Temari General A2 (Bressol)

Us fem arribar el temari general administratiu definitiu que ha sortit publicat recentment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunta 7636-6.6.2018. Aquest temari serà el vigent per la propera convocatòria d’oposicions d’educadores i educadors d’escola bressol i representa el 20% del temari total, el 80% restant és el que fa referència a la part específica, en el qual l’administració encara està treballant.

També hem buscat temaris d’oposicions d’escola bressol i hem trobat aquests: 
-Educadoror/a de Llar Bressol de la Generalitat de Catalunya. Temari de la part general i test. Ed MAD. (Atenció! referit a personal laboral.) (28,5€)
-Temari part específica. Ed. MAD (36€)
-Test part específica i supòsits pràctics. Ed. MAD (28,5€)
(nota: A les biblioteques hi és, però a BCN hi ha qua. Es pot demanar a biblioteques externes pel cost d’1€ o 2€)
Us mantindrem informats de les novetats que surtin al respecte.
TEMARI GENERAL

GRUP A2 (13 temes) 
1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals. 
2. El Govern: funcions, potestats i composició. La relació del Govern amb les Corts Generals. 
3. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
4. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
5. Les fonts del Dret Públic. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització. La delegació legislativa en favor del Govern. Els Decrets
-Llei. El reglament. 
6. Organització territorial de l’Estat: L’Administració Pública a l’Ordenament jurídics espanyol. 
Tipologia d’Administracions Públiques.
7. L’Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. El règim local a l’Estatut
8. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
9. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona.
L’organització política i l’organització executiva. Els Districtes i els Sectors. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques. Altres tipus d’entitats públiques per a la gestió dels serveis públics. 
10. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes: executi. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius. 
11. Hisendes locals. Els ingressos públics. Els pressupostos locals. 
12. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari. La provisió dels llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal. 
13. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.