URGENT per escoles d’adults! Oferta educativa 08-09

URGENT!!
OFERTA EDUCATIVA CURS 08-09

La definició de l’oferta educativa del proper curs s’està accelerant. A Barcelona Ciutat el dijous van enviar ja la graella d’oferta admesa, deixant només fins dimecres 28 per presentar al•legacions. Ells volen que amb les preses es doni per bona la seva proposta i després puguin justificar-se en que es va acceptar en el seu moment. Per això és molt urgent una resposta abans de dimecres. Els criteris discutits a la reunió de mesa són:

1.- Presentar com a oferta necessària si no es recullen al menys les següents situacions:

a) la reducció de l’oferta o de grups que ara s’està donant i hi ha alumnat (estem veient que sembla que ho fan respecte de grups de castellà o català d’immigrants);

b) oferta d’un nivell i que no es preveu que el proper curs la continuïtat (per exemple anglès inicial passa a anglès de competències, etc.).

c) grups que s’haurien de preveure perquè aquest curs s’han quedat curts i hi ha llistes d’espera que no s’han pogut atendre.

Aquestes situacions haurien de constar com a necessitats de plantilla.

2.- Constatar que, encara més que el darrer curs que es va voler tancar l’oferta el mes de maig, s’ha de dir que és impossible hores d’ara tancar l’oferta i que necessàriament aquesta s’ha de reajustar en funció de la demanda real a principis de setembre. Només d’aquesta manera es poden optimitzar els recursos públics i respectar el dret a l’educació de les persones adultes. En conseqüència aquesta oferta ha de tenir el caràcter d’una previsió de treball.

3.- Cal reconèixer un grau de flexibilitat al llarg del curs, amb la matrícula viva o amb reajustaments que responguin a les noves necessitats, seguint les tradicions de les nostres escoles de persones adultes.

4- Cal negociar de nou l’oferta, per poder incorporar, si cal ,algun grup de “ cultura general” o “pre-GES”, ja que si el proper curs si es modifica el currículum de GES, hi haurà un buit entre l’etapa instrumental i la secundària, que deixarà fora alguns alumnes actuals.

5.- Així mateix hi ha dos elements que cal incorporar en les previsions de matriculació pel proper curs:

5.1. Que es compleixin les acreditacions compromeses ( català i informàtica i en estudi castellà i anglès) perquè una part de la demanda queda limitada pel fet que no hi ha reconeixement dels estudis adquirits.

5.2. Que es compleixi la campanya institucional de promoció de l’educació de persones adultes compromesa en els acords de maig del 2006, la qual cosa impulsarà positiva i seriosament la demanda.

Si us plau cada resposta envieu-nos còpia al correu de la Mesa. Mesa.adults@gmail.com

Mesa de l’Educació Pública de Persones Adultes