Accés a la borsa de les persones seleccionades i no seleccionades en el procés selectiu d’oposicions

Les persones que han superat la fase d’oposició en el procediment selectiu d’accés als cossos docents, tant les seleccionades com les no seleccionades, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, s’hi incorporen automàticament.

Les persones que han estat seleccionades mitjançant la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, han de presentar la documentació segons el que estableix la Resolució esmentada i dins del termini del 18 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020.

En el cas que aquestes persones no tinguin serveis prestats, el número de barem que se’ls assigna a la borsa és el comprès entre el 45.070 i el 50.000.

Els serveis territorials corresponents es posaran en contacte amb les persones interessades per tal que manifestin les seves preferències a la borsa.

Així mateix, les persones aprovades, seleccionades i no seleccionades, que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent, si tenen un número de barem inferior a 45.070, mantenen el número que tinguin assignat, i si és superior a 50.000, es col·loquen en la franja del 45.070 al 50.000.

Consulta del número d’ordre i dades de la borsa

La consulta es pot fer a partir del 17 de desembre de 2019.
Accès a la consulta.

Termini i documents que han de presentar les persones que han estat seleccionades

Les persones que han estat seleccionades mitjançant la Resolució EDU/3473/2019, de 12 de desembre, han de presentar la documentació segons el que estableix la Resolució esmentada i dins del termini del 18 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020.

Termini i documents que han de presentar les persones aprovades que no han estat seleccionades

Les persones que no han estat seleccionades en el procediment per a l’accés al cos docent corresponent i que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent, poden presentar, del 18 de desembre de 2019 al 10 de gener de 2020, ambdós inclosos, als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona, o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona, els documents següents:

1. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o certificat acadèmic original o, fotocòpia compulsada acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.

2. Fotocòpia compulsada que acrediti tenir el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes.

Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que tenen algun dels requisits següents:

 • Haver obtingut el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Haver impartit docència a l’ESO, batxillerat o ensenyaments de formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l’1 d’octubre de 2009.
 • Haver obtingut el títol de Màster de psicopedagogia (PSI), sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l’especialitat d’orientació educativa.
 • Haver obtingut un dels títols següents, abans de l’1 d’octubre de 2009:
  • Mestre o Mestra
  • Diplomatura de Professor d’Educació General Bàsica
  • Mestre o Mestra d’Ensenyament Primari
  • Llicenciatura de Pedagogia o equivalent:
  • Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l’Educació: secció Pedagogia, totes les especialitats de la secció Ciències de l’Educació
  • Llicenciatura en Filosofia i Lletres: divisió Filosofia i Ciències de l’Educació i secció Ciències de l’Educació
  • Llicenciatura de Psicopedagogia
  • Llicenciatura de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (itinerari educació)
  • Títol superior de Música (especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General)
  • Títol superior de Música (especialitat de Pedagogia de qualsevol instrument)
  • Títol superior de Música (especialitat de Pedagogia del Cant)
  • Títol superior de Música (especialitat de Pedagogia del Llenguatge i l’Educació Musical)
  • Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa)
  • Llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant un certificat emès per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
  • Llicenciatura en Psicologia de l’Educació
  • Llicenciatura en Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa
  • Llicenciatura en Psicologia Evolutiva i de l’Educació
  • 180 crèdits de Pedagogia i Psicopedagogia (certificat emès per la universitat)

Les persones que tinguin una titulació equivalent a l’efecte de docència han d’acreditar la formació pedagògica i didàctica, d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

Estan exemptes d’aquest requisit les persones que, abans de l’1 de setembre de 2014, han impartit docència a l’ESO, batxillerat o ensenyaments de formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.

3. En el cas de no tenir nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

4. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

A256.pdf5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per exercir les funcions públiques.

A225.pdf6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. La declaració conté una autorització expressa perquè l’Administració pugui comprovar la veracitat de la declaració.

Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d’inscripció, no s’ha de presentar cap document específic.

Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.

Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de tràfic d’essers humans.