Ús obligatori de les mascaretes en els centres educatius [Nota informativa]

El Departament publica una nota informativa per aclarir quin és el marc jurídic sobre l’ús de la mascareta en els centres educatius i quines actuacions s’han de portar a terme si no s’usa sense una causa justificada.

Mitjançant aquesta nota informativa s’aclareix quin és el marc jurídic sobre l’ús de la  mascareta en els centres educatius i quines actuacions s’han de portar a terme si no s’usa sense una causa justificada. 

1. Obligatorietat de l’ús de la mascareta en els centres educatius 

Tots els alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en  aquests centres, tenen l’obligació de portar mascareta i de complir amb la resta de mesures  de seguretat que han previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb la normativa aplicable i les instruccions del Departament de Salut. 

Aquesta obligació deriva de les normes i actes administratius següents: 

– Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per  l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi  sanitària provocada per la covid-19 (publicat en el DOGC núm. 8195, de 6.8.2020, i  convalidat pel Ple del Parlament de Catalunya en data 9.9.2020; article 5.1.a i e). 

– Decret 63/2020, de 18 de juny, del president de la Generalitat de Catalunya, de la nova  governança de l’emergència sanitària provocada per la covid-19 i inici de l’etapa de la  represa al territori de Catalunya (publicat en el DOGC núm. 8158, de 19.6.2020; article  5). 

– Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús  de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19  (publicada en el DOGC núm. 8173, de 9.7.2020), en què es disposa: l’obligatorietat  d’usar-la a partir dels sis anys en endavant; que correspon als ajuntaments i a  l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències  respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en  aquesta Resolució sobre l’ús de la mascareta, i que l’incompliment de les mesures  recollides en aquesta Resolució serà objecte de règim sancionador d’acord amb la  legislació sectorial aplicable. 

– Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia,  en el qual es concreten, de forma detallada, totes les situacions i activitats en les quals  és obligatori el seu ús. Cal tenir compte que totes les mesures a què s’hi fa referència  es poden modificar i s’han d’anar adaptant si canvia el context epidemiològic. 

– Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen  les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la  pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya (publicada al DOGC núm. 8499, de  10.9.2021). 

2. Excepcions sobre l’ús de la mascareta 

D’acord amb el marc jurídic exposat s’han establert determinades excepcions amb relació a  l’ús obligatori de la mascareta.  

En aquest sentit, la Resolució SLT/2751/2021, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen i  es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic  de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya disposa, a l’apartat 6.b de la part  dispositiva el següent: 

“6. Ús de la mascareta 

b) L’obligació de l’ús de mascareta prevista a la lletra a) no és exigible en els supòsits  establerts a l’article 6.2 de Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció,  contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19,  modificada pel Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny.” 

Al seu torn, el Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021,  de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la  crisi sanitària ocasionada per la covid-19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de  mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de la covid-19 en els àmbits de  transports i habitatge, disposa en l’article primer el següent: 

“Article primer. Modificació de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de  prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. 

La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per  fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, es modifica en els termes següents: 

U. L’article 6 queda redactat de la manera següent: 

‘Article 6. Ús obligatori de mascaretes. 

2. L’obligació continguda en el paràgraf anterior no s’exigeix en els casos següents: 

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui  agreujar per l’ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència,  no disposin d’autonomia per treure’s la mascareta, o presentin alteracions de conducta que  facin inviable el seu ús.’ (…)”. 

3. Actuacions per portar a terme davant d’alumnes que no porten mascareta,  tret que es trobin en alguna de les excepcions esmentades, i volen accedir i  romandre en els centres educatius 

Com s’ha exposat, l’ús de la mascareta és obligatori per als alumnes de 6 anys en endavant, tret que concorri alguna de les excepcions esmentades, cas en què caldrà acreditar l’excepció de què es tracti. 

Ara bé, si els alumnes estan obligats a portar mascareta, tant si es tracta d’alumnes  d’ensenyaments obligatoris com d’alumnes d’ensenyaments no obligatoris, les direccions  dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries per tal de preservar tant el dret a l’educació de l’alumnat (article 27 de la Constitució) com el dret a la  salut de la resta de la comunitat escolar. 

En tot cas, les direccions dels centres educatius han d’informar la direcció dels serveis  territorials dels incompliments relatius a l’obligació de portar mascareta, per tal que pugui  sol·licitar l’elaboració d’un informe a la Inspecció educativa, i es comuniqui a les autoritats  sanitàries, concretament a la persona titular de la Subdirecció Regional de la Secretaria de  Salut Pública, en l’àmbit territorial respectiu. Tot això tenint en consideració que correspon a  l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de les seves competències, les  funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes sobre l’ús de la  mascareta i que aquest incompliment pot ser objecte de règim sancionador, d’acord amb la  legislació sectorial aplicable, el qual s’ha establert al Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel  qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de  prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19, en  concret, a l’article 5.1.a, que qualifica aquest incompliment com a infracció lleu. 

La secretària general