Cobrament del mes de juliol: modificació

El Consorci ha enviat als centres les instruccions pel cobrament del Juliol del personal interí substitut. 

La modificació és que aquest curs no caldrà presentar justificant de la matrícula a la formació, per tal que el personal interí cobri el mes de juliol.

Reproduim a continuació l’email enviat per RRHH als centres: 

    La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, del Departament d’Ensenyament, ha signat una resolució (de 5 de juny de 2018) en la que es modifica l’apartat 2 de la Resolució de 7 de juliol de 2017, pel que fa al requisit de presentar la documentació acreditativa de la inscripció a l’activitat formativa, amb la finalitat de formalitzar un nomenament pel mes de juliol.

A les persones interines que, al llarg del curs 2017/2018, han treballat sis o més mesos, fins a 30 de juny de 2018, que no tenen nomenament durant juliol i agost i que han treballat al menys un dia en abril, maig o juny de 2018, se’ls farà un nomenament pel mes de juliol.
Aquest curs no caldrà presentar justificant de la matrícula a la formació, per tal que el personal interí cobri el mes de juliol.
Caldrà presentar la documentació acreditativa d’haver fet la formació abans del 31 de desembre de 2018.
La formació a la que aquest personal està obligat a participar son les activitats que formen part del Pla de formació permanent del Departament o en les activitats reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012.
Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.
Per tant, els cursos de formació que tenen validesa son:
Les activitats del Pla de formació permanent del departament d’Ensenyament.
Les organitzades pels ICEs de totes les universitats catalanes.
Les organitzades per les universitats i les seves fundacions de formació continua en les seves ofertes d’estiu.
LListat d’institucions

En el cas de les persones que a 30 de juny de 2018 estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment o percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal continuaran en aquesta situació i, per tant, no podran tenir nomenament durant el mes de juliol. A les persones que durant el mes de juliol finalitzin alguna d’aquestes situacions se’ls generà el nomenament pels dies del mes de juliol que no han tingut incidència.
Atenció: a sortit una sentència que podria afectar algunes persones interines.