Acreditació de la competència digital docent. Modalitats i procediments [Resolució]

RESOLUCIÓ, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent

Aquesta resolució:

 • estableix les modalitats i procediments per acreditar els nivells de la  competència digital docent i el reconeixement de l’acreditació a nivell estatal. 
 • determina el document acreditatiu de la competència digital docent. 
 • estableix la relació entre l’acreditació de la competència digital docent i els títols oficials  que habiliten per a la professió docent. 

Modalitats i procediment per a l’acreditació dels nivells de la  competència digital docent

La competència digital docent es pot acreditar mitjançant les modalitats següents:  ∙ Titulacions oficials que habilitin per a la professió docent 

 • Certificació de la formació  
 • Superació d’una prova específica d’acreditació 
 • Avaluació a través de l’observació de la pràctica professional 
 • Anàlisi i validació d’evidències 

El Departament d’Educació convocarà, quan escaigui, les proves específiques d’acreditació  i l’avaluació a través de l’observació de la pràctica professional. 

L’acreditació de la competència digital docent obtinguda a Catalunya té reconeixement a tot l’Estat.

Dos procediments per obtenir el document acreditatiu  dels nivells de competència digital docent: 

a) Emissió del document d’acreditació del nivell de la competència digital docent d’ofici  per part del Departament d’Educació, sempre que consti la informació als registres  del Departament d’Educació, per al professorat dels centres públics del Departament  d’Educació i de centres privats sostinguts amb fons públics.  

b) Sol·licitud d’expedició del document d’acreditació del nivell de la competència digital  docent, a petició de la persona interessada. 

Acreditació d’ofici. El Departament d’Educació acreditarà el nivell de competència digital docent d’ofici al  professorat dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, del qual el  Departament d’Educació tingui la informació, en els casos següents:

NivellAcreditació d’ofici
A1 Es podrà acreditar el nivell A1 a través d’un dels procediments següents: 
∙ Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel  Departament d’Educació, de nivell A1 d’un mínim de 40 hores, inclosa la  formació interna de centre (FIC) de 40 hores en relació amb l’estratègia  digital de centre. 
∙ Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel  Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 40  hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024.
A2 Es podrà acreditar el nivell A2 a través d’un dels procediments següents: 
∙ Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel  Departament d’Educació, de nivell A2 d’un mínim de 50 hores. 
∙ Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel  Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 50  hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024. 
∙ Títols oficials que habilitin per a la professió docent (annex III).
B1 Es podrà acreditar el nivell B1 a través d’un dels procediments següents: 
∙ Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel  Departament d’Educació, de nivell B1 d’un mínim de 60 hores, que  inclogui evidències d’implementació. 
∙ Professorat que ha realitzat un projecte eTwinning avaluat amb segell de  qualitat i puntuació mínima de 18 punts a partir de 2020.
∙ Certificació de formador d’activitats formatives organitzades pel  Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un  mínim 30 hores lectives i amb avaluació positiva dels participants a partir  del curs 2016-2017.
B2 Es podrà acreditar el nivell B2 a través d’un dels procediments següents: 
∙ Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel  Departament d’Educació, de nivell B2 d’un mínim de 70 hores, que  inclogui evidències d’implementació 
∙ Certificació d’innovació per participació durant 3 cursos en els programes  d’innovació educativa del Departament d’Educació “Mòbils.edu” o  “Tecnologies digitals per a l’aprenentatge”. 
∙ Acreditació del perfil professional en competència digital docent segons  Resolució ENS/1128/2016 
∙ Certificació de formador d’activitats organitzades pel Departament  d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 50 hores i  amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016-2017. 
∙ Haver exercit la docència un mínim de dos cursos a l’lnstitut Obert de  Catalunya (IOC) com a professor titular del centre.
C1 Es podrà acreditar el nivell C1 a través d’un dels procediments següents: 
∙ Haver estat formador d’activitats organitzades pel Departament  d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 70 hores lectives i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016- 2017 
∙ Haver exercit com a coordinador o coordinadora digital de centre (o  equivalent) amb nomenament durant dos cursos escolars en els centres  públics, la titularitat dels quals sigui del Departament d’Educació. 
∙ Haver exercit com a assessor o assessora digital o gestor o gestora TIC  amb un nomenament durant dos cursos escolars. 
∙ Haver exercit un mínim d’un curs escolar com a mentor o mentora  digital. 

També es podrà sol·licitar l’acreditació de la competència digital docent, a petició de  la persona interessada, en els casos següents:

a) Per als nivells B1 i B2, en cas de tenir certificades 3 activitats de formació  reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un  mínim de 60 hores (B1) o 70 hores (B2) realitzades entre els cursos 2016- 2017 i 2023-2024, caldrà aportar un certificat de la direcció del centre que  acrediti la realització d’activitats docents amb aplicació de les tecnologies digitals, segons el model disponible al web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/competencia-digital-docent/.  

Per als docents que estiguin en situació de comissió de serveis en les unitats  orgàniques als serveis centrals o territorials del Departament d’Educació o  serveis educatius caldrà presentar un certificat de la persona cap de servei  corresponent o direcció del servei educatiu que acrediti la realització  

d’activitats en el seu lloc de treball relacionades amb l’impuls de l’ús de les  tecnologies digitals als centres educatius, segons el model disponible al web  indicat anteriorment. 

b) Es podrà sol·licitar l’acreditació del nivell C1 i C2 per procés d’anàlisi i  validació d’evidències compatibles amb els indicadors del nivell corresponent,  a partir de la trajectòria professional i acadèmica, segons el model disponible  al web indicat anteriorment. 

La sol·licitud d’acreditació del nivell de la competència digital docent s’ha de realitzar a  través del web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/acreditacions/competencia-digital-docent/

L’obertura del termini per a presentar les sol·licituds d’acreditació s’anunciarà en el  web detallat anteriorment.  

Tal i com s’especifica en la Resolució d’1 de juliol de 2022, de la Dirección General de  Evaluación y Cooperación Territorial, del Ministerio de Educación y Formación Profesional,  per la qual es publica l’Acord de la Conferència Sectorial d’Educació sobre la certificació,  acreditació i reconeixement de la competència digital docent, les acreditacions obtingudes  fora de l’àmbit de Catalunya es consideren equivalents. Per tal que aquesta acreditació  consti a l’expedient personal del docent, la persona interessada haurà de sol·licitar-ho a  través del web indicat a l’apartat sisè..  

El procés d’anàlisi i validació d’evidències compatibles amb els indicadors del nivell  C1 i C2 serà realitzat per comissions d’acreditació: 

a) Es crea una comissió central formada per la persona titular de la Subdirecció  general de recerca i cultura digital, la persona titular de l’Àrea de Cultura Digital, la  persona titular del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del  Personal, una persona tècnica docent de l’Àrea de Cultura Digital i una persona  tècnica docent del Servei de Formació i Desenvolupament Professional del  Personal. 

b) Es crea una comissió territorial a cada Servei Territorial de Departament d’Educació  i al Consorci d’Educació de Barcelona formades pel director o directora del servei  territorial o gerent del Consorci d’Educació de Barcelona o persona en qui deleguin,  l’inspector o inspectora en cap del territori o persona en qui delegui i la persona  assessora digital del territori.  

c) Les comissions d’acreditació tindran la funció de valorar la documentació i els mèrits  aportats per les persones sol·licitants destinades al seu territori, determinaran la  seva acreditació, si escau, i es registrarà en les aplicacions informàtiques  oportunes.

d) L’àmbit d’actuació de la comissió central serà per a les persones destinades a  serveis centrals. Així mateix, coordinarà les actuacions de les comissions territorials  i resoldrà les reclamacions presentades. 

e) Les comissions d’acreditació tindran assignades, a més de les atribuïdes  anteriorment, les que siguin convenients per a garantir el seu correcte  funcionament. 

Per a l’acreditació del nivell C1 i C2 a través del procés d’anàlisi i validació  d’evidències, les comissions d’acreditació tindran en compte l’assoliment dels nivells de  progressió de nivell C1 i C2 del marc de la competència digital docent que es manifestin a  través de les evidències següents:  

-Trajectòria professional en centres educatius, en serveis educatius, territorials i centrals del  Departament d’Educació o en altres llocs amb responsabilitats relacionades amb les  tecnologies digitals a l’educació.  

-Trajectòria acadèmica amb formació específica en tecnologies digitals a l’educació,  especialment a nivell universitari (cursos d’especialització, postgraus, màsters o doctorats). -Publicacions amb identificador bibliogràfic reconegut. 

-Participació com ponent, formador o coordinador en jornades, congressos, activitats  formatives o projectes d’innovació, entre d’altres.  

-Reconeixement en forma de premis, concursos o altres, per part d’administracions  educatives o entitats relacionades amb les tecnologies digitals a l’educació. -Altres evidències aportades per la persona interessada relacionades amb els indicadors  d’assoliment del nivell C1 i/o C2 del Marc de la Competència Digital Docent. 

Informació que ha d’incloure el document acreditatiu de la competència  digital docent

El Departament d’Educació expedirà l’acreditació dels nivells de la competència  digital docent mitjançant un document, que ha de contenir la informació següent: 

 • Referència a la normativa que regula l’acreditació. 
 • Reconeixement i procediment de l’acreditació de la competència digital  docent. 
 • Denominació de l’acreditació. 
 • Nivell de competència digital docent i referència al marc de competència  digital docent respecte al qual s’acrediten. 
 • Administració educativa que en fa l’expedició. 
 • Dades de la persona (nom, cognoms i DNI). 
 • Data d’expedició. 

Aquest document s’expedeix en llengua catalana i llengua castellana. 

El document acreditatiu de la competència digital docent es podrà descarregar a la  secció “La Meva Formació” de la web XTEC.

Títols oficials que habiliten per a la professió docent i permeten  l’acreditació directa d’un nivell de la competència digital docent

NivellTítol oficial
A2 A partir del curs 2024-25 

Universitat de Barcelona:  
▪ Mestre d’Educació Infantil  
▪ Mestre d’Educació Primària  
▪ Mestre d’ Educació Infantil – Mestre d’Educació Primària  
▪ Mestre d’Educació Infantil: Menció en tecnologies digitals per a l’aprenentatge,  la comunicació i l’expressió  
▪ Mestre d’Educació Primària: Menció en tecnologies digitals per a  l’aprenentatge, la comunicació i l’expressió  
▪ Mestre d’ Educació Infantil – Mestre d’Educació Primària: Menció en  tecnologies digitals per a l’aprenentatge, la comunicació i l’expressió  

Universitat Autònoma de Barcelona  
▪ Grau en Educació Primària  
▪ Grau en Educació Primària (Anglès)  
▪ Grau en Educació Infantil  
▪ Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària  

Universitat de Girona:  
▪ Grau en Mestre/a en Educació Infantil  
▪ Grau en Mestre/a en Educació Primària  
▪ Doble Titulació en Grau en Mestre/a en Educació Infantil i en Mestre/a en  Educació Primària  
▪ Grau en Mestre/a en Educació Infantil: Menció en Tecnologies de la  Informació i la Comunicació  
▪ Grau en Mestre/a en Educació Primària: Menció en Tecnologies de la  Informació i la Comunicació  
▪ Doble Titulació en Grau en Mestre/a en Educació Infantil i en Mestre/a en  Educació Primària: Menció en Tecnologies de la Informació i la Comunicació  

Universitat Rovira i Virgili  
▪ Grau en Educació Infantil  
▪ Grau en Educació Primària  
▪ Doble grau en Educació Infantil i en Educació Primària amb menció d’Anglès  

Universitat de Lleida  
▪ Grau en Educació Infantil  
▪ Grau en Educació Primària  
▪ Doble titulació: grau en Educació Infantil i grau en Educació Primària 
▪ Doble titulació: Grau en Educació Primària i grau en Ciències de l’Activitat  Física i de l’Esport  

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya  
▪ Mestre d’Educació Infantil. 
▪ Mestre d’Educació Primària.  
▪ Mestre d’Educació Infantil 
▪ Mestre d’Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa. 
▪ Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport / Mestre d’Educació Primària amb  Menció en Educació Física.  Universitat Oberta de Catalunya  
▪ Grau d’Educació Primària  

Universitat Ramon Llull – Blanquerna  
▪ Grau en Educació Infantil  
▪ Grau en Educació Primària  

Universitat Internacional de Catalunya  
▪ Grau en Educació Infantil  
▪ Grau en Educació Primària  
▪ Doble grau en Educació Infantil + Educació Primària  
▪ Doble grau en Educació Infantil + Psicologia  ▪ Doble grau en Educació Infantil (Bilingüe) + Educació Primària 
▪ Doble grau en Educació Primària + Psicologia  
▪ Doble grau en Educació Primària + Humanitat i Estudis Culturals 
▪ Doble grau en Educació Primària + Educació Infantil  
▪ Doble grau en Educació Primària (Bilingüe) + Educació Infantil  Universitat Abat Oliba CEU  
▪ Grau en Educació Infantil  
▪ Grau en Educació Primària  
▪ Grau en Educació Infantil – Bilingual  
▪ Grau en Educació Primària – Bilingual  
▪ Doble grau en Ed. Infantil + Ed. Primària – Bilingual  
▪ Doble grau en Ed. Infantil + Ed. Primària 
A2 A partir del curs 2025-2026 

Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària  Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes  (MUFPS) de totes les especialitats i en totes les seves modalitats, impartides per  les universitats del sistema català (UB, UAB, UPC, UdG, URV, UdL, UPF, UOC,  UVic-UCC, URL, UIC, UOC-CEU) i el Màster universitari de Formació del  Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d’Idiomes – Especialitat- UAB-UB-UOC-UPC.
A2 A partir del curs 2024-2025 Certificat de formació pedagògica i didàctica equivalent al màster universitari de  formació del professorat, expedit per l’Institut Obert de Catalunya (IOC).