Adjudicacions destinacions provisionals del personal docent

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professors d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2018-2019.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2018 i finalitzaran el 31 d’agost de 2019, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o dels directors dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

Accés a la sol·licitud: (amb identificació ATRI)

Accés a la sol·licitud: (amb identificació XTEC)

Web del Departament

Participació

Participació obligatòria

Estan obligats a participar en aquest procediment els professors funcionaris de carrera, en servei actiu, que no tenen destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1 de setembre de 2018, i amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2018-2019 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També estan obligats a participar en aquest procediment els professors que han superat el procés selectiu de 2018, excepte que tinguin concedit l’ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2018-2019, o siguin funcionaris de carrera que obtenen una nova especialitat del mateix cos.

Així mateix, els professors interins amb serveis prestats que forma part a 1 de setembre de 2018 de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament estan obligats a participar en la fase d’elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.

El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció podrà comportar l’adscripció d’ofici en un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.

Participació voluntària

Amb caràcter voluntari poden participar els professors que amb efectes d’1 de setembre de 2018 sol·licitin, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Llocs que s’adjudiquen

Llocs vacants, a dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent a 1 de setembre del 2018, dels centres educatius que es relacionen als annexos de la convocatòria i llocs resultes que es produeixin en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs a mitja dedicació únicament a professors interins.

Els llocs de treball docents dels centres educatius públics poden ser ordinaris, específics amb perfil professional i específics temporals.

Acreditació de perfils professionals

L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions, es pot consultar al portal Atri, i és requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc específic amb perfil professional.

Més informació sobre acreditació de perfils

Terminis

  • Funcionaris de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018
  • Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
  • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l’1 de juny de 2018
    La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona
  • Professors que han superat el procés selectiu: del 12 al 19 de juny de 2018
  • Propostes de les direccions dels centres: del 6 al 20 de juny de 2018
  • Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals: Juliol de 2018
  • Termini per presentar reclamacions: tres dies des de la publicació de la resolució
  • Resolució d’adjudicació de destinacions provisionals: Juliol de 2018

Suport i incidències

Resolució d’incidències tècniques: Servei d’Atenció Unificada
Consultes de tipus administratiu: Serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona
Si necessiteu ajuda o per qualsevol incidència no dubteu en contactar amb nosaltres.

Normativa

Resolució ENS/862/2018, de 25 d’abril,
per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics (DOGC núm. 7612, de 4.5.2018)