Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura

Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

Difícil cobertura com a conseqüència de la no-acceptació o la manca de candidats

Per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de característiques especials, i després que s’hagi constatat la dificultat de cobrir-los perquè no hi ha candidats o els que hi ha no han acceptat aquestes adjudicacions en dos actes de nomenaments telemàtics, i per a les adjudicacions dels serveis educatius, els serveis territorials han d’actuar de la manera següent:

a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació de l’especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que el lloc que s’hagi mostrat és de difícil cobertura a través del web dels serveis territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona. Les especificitats del lloc han de constar de forma molt clara i concreta a l’hora de fer la publicitat de la vacant o substitució.

b) Obrir un termini de quaranta-vuit hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal docent dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, que s’encarrega de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix.

Sol·licitud difícil cobertura

Si es fa una selecció mitjançant entrevista s’ha d’anunciar en el moment d’oferir la plaça. Fan l’entrevista el director o directora o el o la cap d’estudis del centre, el o la cap del departament i un professor o professora del departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada. En aquest cas, cal aixecar acta de la selecció del candidat, especificant-ne els motius de la tria.

L’entrevista ha de versar sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el lloc; ha de ser individualitzada i amb presència física del participant davant la persona o persones que la porten a terme. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel candidat a la seva sol·licitud.

c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el seu web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el número d’ordre.

Difícil cobertura per tractar-se de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari de centres de formació de persones adultes

Per seleccionar el candidat, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de
Barcelona han de seguir el procés següent:

a) Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació del perfil del lloc de treball a través del web dels serveis territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educació de Barcelona.

b) Obrir un termini de quaranta-vuit hores perquè els interessats es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. Els candidats han d’acreditar que reuneixen els requisits específics que s’estableixen a l’apartat 1.5.2 de la Resolució ENS/863/2015, de 28 d’abril (DOGC núm. 6863, de 4 de maig). En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix.

Es té en compte la preferència que s’estableix a la base 1.4.5 de la Resolució ENS/864/2015, de 28 d’abril (DOGC núm. 6863, de 4 de maig).

c) Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el seu web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el número d’ordre.