Acord d’adhesió bressols municipalitzades

DOC PDF

A destacar:
3. …El present acord no confereix a aquest personal la condició de funcionari de carrera ni la de personal laboral fix
Les places del personal indefinit subrogat seran objecte d’oferta pública,… En cas que el personal no superés el procés selectiu corresponent es donarien els requisits per a procedir a l’extinció de la relació contractual.

4.2. …Al curs 19/20 els llocs de direcció de les escoles municipalitzades s’incorporaràn a la convocatòria periòdica que fa l’IMEB per a la provisió de direccions d’escoles bressol. Atès que … el personal subroat que vulgui continuar exercint provisinalment les funcions de direcció s’haurà de presentar a la borsa  de treball de direccions interines.

4.3. El temps treballat meritarà a efectes de trieni, premi d’antiguitat i experiència professional a partir de la data de la subrogació.

4.11 …les places de les escoles municipalitzades s’incorporaran al concurs de trasllats anual a partir del curs 19/20…