VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual

Conveni col·lectiuRESOLUCIÓ TSF/484/2017, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per a l’any 2017 (codi de conveni núm. 79001195011996).

Vist el text del VIIè Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per l’any 2017, subscrit, en data 30 de novembre de 2016, per la part empresarial pels representants l’Agrupació Catalana de Centres per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACCP), i per la part social pels representants de la Federació d’empleats i empleades de serveis públics de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FeSP-UGT) i per la Federació d’Educació de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (FE-CONC), i d’acord amb el que disposen l’article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors; l’article 2.1) del Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’article 6 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.