garantir la participació del personal tècnic especialista en educació infantil en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents (cicle, nivell i claustre). Així mateix, també ha de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Enllaços d’interès

DOIGC_Organitzacio.pdf

VI Conveni Personal Laboral, PAE

ORGANITZACIÓ PERSONAL PAS

Normativa Escoles ZER