Adjudicacions de destinacions provisionals 23-24

Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023​

Accedeix a la sol·licitud (GICAR)

Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud

 • De dilluns a divendres: de 8 a 23 hores
 • Dissabte i diumenge: de 9 a 21 hores​

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball del cos de mestres i dels cossos de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2023-2024. ​

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2023 i finalitzaran el 31 d’agost de 2024, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels equips directius dels centres per ocupar llocs per una durada superior. ​​​

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

Sol·licituds

TRAMITACIÓ. S’ha de fer mitjançant l’aplicatiu.
Només s’ha de fer registre de documentació (presencial o amb constància electrònica) en els casos:
● Sol·licitud de Comissió de serveis per circumstàncies personals.
● Sol·licitud de Comissió de serveis en el cas de persones que depenen d’altres Administracions
educatives.
● Sol·licitud per acollir-se a l’article 25 (amb el model lliurat pel ST/CEB).

PersonesTermini de presentació de sol·licitudsSol·licitud​
Funcionaris de carrera i en pràctiquesdel 16 fins al 29 de maig de 2023​Pendent de publicació
Personal interídel 4 al 15 de maig de 2023Accedeix a la sol·licitud 
(usuari XTEC o IDCat Mòbil)
Personal acollit a l’article​ 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laboralsdel 4 fins al 17 de maig de 2023Presentació de la sol·licitud, prèvia comunicació dels serveis territorials al Consorci d’Educació de Barcelona

El professorat que demana ser destinat per primera vegada en centres de Catalunya perquè a data 1 de setembre de 2023 depèn d’una altra administració educativa, ha de presentar la seva sol·licitud mitjançant imprès normalitzat degudament registrat entre el 9 i el 22 de maig de 2023.

Només es pot participar per un cos.

Es poden demanar fins a 60 peticions (centres, municipis, zones o comarques). Poden ser de qualsevol Servei Territorial. En demanar un codi de municipi, comarca o zona, no s’inclouen els centres i aules de formació d’adults (CFA/AFA), els Centres de Màxima Complexitat (CMC) ni els Centres d’Educació especial (CEE). S’han de demanar explícitament.

Es poden demanar un màxim de 18 especialitats reconegudes i llocs específics amb perfils.

Les persones interines poden demanar especialitats i llocs específics temporals que tingui reconegudes (màxim 18), encara que no estiguin demanades a la borsa de treball.

També podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional ( si el té reconegut).

Es poden demanar vacants a jornada sencera (mínim 30 peticions o almenys una comarca), a
mitja (mínim 10) o a totes dues jornades. Primer s’assignen les vacants a jornada sencera.

Participació

Participació obligatòria

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no tingui destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2023, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2023-2024 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o filla o d’un familiar.

S’inclou el professorat que ha estat seleccionat en el concurs excepcional de mèrits (estabilització de plantilles) i que ha de tenir destinació provisional com a funcionari de carrera amb efectes d’1 de setembre de 2023.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que hagi superat el procediment d’ingrés a cossos docents de 2021 o anterior i hagi de ser destinat com a funcionari o funcionària en pràctiques. (excepte que tingui concedit l’ajornament de les pràctiques).

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d’1 de setembre de 2023 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

​També pot participar en aquest procediment el personal interí que a 31 d’agost de 2023 hagi prestat serveis en centres i/o serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació que compleixi tots els requisits en el moment de l’adjudicació.​​

El personal interí que no hagi pogut accedir en el termini establert a l’aplicació de sol·licituds per haver estat nomenat per primer cop amb data posterior, ha de presentar a tot tardar el 23 de maig de 2023, la sol·licitud de destinació per al curs 2023-2024 segons imprès que li facilitaran els Serveis Territorials del Departament d’Educació.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació en el termini màxim de deu dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials referida a la seva nova situació administrativa.

Terminis

 • Presentació de sol·licituds del personal interí: del 4 fins al 15 de maig de 2023
 • Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 fins al 29 de maig de 2023
 • Presentació de sol·licituds de professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 4 fins al 17 de maig de 2023
 • Propostes de les direccions dels centres: del 22 fins al 31 de maig de 2023
 • Propostes pel procediment d’entrevista: abans del 16 de juny les direccions lliuraran als ST/CEB els resultats de les persones proposades.
 • Publicació de la resolució provisional: juny de 2023
 • Presentació de reclamacions: 3 dies a comptar des de la publicació de la resolució provisional
 • Presentació de desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): 3 dies a comptar de la publicació de la resolució provisional
 • Publicació de la resolució definitiva: juny de 2023

Una vegada publicada la resolució definitiva, el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d’adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació i assistir a les reunions que se’l pugui convocar per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol.

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2023, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2024, llevat que es produeixi la reincorporació de la persona amb destinació definitiva al lloc de treball o la incorporació de personal funcionari de carrera, en un lloc ocupat per personal interí.

Llocs que s’adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professorat funcionari amb destinació definitiva, o per professorat amb destinació provisional vigent a 1 de setembre de 2023, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professorat interí.

​Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.​

Acreditació de perfils professionals

L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

Persones participants en altres procediments de provisió

El personal que a resultes de la participació en aquest procés d’adjudicació de destinacions o en altres procediments de provisió, obtingui destinació amb efectes d’1 de setembre de 2023 en centres públics del Departament d’Educació en dos llocs de cossos o categories docents diferents, haurà d’optar per una de les dues destinacions, no més tard del 7 de juliol de 2023, i quedarà en situació d’excedència per incompatibilitats en el cos corresponent al lloc on no s’incorporarà. De no comunicar cap opció, es deixarà sense efecte l’adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre

El personal interí, que a data 1 de setembre de 2023 tingui vigent un permís derivat d’una maternitat o una adopció o acolliment, o estigui de baixa mèdica per incapacitat temporal, en el cas que obtingui destinació en el procediment regulat en aquesta Resolució, mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius des de l’1 de setembre de 2023, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d’agost de 2023.

COMISSIÓ DE SERVEIS

Una comissió de serveis és la situació administrativa d’un/a funcionari/a amb destinació definitiva en un centre que està ocupant una plaça provisional en un altre centre.  Se sol·licita de forma voluntaria en el procés d’adjudicacions de destinacions provisionals (adjudicacions d’estiu).

Es pot sol·licitar comissió de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals de professorat dependent del Departament d’Educació.

La sol·licitud individual és per participar en la fase d’elecció, sens perjudici que aquest professorat sigui proposat per la direcció d’un o més centres.

Les persones que sol·liciten comissió de serveis han de presentar, dins del mateix període de presentació de sol·licituds, la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies (base 9.4 de la resolució).

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2023, pels motius següents:

1. Finalitzar el mandat de director o directora d’un centre amb data 30 de juny de 2023.

2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que per al curs 2023-2024 tingui la consideració de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).

3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen aquests supòsits.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud. Dins el mateix període de presentació de sol·licituds, cal presentar la documentació justificativa d’aquestes circumstàncies al Servei de Personal Docent per qualsevol mitjà vàlid que deixi constància del seu registre.

La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels Serveis Territorials hagi estimat la seva sol·licitud, d’acord amb les circumstàncies acreditades, així com d’altres dades que puguin ser rellevants.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis per la fase d’elecció de professorat que ha obtingut una destinació definitiva de forma voluntària amb efectes d’1 de setembre de 2023.

Quan els Serveis Territorials no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per no ajustar-se als supòsits previstos, per no constar la documentació justificativa, o per considerar que les circumstàncies personals o professionals al·legades no justifiquen un canvi de destinació, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

Professorat funcionari de carrera que depèn d’altres administracions educatives

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d’1 de setembre de 2023, d’una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2023-2024 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment per reagrupament familiar, ha de presentar per mitjans electrònics l’imprès de sol·licitud que trobarà a la pàgina web del procediment d’adjudicacions provisionals del Departament d’Educació, amb la resta de documentació que s’hi indica.

En la seva sol·licitud ha de consignar l’especialitat d’oposició (en cas de ser titular de més d’una especialitat, només una) i pot consignar fins a seixanta peticions de centres, municipis, zones i comarques, utilitzant els codis que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà per la fase d’elecció quan des de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics s’hagi estimat la seva sol·licitud, vistes les circumstàncies que hagi al·legat i justificat la persona interessada, i d’altres que puguin ser rellevants.

El professorat que, tot i dependre d’una altra administració educativa, ja ha estat destinat en comissió de serveis en centres del Departament d’Educació el curs 2022-2023 amb la conformitat de l’administració de dependència, podrà formalitzar la seva sol·licitud de participació a la fase d’elecció per mitjans telemàtics, i també podrà ser objecte de propostes de les direccions dels centres.

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis de professorat del Departament d’Educació que ha participat voluntàriament en el concurs general de trasllats o en un altre concurs de provisió de llocs, mitjançant el qual ha obtingut una nova destinació definitiva en una altra administració educativa amb efectes d’1 de setembre de 2023.

Procediment específic amb requisit d’entrevista previ a la proposta de la direcció

Per formular proposta per a llocs ordinaris dels CMC, CEE, CFA llocs amb perfil professional, de professorat que el curs 22-.23 no ha ocupat vacant al mateix centre durant un mínim de 4 mesos. (Per ser proposades, les persones interines han de tenir un mínim 12 mesos de serveis prestats).

Web del departament

CALENDARI

El calendari i els models normalitzats d’aquest procediment es publiquen al Portal de centre.

 • Fins al 15 de maig: les direccions d’aquests centres lliuraran als ST/ CEB, la relació de llocs de treball vacants.
 • El 19 de maig: cada ST/ CEB publicarà la relació de llocs susceptibles de provisió
 • Del 19 al 22 de maig (ambós inclosos): el professorat interessat envia escrit (model normalitzat) manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre. Haurà d’adjuntar el seu currículum. Pot optar a un màxim de quatre centres. Si opta a llocs de treball específics ha de disposar del perfil professional en el moment de l’entrevista
 • El 23 maig: les direccions dels centres convocaran els docents que han decidit entrevistar. També comunicarà la seva decisió als que considerin que no és necessari convocar
 • Del 23 al 29 de maig: la direcció, amb dos docents més, realitzarà les entrevistes (per mitjans electrònics o presencial. S’han de valorar aspectes professionals (mèrits i capacitat). No es poden considerar aspectes personals.
 • Del 30 maig al 2 de juny: comunicació de la proposta o no proposta a les persones entrevistades.
 • Abans del 16 de juny: comunicació al ST/Consorci el resultat dels docents entrevistats i proposats.

Fases i subfases del procediment general d’adjudicació de destinacions

L’adjudicació de destinacions provisionals s’efectua mitjançant les fases i subfases, consecutives i ordenades, que s’indiquen a continuació. En cada fase s’adjudiquen les vacants inicials i resultes que no han estat proveïdes en les fases o subfases anteriors. Es pot participar en aquest procediment per una o més fases de l’adjudicació.

Fase 1. Propostes de les direccions dels centres

Que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:

Subfase 1.1. Proposta per exercir càrrecs directius (professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí).

Subfase 1.2. Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en els centres de provisió específica (professorat funcionari de carrera i en pràctiques):

1.2.1. Proposta per ocupar llocs específics amb perfil professional. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres, els llocs de treball de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

1.2.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d’educació especial.

Subfase 1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals (professorat funcionari de carrera i en pràctiques).

Fase 2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s’inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l’adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

Fase 3. Propostes de continuïtat de les direccions dels centres

que recauen sobre professorat funcionari de carrera i en pràctiques, amb destinació provisional al centre el curs 2022-2023.

Fase 4. Article 25

Fase 5. Fase d’elecció i, si escau, ofici

del professorat funcionari de carrera que no participa en les fases 2 i 4 i del professorat en pràctiques:

1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc

2. Professorat amb vinculació de funcionari de carrera anterior al 2023 que ha de tenir destinació provisional

3. Professorat que sol·licita comissió de serveis

4. Professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques

5. Professorat que consta en la proposta de persones seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent i ha de tenir destinació provisional

Fase 6. Propostes de les direccions dels centres professorat interí

que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació.

Subfase 6.1. Proposta per a proveir llocs específics amb perfil professional i llocs en centres de provisió específica:

6.1.1. Proposta per ocupar els llocs de treball específics amb perfil professional. També s’adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

6.1.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat i en centres d’educació especial.

Subfase 6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

Fase 7. Propostes de continuïtat de les direccions professorat interí

Fase 9. Professorat interí

Fase 10. Propostes de les direccions dels centres professorat interí mitja jornada

Subfase 10.1. Proposta per ocupar llocs de treball en CFA/AFA i de l’IE Oriol Martorell de Barcelona.
Subfase 10.2. Proposta per ocupar llocs ordinaris en CMC i CEE.
Subfase 10.3. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.
Subfase 10.4. Proposta de continuïtat.

Fase 12. Professorat interí a llocs ordinaris de mitja jornada

Informacions, consultes, dubtes