Adaptació dels criteris per a l’avaluació del personal interí

A conseqüència de la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament motivada per la situació i evolució de la crisi sanitària originada pel COVID-19, es van establir instruccions d’organització i funcionament en els centres educatius que impliquen que el personal docent continua desenvolupant l’activitat docent i d’acompanyament a l’alumnat a través de sistemes de treball no presencials.

Per tal d’adaptar a la situació actual la gestió de diversos aspectes relacionats amb l’avaluació del personal interí que el curs 2019-2020 realitza el curs d’iniciació a la tasca docent, s’han establert les següents instruccions:

Instruccions per a l’adaptació dels criteris per a l’avaluació del personal interí que el curs 2019-20 realitza el curs d’iniciació a la tasca docent en un centre o servei educatiu, com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel Covid-19

Mitjançant la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, es van aprovar les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.

A conseqüència de la situació i evolució de la crisi sanitària originada pel COVID- 19, es va decretar la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament, i es van establir instruccions d’organització i funcionament en els centres educatius que impliquen que el personal docent continua desenvolupant l’activitat docent i d’acompanyament a l’alumnat a través de sistemes de treball no presencials.

Així doncs, per tal d’adaptar a la situació actual la gestió de diversos aspectes relacionats amb l’avaluació del personal interí que el curs 2019-2020 realitza el curs d’iniciació a la tasca docent, s’estableixen les instruccions següents:

Avaluació positiva

Si, d’acord amb el primer paràgraf del punt 4.2.2 de l’Annex 1 de la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, no hi ha constància que durant el període de tutoria s’hagi detectat una manca d’aptitud que hagi requerit l’establiment de mesures específiques de millora, l’avaluació de la capacitat docent s’ha de considerar positiva.

Per formalitzar l’acta s’ha de complimentar l’informe de l’APE fent constar APTE a la valoració.

No avaluada

Si, d’acord amb el segon paràgraf del punt 4.2.2 de l’Annex de la Resolució EDU/148/2019, hi ha constància que durant el període de tutoria s’ha detectat una manca d’aptitud del docent que ha requerit l’establiment de mesures específiques de millora per part de la direcció del centre, s’ha d’aplicar l’excepcionalitat prevista al punt 4.4.5 de l’Annex 1 i, en conseqüència, deixar-lo pendent d’avaluació, fent-ho constar a l’acta final de la comissió qualificadora com a docent no avaluat. L’inspectora ha d’emetre un informe, que s’adjunta a l’acta d’avaluació, en relació amb les mancances detectades i les mesures específiques adoptades que justifiquen la decisió.

La persona que actuï com a presidenta de la comissió ha de notificar a la persona interessada els motius de la no avaluació, i aquesta disposa d’un termini de 10 dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Per formalitzar l’acta s’ha de complimentar l’informe de l’APE, fent constar NO AVALUAT a la valoració.

Avaluació no positiva

Cas que hi hagi constància d’una notòria manca d’aptitud, sense millores en les actuacions de seguiment de les mesures establertes, que hagi requerit l’emissió de l’informe addicional per part de la Inspecció previst al segon punt del punt 4.2.2 de l’Annex 1 de la Resolució es pot considerar l’avaluació no positiva de la capacitat docent.

En aquest cas també el president o la presidenta de la comissió ha de notificar al docent els motius de l’avaluació no positiva donant-li un termini de 10 dies per presentar les al·legacions que consideri oportunes.

Per formalitzar l’acta s’ha de complimentar l’informe de l’APE, fent constar NO APTE a la valoració.


Valoració. Procediment

Per dur a terme aquesta valoració l’inspector o la inspectora ha de confirmar amb la direcció del centre la detecció o no de mancances d’aptitud del docent que hagin requerit l’establiment de mesures específiques de millora durant el període de tutoria, i en el seu cas l’informe addicional de la inspecció.

L’inspector o la inspectora consigna directament la valoració d’APTE o NO AVALUAT, i si és el cas NO APTE, a l’informe de l’APE, sense complimentar les valoracions dels descriptors.

Un cop introduïda la informació del curs de formació s’ha de generar l’acta de qualificació final que cal signar digitalment. L’acta ha de ser signada per la persona que actuï com a secretària, amb el vist i plau de la persona que actuï com a presidenta.

Com que no hi ha informació als descriptors, el tancament de la sessió s’ha de fer des de la pantalla de “Llistat de valorables” (apareix un senyal de perill perquè no hi ha informació als descriptors però l’avaluació queda tancada).

El president de la comissió qualificadora ha de lliurar a l’inspector en cap corresponent l’acta d’avaluació, adjuntant, si és el cas, còpia de les notificacions als docents que constin com a no avaluats o amb avaluació no positiva, de les al·legacions que aquests hagin presentat al respecte i, si és el cas, l’informe addicional que ha motivat la valoració de NO APTE.

D’acord amb el punt 4.4.3 de l’Annex 1 de la Resolució EDU/148/2019, l’inspector en cap ha de lliurar les actes d’avaluació final, amb la documentació que les acompanyi, al director o directora dels Serveis Territorials, amb una relació de tots els centres i els serveis educatius als quals es refereixin les actes. Una còpia de les actes de qualificació final, degudament signades, es guarda a l’arxiu de la inspecció territorial.

Els serveis territorials trameten a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la relació del personal docent interí amb la qualificació corresponent, conjuntament amb les actes i la documentació que les acompanya.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, d’acord amb les actes i altra documentació de les diferents comissions d’avaluació i un cop estudiades les al·legacions, si és el cas, d’aspirants no avaluats o amb avaluació no positiva, ha de resoldre sobre el resultat final de l’avaluació de la fase de tutoria.

D’acord amb el punt 4.4.5 de l’Annex 1 de la Resolució EDU/148/2019, el personal docent no avaluat ha de ser avaluat del curs d’iniciació en el proper nomenament en què sigui possible la seva avaluació.

En tot el que no s’ha previst en aquestes instruccions és d’aplicació la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent.